01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/11/2009
Date de péremption : 18/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de sécurité

2009/S 215-309086 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wyüsza SzkoÂa Oficerska Wojsk L…dowych im. gen. Tadeusza KoÛciuszki,
Czajkowskiego 109, attn: Szymon KuÂaga, PL-51-150 WrocÂaw. Tel. +48
717658666. E-mail: jsojka@wso.wroc.pl. Fax +48 717658425.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 10.9.2009, 2009/S
174-251223)
Objet: CPV: 79710000.
Services de sécurité.
Au lieu de: III.2.3)

   1.  WykonaÂ, a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych równieü
wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia post™powania o
udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest
krótszy ' w tym okresie ' minimum trzech wykonanych usÂug w zakresie
ochrony osób i mienia w obiektach wojskowych o wartoÛci nie mniejszej niü
500 000 PLN kaüda (w przypadku usÂug wykonywanych wartoÛ‡ zrealizowanej
cz™Ûci zamówienia na dzieÄ skÂadania ofert powinna by‡ nie mniejsza niü
500 000 PLN).
III.2.3)

   2. 1 Wykazu zrealizowanych przedsi™wzi™‡ obrazuj…cych doÛwiadczenia,
polegaj…cego na wykonaniu (a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszcz™cia post™powania (a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest
krótszy ' w tym okresie), minimum trzech wykonanych usÂug, których
przedmiotem byÂa ochrona osób produktów mienia w obiektach wojskowych o
wartoÛci nie mniejszej niü 500 000 PLN kaüda.
IV.2.1)
Najniüsza cena.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania
dokumentów lub dost™pu do dokumentów: 20.10.2009 - 11:00.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 20.10.2009 - 11:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 20.10.2009 - 11:30.
Lire: III.2.3)

   1.  WykonaÂ, a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych równieü
wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia post™powania o
udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest
krótszy ' w tym okresie ' minimum trzech wykonanych usÂug w zakresie
ochrony osób i mienia w obiektach podlegaj…cych obowi…zkowej ochronie o
wartoÛci nie mniejszej niü 500 000 PLN kaüda ( w przypadku usÂug
wykonywanych wartoÛ‡ zrealizowanej cz™Ûci zamówienia na dzieÄ skÂadania
ofert powinna by‡ nie mniejsza niü 500 000 PLN.
III.2.3)

   2. 1 Wykazu zrealizowanych przedsi™wzi™‡ obrazuj…cych doÛwiadczenia,
polegaj…cego na wykonaniu (a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszcz™cia post™powania (a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest
krótszy ' wtym okresie), minimum trzech wykonanych usÂug, których
przedmiotem byÂa ochrona osób produktów mienia w obiektach podlegaj…cych
obowi…zkowej ochronie o wartoÛci nie mniejszej niü 500 000 PLN kaüda.
IV.2.1)
Kryteria okreÛlone poniüej:

   1.  Cena - waga 80 %

   2.  DoÛwiadczenie zawodowe - waga 20 %
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania
dokumentów lub dost™pu do dokumentów: 18.11.2009 - 11:00.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 18.11.2009 - 11:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 18.11.2009 - 11:30.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité