Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 05/03/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Banská Bystrica: Services liés au débardage

2021/S 40-100557  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Slovaquie-Banská Bystrica: Services liés au débardage

2021/S 040-100557

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 021-050297)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lesy Slovenskej republiky, státny podnik
Numéro national d'identification: 36038351
Adresse postale: Námestie SNP
Ville: Banská Bystrica
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Code postal: 975 66
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Marián Sejna
Courriel: marian.sejna@lesy.sk
Téléphone: +421 918333845
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lesy.sk
Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Lesnícke sluzby v ?azbovom procese na OZ Sobrance na roky 2021-2024

Numéro de référence: 01/2021/26

II.1.2)
Code CPV principal
77211000 Services liés au débardage

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (?alej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Lesnícke sluzby v ?azbovom procese na OZ Sobrance na roky 2021-2024, ktoré sú zaradené pod?a Spolo?ného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny: a)77211000-2 Sluzby súvisiace s ?azbou dreva b)77230000-1 Sluzby súvisiace s lesníctvom Verejný obstarávate bude vyhlasova konkrétnu zákazku s pouzitím DNS najmä v prípadoch: a)sluzieb v ?azbovom procese nad rámec minimálneho rozsahu objemu definovaného v existujúcich rámcových zmluvách na ?azbovú ?innos b)neplnenia zákazky realizovanej prostredníctvom existujúcich rámcových zmlúv na ?azbovú ?innos?, ktoré sú výsledkom verejnej sú?aze c)sluzieb v ?azbovom procese vo VC bez rámcovej zmluvy d)preklenutia obdobia pri realizácii novej verejnej sú?aze, ktoré budú zaslané vsetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 021-050297

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Dopl?ujúce informácie

Au lieu de:

Doplnenie nového bodu.

Lire:

11) Verejný obstarávate upozor?uje záujemcov a uchádza?ov, ze v zmysle § 40, ods. 6, písm. g) ZVO, so subjektami narúsajúcimi hospodársku sú?az, sa nebudú uzatvára zmluvné vz?ahy. V prípade rámcových dohôd sa nebudú zadáva ?iastkové zákazky a predmet rámcovej dohody sa zabezpe?í mimo jej rámca. V prípade zriadených DNS bude takéto konanie povazované za dôvod na vylú?enie z DNS. Verejný obstarávate ?alej upozor?uje záujemcov a uchádza?ov, ze nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
77211000 - Services liés au débardage 
77230000 - Services liés ŕ la sylviculture