01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/11/2009
Date de péremption : 19/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de sécurité

2009/S 213-306762 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Úwi™tokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZakÂad Opieki
Zdrowotnej, ul. ArtwiÄskiego 3, Sekcja ZamówieÄ Publicznych, attn: Jerzy
Bielecki,Robert KwiecieÄ,Anna Mokosiej, PL-25-734 Kielce. Tel. +48
413674082 / 413674000 / 413674072. E-mail: annamomo@onkol.kielce.pl. Fax
+48 413674481.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   4. 11.2009, 2009/S
212-306068)
Objet: CPV: 79710000.
Services de sécurité.
Au lieu de: IV.3.4)Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziaÂu w post™powaniu 16.11.2009
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 16.11.2009
Lire: IV.3.4)Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu
w post™powaniu 19.11.2009
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 19.11.2009
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité