Connexion 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 12/01/2017
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui, Services de gestion relatifs à l'informatique, Services d'assistance informatique, Services de réseau à grande distance

2016/S 242-441361 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Services - Avis de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Danemark-Copenhague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2016/S 242-441361 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) 23598612 Fredericiagade 27 København K 1310 Danemark Point(s) de contact: Michael Brandt Eriksen Téléphone: +45 24280718 Courriel: Michael.Eriksen@devoteam.com Code NUTS: DK01 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.IFU.dk http://www.IFU.dk
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: http://www.ifu.dk/dk/service/udbudsmateriale Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: selvejende statslig fond
I.5) Activité principale Affaires économiques et financières
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Begrænset EU-udbud af implementering, drift og vedligeholdelse af ny IT-infrastruktur.
II.1.2) Code CPV principal 72000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
IFU er en selvejende statslig fond, der bidrager med risikovillig kapital og rådgivning til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital og lån til projekter med danske investorer eller interesser. Formålet er at fremme den økonomiske og sociale udvikling i investeringslandene og styrke dansk erhvervslivs muligheder på nye vækstmarkeder. IFU er fund manager for bl.a. Klimainvesteringsfonden, Danish Agribusiness Fund, IFU Investment Partners og den Arabiske Investeringsfond. Samlet er der investeret i mere end 1 200 projekter i over 100 lande. IFU har hovedkontor i København og regionale kontorer i Asien, Afrika, Europa og Latinamerika. Samlet kapital under forvaltning er 5 800 000 000 DKK.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72720000 72510000 72610000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Lieu principal d'exécution:
Hovedstaden.
II.2.4) Description des prestations:
IFU driver i dag selv en fysisk server/storage IT infrastruktur, som primært befinder sig på IFUs adresse i København. Meget af denne infrastruktur står for en udskiftning, og i den forbindelse har IFU besluttet at flytte IT infrastrukturen ud af IFUs lokaler og ind i et moderne datacenter, hvor IFU ikke selv ejer infrastrukturen, men køber den som en service (IaaS). Leverancens omfang er følgende ydelser: - En datacenter service hos ny leverandør, som kan være udgangspunkt for de services, som efterspørges i dette udbud. - Redundant netværksinfrastruktur (WAN) med kryptering, der muliggør opkobling fra kundens lokation i Fredericiagade til den nye leverandørs datacenter. - Internetadgang. - VPN løsning for 6 regionale kontorer i udlandet for opkobling mod nyt datacenter. - Ny serverinfrastruktur. - Storage infrastruktur. - Driften af den nye løsning.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Funktionalitet / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Serviceaftale / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Driftshåndbog / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Transition / Pondération: 20 Prix - Pondération: 35
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
IFU har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 gange 12 måneder på uændrede vilkår.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 4 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Hvis flere ansøgere opfylder minimumskravene til udvælgelse end det antal (4), som IFU ønsker at prækvalificere og disse ansøgere ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135-137 nævnte udelukkelsesgrunde, vil IFU foretage udvælgelse af ansøgere på baggrund af de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er nævnt i afsnit III (se tillige ESPD-dokument, sektion V). IFU vil udvælge ansøgere, der har de mest relevante referencer ud fra de oplysninger, der er krævet under det punkt III.1.3).