Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Banská Bystrica: Services de développement de logiciels

2020/S 129-317428  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure négociée sans mise en concurrence Slovaquie-Banská Bystrica: Services de développement de logiciels 2020/S 129-317428 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Finan?né riadite?stvo Slovenskej republiky Numéro national d'identification: 42499500 Adresse postale: Lazovná 63 Ville: Banská Bystrica Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj Code postal: 974 01 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: PaedDr. Kornélia ?erná, Ing. Peter Manca Courriel: peter.manca@financnasprava.sk Téléphone: +421 249234331 / 249234346 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.financnasprava.sk http://www.financnasprava.sk
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozsírenie funkcionality aplika?ného programového vybavenia pre správu nepriamych daní - APV SysNeD
II.1.2) Code CPV principal 72262000 Services de développement de logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rozsírenie funkcionality aplika?ného programového vybavenia pre správu nepriamych daní - APV SysNeD
Lot nş: 0
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72262000 Services de développement de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj Lieu principal d'exécution:
FR SR Mierová 23, Bratislava, SLOVENSKO; FR SR Nová ul. 13, Banská Bystrica, SLOVENSKO; FR SR Lazovná 63, Banská Bystrica, SLOVENSKO.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Rozsírenie funkcionality aplika?ného programového vybavenia pre správu nepriamych daní APV SYSNED, ktoré bude pozostáva z: Elektronické sluzby realizácia obojsmernej komunikácie medzi objednávate?om a da?ovými subjektmi, EMCS rozsírenie v zmysle implementa?nej fázy
   3. 2 definovanej zo strany Európskej komisie, zábezpeky na da?, úprava a rozsírenie funkcionality v zmysle aktualizovaných poziadaviek objednávate?a.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 25
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2015/S 107-194520
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 2015/24518
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
01/06/2015
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ditec, a.s.
Numéro national d'identification: 31385401 Adresse postale: Plynárenská 7/C Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 821 09 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 3 458 289.00 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 72262000 Services de développement de logiciels
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj Lieu principal d'exécution:
FR SR Mierová 23, Bratislava, SLOVENSKO; FR SR Nová ul. 13, Banská Bystrica, SLOVENSKO; FR SR Lazovná 63, Banská Bystrica, SLOVENSKO.
VII.1.4) Description des prestations:
Rozsírenie funkcionality aplika?ného programového vybavenia pre správu nepriamych daní APV SYSNED, ktoré bude pozostáva z: Elektronické sluzby realizácia obojsmernej komunikácie medzi objednávate?om a da?ovými subjektmi, EMCS rozsírenie v zmysle implementa?nej fázy
   3. 2 definovanej zo strany Európskej komisie, zábezpeky na da?, úprava a rozsírenie funkcionality v zmysle aktualizovaných poziadaviek objednávate?a.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 67
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
Predmet zákazky a jeho funk?nos je nevyhnutná pre zabezpe?enie plnenia legislatívy pre správu nepriamych daní, ktorá je nevyhnutná pre riadny chod a naplnenie státom chránených záujmov hospodárskeho významu.
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 8 634 707.50 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ditec, a.s.
Numéro national d'identification: 31385401 Adresse postale: Plynárenská 7/C Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 821 09 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Implementáciou plnenia v zmysle zmluvy a dopl?ujúcich funkcionalít malo dôjs k implementácii tzv. obojsmernej komunikácie Finan?nej správy s da?ovými subjektmi. Funkcionality boli riadne a v?as vytvorené, avsak tieto neboli nasadené do produk?nej prevádzky. Nasadenie do produk?nej prevádzky nebolo realizované, nako?ko je podmienené poskytnutím sú?innosti tretích strán. Nasadenie predmetných funkcionalít v plnom rozsahu do produk?nej prevádzky je podmienené jednak nasadením doplnenej funk?nosti na portál Finan?nej správy, a to pre komunika?né procesy doru?ovania úradných dokumentov prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, ako aj pre procesy prijímania podaní z ústredného portálu verejnej správy a jednak nasadením predmetných funk?ností obojsmernej komunikácie v systémoch ADMIS a ISFS-SD. Nasadenie predmetných funkcionalít v plnom rozsahu do produk?nej prevádzky je tak podmienené sú?innos?ou tretích strán. Verejný obstarávate pôvodne o?akával, ze sú?innos tretích strán bude poskytnutá tak, aby plnenie mohlo by poskytnuté riadne a v?as, ?o vsak nebolo naplnené. Uvedené bolo negatívne ovplyvnené aj mimoriadnou situáciou spojenou so sírením ochorenia COVID 19 a jej dôsledkami. Z tohto dôvodu vznikla potreba pred?zenia ú?innosti zmluvy, ktorá vsak nemá vplyv na rozsah ani cenu plnenia.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Vzh?adom na vyssie uvedené, potreba uzatvorenia dodatku je daná na základe splnenia zákonných predpokladov na zmeny zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Potreba uzatvorenia dodatku je odôvodnená tiez celospolo?enským záujmom s vysokou prioritou, nako?ko nerealizovaním zmien navrhovaných dodatkom by verejný obstarávate nezabezpe?il riadny výkon verejnej moci v súlade s platnou legislatívou a konal by v rozpore so zásadou hospodárnosti, efektívnosti a ú?elnosti nakladania s verejnými zdrojmi. Z vyssie uvedeného vyplýva, ze jedinou moznos?ou pre zabezpe?enie pozadovaného plnenia je uzatvorenie dodatku pri naplnení vsetkých zákonných predpokladov.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 8 634 707.50 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 8 634 707.50 EUR
 
 
C L A S S E    C P V
72262000 - Services de développement de logiciels