01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/12/2018
Date de péremption : 23/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Banská Bystrica: Services sylvicoles

2018/S 243-555746 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
18/12/2018 S243  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Banská Bystrica: Services sylvicoles 2018/S 243-555746 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Lesy Slovenskej republiky, státny podnik 36038351 Námestie SNP 8 Banská Bystrica 975 66 Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Juraj Pre?uch Téléphone: +421 484344531 Courriel: juraj.precuch@lesy.sk Code NUTS: SK032 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lesy.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951 http://www.lesy.sk http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 18/12/2018 S243  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Banská Bystrica: Services sylvicoles 2018/S 243-555746 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Lesy Slovenskej republiky, státny podnik 36038351 Námestie SNP 8 Banská Bystrica 975 66 Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Juraj Pre?uch Téléphone: +421 484344531 Courriel: juraj.precuch@lesy.sk Code NUTS: SK032 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lesy.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951 http://www.lesy.sk http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2130/summary Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues autre adresse:
Lesy Slovenskej republiky, státny podnik Odstepný závod ?ierny Balog 36038351 Hlavná 245/72 ?ierny Balog 976 52 Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Juraj Pre?uch Téléphone: +421 918333484 Courriel: juraj.precuch@lesy.sk Code NUTS: SK032 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lesy.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951 http://www.lesy.sk http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2130/summary
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR.
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lesnícke sluzby v pestovate?skej ?innosti na OZ ?ierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022 Numéro de référence: 06/14/19-22
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Lesnícke sluzby v pestovate?skej ?innosti na ú?ely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahr?ujúcich ?istenie plôch od zvyskov po ?azbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivos o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerie?ovaním a odstra?ovaním neziaducich drevín z porastu za ú?elom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivos dopl?ujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti skodlivým ?inite?om, práce na odstra?ovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovate?ské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udrziavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovate?skej ?innosti. Ide o odbornú ?innos?, zameranú na trvalo udrzate?né hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnos?, produk?ná a obnovná schopnos?, zivotnos a schopnos plni produk?né, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zoh?ad?ujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spolo?enské podmienky a poziadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy pod?a osobitných predpisov pri odstra?ovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných skôd na lesoch.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 515 247.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK032 Lieu principal d'exécution:
OZ ?ierny Balog, LS Sihla
II.2.4) Description des prestations:
Lesnícke sluzby v pestovate?skej ?innosti na ú?ely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahr?ujúcich ?istenie plôch od zvyskov po ?azbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivos o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerie?ovaním a odstra?ovaním neziaducich drevín z porastu za ú?elom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivos dopl?ujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti skodlivým ?inite?om, práce na odstra?ovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovate?ské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udrziavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovate?skej ?innosti. Ide o odbornú ?innos?, zameranú na trvalo udrzate?né hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnos?, produk?ná a obnovná schopnos?, zivotnos a schopnos plni produk?né, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zoh?ad?ujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spolo?enské podmienky a poziadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy pod?a osobitných predpisov pri odstra?ovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných skôd na lesoch.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 515 247.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/03/2019 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Výska pozadovanej zábezpeky je 600,00 EUR. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na ?asti: Verejný obstarávate zákazku "Lesnícke sluzby v pestovate?skej ?innosti na OZ ?ierny Balog na roky 2019-2022" rozdelil na ?asti v predchádzajúcom procese verejného obstarávania. Sluzby v pestovate?skej ?innosti na OZ ?ierny Balog, LS Sihla, bola jedinou zo siedmich ?astí, na ktorú verejný obstarávate nedostal ziadnu ponuku. Verejný obstarávate preto zákazku "Lesnícke sluzby v pestovate?skej ?innosti na OZ ?ierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022" vyhlasuje ako samostatnú nadlimitnú verejnú sú?az.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní v celom rozsahu § 32 ods. 1 písm. a) - nebol on, ani jeho statutárny orgán, ani ?len statutárneho orgánu, ani ?len dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný ?in korupcie, trestný ?in poskodzovania finan?ných záujmov Európskych spolo?enstiev, trestný ?in legalizácie príjmu z trestnej ?innosti, trestný ?in zalozenia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny, trestný ?in zalozenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný ?in terorizmu a niektorých foriem ú?asti na terorizme, trestný ?in obchodovania s ?u?mi, trestný ?in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný ?in machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej drazbe. Uchádza predlozí výpis z registra trestov nie starsí ako 3 mesiace. Fyzická osoba predlozí výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané zivnostenské oprávnenie alebo iné nez zivnostenské oprávnenie pod?a osobitých predpisov. Právnická osoba predlozí výpisy z registra trestov za vsetky osoby, ktoré tvoria statutárny orgán alebo sú ?lenmi statutárneho orgánu podnikate?a. § 32 ods. 1 písm. b) - Uchádza nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Uchádza predlozí potvrdenie zo Sociálnej pois?ovne a zdravotnej pois?ovne nie starsie ako 3 mesiace. § 32 ods. 1 písm. c) - Uchádza nemá