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 år, se pkt. B.1a i ESPD-dokumentet. Årsomsætning indenfor IT-drift i hvert af de seneste 3 år, se pkt. B.2a i ESPD-dokumentet Egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår Resultat før skat i hvert af de seneste 3 regnskabsår Balancen de seneste 3 regnskabsår Se pkt. B.4 og B.6 i ESPD-dokumentet for så vidt angår oplysninger om egenkapital, resultat og balance. Forsikret beløb i gyldig erhvervsansvarsforsikring, se afsnit B, pkt. 5 i ESPD-dokumentet. Desuden skal der afgives en erklæring, hvis der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, jf. ESPD-dokument pkt. IV.B.6 Hvis ansøger er et konsortium/sammenslutning af virksomheder/underleverandør, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager, jf. ESPD-dokument, pkt. II.A,C og D. Er ansøger et konsortium eller anden sammenslutning af virksomheder, skal samtlige deltagere opfylde ovennævnte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Hvis ansøger er nystartet virksomhed, og dermed ikke kan afgive ovennævnte oplysninger, skal dette anføres i ESPD-dokumentet, jf. ESPD-dokument, pkt. IV.B.3. Ligeledes skal ansøgeren ved en revisorerklæring dokumentere, at ansøger opfylder nedennævnte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Minimum samlet årsomsætning på 25 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 år Minimum årsomsætning indenfor IT-drift på 14 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 år. Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår. Positivt resultat før skat i minimum 2 af de seneste 3 år. Soliditetsgrad min. 15 % i to af de seneste tre regnskabsår. Erhvervsansvarsforsikring med et forsikret beløb på minimum 5 000 000 DKK.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Antal beskæftigede de sidste 3 år, se pkt. IV.C.8 i ESPD-dokumentet. Maksimalt 5 referencer vedrørende IT-drift inkl. transition fra de seneste 3 år, hvor opgavens omfang minder om Ordregivers forhold, hvad angår volumen og kompleksitet. Se pkt. IV.C.1b i ESPD-dokumentet. Der skal oplyses følgende: Kort resumé af projektet, kontraktsum heraf relateret til IT-drift samt dato. Med hensyn til de generelle faglige og uddannelsesmæssige kompetencer hos ansøger, henvises der til ESPD-dokumentet, pkt. IV.C.6. Hvis ansøger er et konsortium/sammenslutning af virksomheder/underleverandør, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager, jf. ESPD-dokument, pkt. II.A,C og D. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
25 antal beskæftigede (FTE) i gennemsnit. Der ønskes minimum 3 relevante referencer vedrørende IT-drift fra de seneste 3 år.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 169-303915
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/01/2017 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 26/01/2017
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée
VI.3) Informations complémentaires:
Ansøgning om prækvalifikation skal være IFU i hænde senest den 12.1.2017, kl. 10:00. Ansøgningen skal fremsendes i minimum 1 fysisk eksemplar, herudover gerne 4 fysiske eksemplarer i kopi, til: Devoteam A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Att. Michael B. Eriksen. Alternativt kan ansøgningen afleveres personligt på ovenstående adresse. Ansøgere skal udfylde og fremsende/aflevere ESPD-dokumentet som foreløbig dokumentation for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder mindstekrav til økonomisk og teknisk kapacitet. IFU vil ikke behandle ansøgninger, som ikke inkluderer ESPD-dokumentet, som foreløbig dokumentation. Ansøgningen skal mærkes »Udbud af it-infrastruktur - må ikke åbnes i poståbningen«. Ansøger bærer selv ansvaret for, at ansøgningen når rettidigt frem. Ansøger opfordres til at fremsætte sine skriftlige spørgsmål senest den
   4. 1.2017, kl. 10:00. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Alle spørgsmål modtaget den
   4. 1.2017, kl. 10:00 og besvarelserne af disse vil senest
   6. 1.2017 i anonymiseret form blive offentliggjort på IFU's hjemmeside. Spørgsmål som modtages løbende inden den
   4. 1.2017, kl. 10:00 vil blive offentliggjort i anonymiseret form på IFU's hjemmeside, efterhånden som de stilles til IFU. I relation til punkt II.1.5): Er den anslåede samlede værdi et estimat over 6 år. ESPD-dokumentet kan findes på adressen angivet i pkt. I.3). Ordregiver vil opfordre ansøgere om at anvende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning vedrørende udfyldelse af ESPD-dokumentet. Se link http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Offentlig%20konkurrence/Vejledning%20om%20eESPD/Det%20faelles%20europaeiske%20udbudsdokument.pdf http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Offentlig%20konkurrence/Vejledning%20om%20eESPD/Det%20faelles%20europaeiske%20udbudsdokument.pdf
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
»§ 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til: (1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. § 2 i lov om Klagenævnet for Udbud, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  (2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt § 1, stk. 2, nr. 1 og 2 i lov om Klagenævnet for Udbud, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.«.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72510000 - Services de gestion relatifs à l'informatique 
72610000 - Services d'assistance informatique 
72720000 - Services de réseau à grande distance