01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/08/2011
Date de péremption : 09/09/2011
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de traitement de données , Services d'implémentation de logiciels , Services de configuration de logiciels , Services de conseil en logiciels , Services de fourniture de logiciels , Services d'extension informatique , Services de conseil en matériel informatique , Matériel et fournitures informatiques , Matériel informatique divers

2011/S 160-262897 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PaÄstwowy Instytut Badawczy,
ul. PodleÛna 61, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, PodleÛna
61, 01-673 Warszawa, pok. 201, I pi™tro, attn: MaÂgorzata Kajak,
POLOGNE-01-673Warszawa. Tel. +48 225694230. E-mail:
malgorzata.kajak@imgw.pl. Fax +48 225694415.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 13.7.2011, 2011/S
132-220082)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:
1 b).
Warunek
   5. 
Projekt, którego przedmiotem byÂo zaprojektowanie i wdroüenie publicznie
dost™pnego geoportalu udost™pniaj…cego usÂugi sieciowe zgodnie z
wytycznymi INSPIRE (w tym, co najmniej usÂugi przegl…dania WMS, pobierania
WFS oraz wyszukiwania CSW), którego wartoÛ‡ wynosiÂa, co najmniej 500 000
PLN brutto.
1 c).
Zamówienie b™dzie realizowane w j™zyku polskim. Wykonawca musi zapewni‡
moüliwoÛ‡ komunikowania si™ Wykonawcy i osób wykonuj…cych zamówienie z
Zamawiaj…cym w j™zyku polskim oraz sporz…dzania dokumentacji w j™zyku
polskim, w tym zapewni‡ tÂumaczenie symultaniczne w przypadku koniecznoÛci
komunikacji bezpoÛredniej oraz tÂumaczenie przysi™gÂe w przypadku
sporz…dzenia dokumentów w j™zyku obcym. Wykonawca w wykazie osób, które
b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, wskaüe sposób komunikowania
si™ danej osoby z Zamawiaj…cym.
1 c) pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt
10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 17, pkt 18, pkt
19, pkt 20, pkt 21, pkt 22, pkt 23, pkt 24, pkt 25, pkt 26.
OÛwiadczenie potwierdzaj…ce wyksztaÂcenie wyüsze oraz informacja o
sposobie komunikowania si™ z Zamawiaj…cym.
1 c) pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt
11, pkt 12, pkt 16, pkt 17, pkt 21, pkt 26. równowaüny - Poprzez
certyfikat równowaüny Zamawiaj…cy rozumie, üe Wykonawca dla kaüdej roli
przedstawi certyfikat, który:
- jest analogiczny co do zakresu z przykÂadowymi certyfikatami wskazanymi
z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:
-- analogiczna dziedzina merytoryczna wynikaj…ca z roli której dotyczy
certyfikat (np. zarz…dzanie bazami danych, kompetencje zwi…zane z
zarz…dzaniem projektami, testowaniem, administracj… bazami danych,
programowaniem, etc.) analogiczny stopieÄ poziomu kompetencji (np.
podstawowy, zaawansowany, ekspert),
-- analogiczny poziom doÛwiadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania
danego certyfikatu (np. koniecznoÛ‡ wykazania si™ uczestnictwem w
okreÛlonej liczbie projektów w danej roli, lub liczba lat pracy w danej
roli, etc,
- potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról których przykÂadowe
certyfikaty musz… by‡ potwierdzone egzaminem).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 18.8.2011 - 11:00.
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:
1 b).
Warunek
   5. 
Projekt, którego przedmiotem byÂo zaprojektowanie i wdroüenie publicznie
dost™pnego geoportalu udost™pniaj…cego usÂugi sieciowe zgodne ze
specyfikacj… Open Geospatial Consortium (w tym, co najmniej usÂugi
przegl…dania WMS, pobierania WFS oraz wyszukiwania CSW), którego wartoÛ‡
wynosiÂa, co najmniej 500 000 PLN brutto.
1 c).
Zamówienie b™dzie realizowane w j™zyku polskim. Wykonawca musi zapewni‡
moüliwoÛ‡ komunikowania si™ Wykonawcy i osób wykonuj…cych zamówienie z
Zamawiaj…cym w j™zyku polskim oraz sporz…dzania dokumentacji w j™zyku
polskim, w tym zapewni‡ tÂumaczenie symultaniczne w przypadku koniecznoÛci
komunikacji bezpoÛredniej oraz tÂumaczenie przysi™gÂe w przypadku
sporz…dzenia dokumentów w j™zyku obcym. Wykonawca w wykazie osób, które
b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, wskaüe sposób komunikowania
si™ danej osoby z Zamawiaj…cym.
1 c) pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt
10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 17, pkt 18, pkt
19, pkt 20, pkt 21, pkt 22, pkt 23, pkt 24, pkt 25, pkt 26.
OÛwiadczenie potwierdzaj…ce wyksztaÂcenie wyüsze oraz informacja o
sposobie komunikowania si™ z Zamawiaj…cym.
1 c) pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt
11, pkt 12, pkt 16, pkt 17, pkt 21, pkt 26 równowaüny '
Poprzez certyfikat równowaüny Zamawiaj…cy rozumie, üe Wykonawca dla kaüdej
roli przedstawi certyfikat, który:
- jest analogiczny co do zakresu z przykÂadowymi certyfikatami wskazanymi
z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:
-- analogiczna dziedzina merytoryczna wynikaj…ca z roli której dotyczy
certyfikat (np. zarz…dzanie bazami danych, kompetencje zwi…zane z
zarz…dzaniem projektami, testowaniem, administracj… bazami danych,
programowaniem, etc.),
-- analogiczny stopieÄ poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany,
ekspert),
-- analogiczny poziom doÛwiadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania
danego certyfikatu (np. koniecznoÛ‡ wykazania si™ uczestnictwem w
okreÛlonej liczbie projektów w danej roli, lub liczba lat pracy w danej
roli, etc,),
- potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról których przykÂadowe
certyfikaty musz… by‡ potwierdzone egzaminem).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   9. 9.2011 - 11:00.
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30236000 - Matériel informatique divers 
72100000 - Services de conseil en matériel informatique 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72265000 - Services de configuration de logiciels 
72266000 - Services de conseil en logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels 
72310000 - Services de traitement de données 
72541000 - Services d'extension informatique