da?ové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Uchádza predlozí potvrdenie miestne príslusného da?ového úradu nie starsie ako 3 mesiace. § 32 ods. 1 písm. d) - na uchádza?a nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v restrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrusený konkurz pre nedostatok majetku, Uchádza predlozí potvrdenie príslusného súdu nie starsie ako 3 mesiace. § 32 ods. 1 písm. e) - Uchádza je oprávnený dodáva tovar, uskuto??ova stavebné práce alebo poskytova sluzbu Uchádza predlozí doklad o oprávnení dodáva tovar, uskuto??ova stavebné práce alebo poskytova sluzbu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. § 32 ods. 1 písm. f) Uchádza nemá ulozený zákaz ú?asti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone?ným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Uchádza predlozí ?estné vyhlásenie. § 32 ods. 1 písm. g) Uchádza sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázate?ného za?atia verejného obstarávania závazného porusenia povinností v oblasti ochrany zivotného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva pod?a osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne ulozená sankcia, ktoré dokáze verejný obstarávate a obstarávate preukáza Uchádza nepredkladá verejnému obstarávate?ovi ziadne potvrdenie. § 32 ods. 1 písm. h) Uchádza sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázate?ného za?atia verejného obstarávania závazného porusenia profesijných povinností, ktoré dokáze verejný obstarávate a obstarávate preukáza?. Uchádza nepredkladá verejnému obstarávate?ovi ziadne potvrdenie. Uchádza zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov preukazuje splnenie podmienok ú?asti v zmysle §152 a nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predklada doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti. § 39 Záujemca alebo uchádza môze predbezne nahradi doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om jednotným európskym dokumentom, pri?om doklady preukazujúce splnenie podmienky ú?asti predlozia uchádza?i, ktorých vyzve verejný obstarávate?.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nevyzaduje sa Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Nevyzaduje sa
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nevyzaduje sa Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Nevyzaduje sa
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative ŕ la profession
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/01/2019 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/05/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 23/01/2019 Heure locale: 12:00 Lieu:
Lesy Slovenskej republiky, státny podnik Odstepný závod ?ierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 ?ierny Balog, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Kancelária ?íslo dverí 36 (druhé poschodie). Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Na otváraní ponúk sa môzu zú?astni oprávnení zástupcovia uchádza?a, ktorý predlozil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môze by uchádza zastúpený statutárnym orgánom alebo ?lenom statutárneho orgánu uchádza?a alebo osobou splnomocnenou uchádza?om na jeho zastupovanie.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Sú?azné podklady budú zverejnené na profile verejného obstarávate?a, kde sú verejne prístupné (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951). Na komunikáciu sa pouzije elektronická komunikácia. Identifikácia informa?ného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje: - komunika?né rozhranie systému Josephine - https://josephine.proebiz.com/ Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doru?ovania: Verejný obstarávate bude pri komunikácii s uchádza?mi postupova v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunika?ného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejko?vek komunikácie medzi verejným obstarávate?om a uchádza?mi, s výnimkou podaní a dokumentov súvisiacich s uplatnením revíznych postupov, ktoré sú medzi verejným obstarávate?om a záujemcami/uchádza?mi doru?ené v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie ?. 3/2018. Uchádza bude ma povinnos registrova sa do systému Josephine. Odkaz na zákazku v komunika?nom rozhraní systému Josephine: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2130/summary Ponuky sa budú predklada elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému Josephine, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/,. Uchádza má moznos sa registrova do systému Josephine pomocou a) pouzitia emailovej adresy a hesla alebo b) ob?ianskeho preukazu s ?ipom (eID). Podrobné pokyny k registrácii sú uvedené v dokumente "Manuál pre registráciu uchádza?a", ktorý je zverejnený na profile (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951) a tiez v komunika?nom rozhraní systému Josephine. Ponuka sa predkladá prostredníctvom komunika?ného rozhrania systému Josephine. V predlozenej ponuke prostredníctvom systému Josephine musia by pripojené pozadované naskenované doklady pod?a bodu 16. sú?azných podkladov (doporu?ený formát je PDF) a vyplnenie polozkového elektronického formulára, ktorý odpovedá návrhu na plnení kritérií uvedeného v SP. Ak uchádza alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a stát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, mozno ich nahradi ?estným vyhlásením pod?a predpisov platných v státe jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak uchádza alebo záujemca uvádzajú v JED prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie o tejto osobe: Identifikáciu hospodárskeho subjektu, informácie o hospodárskom subjekte potrebné na vyhodnotenie splnenia Podmienok ú?asti a potvrdenie neexistenice dôvodov na vylú?enie. Uchádza predkladá JED osobitne za seba, osobitne za osobu, ktorej technické a odborné kapacity vyuzíva na preukázanie splnenia podmienok ú?asti. Ak sa verejného obstarávania zú?ast?uje skupina dodávate?ov JED predkladá kazdý ?len skupiny osobitne. Skupina dodávate?ov preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne a splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spolo?ne. Oprávnenie dodáva tovar, uskuto??ova stavebné práce alebo poskytova sluzbu preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe?i?. Postup verejného obstarávania: pod?a § 66 ods. 7, (jednoobálková sú?az §49 ods. 6) (Predmetné verejné obstarávanie je: d) ziadne z uvedených) http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951 https://josephine.proebiz.com/ https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2130/summary https://josephine.proebiz.com/ http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Úrad pre verejné obstarávanie Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Bratislava 820 05 Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Úrad pre verejné obstarávanie Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Bratislava 820 05 Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77230000 - Services liés ŕ la sylviculture