Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 31/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Banská Bystrica: Services de transport routier

2020/S 149-366174  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Slovaquie-Banská Bystrica: Services de transport routier

2020/S 149-366174

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 129-316677)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mesto Banská Bystrica
Numéro national d'identification: 00313271
Adresse postale: ?eskoslovenskej armády
Ville: Banská Bystrica
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Code postal: 974 01
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Renáta Hlá?iková
Courriel: renata.hlacikova@banskabystrica.sk
Téléphone: +421 484330600 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.banskabystrica.sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4778

https://www.banskabystrica.sk
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4778
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Poskytovanie sluzieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre Mesto Banská Bystrica

Numéro de référence: 004/NLZ/2019

II.1.2)
Code CPV principal
60100000 Services de transport routier

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky je zámer verejného obstarávate?a zabezpe?i verejnosti bezpe?né, efektívne a kvalitné dopravné sluzby, ich primeranú výkonnos pod?a potrieb dopravnej obsluznosti územia a zoh?adni sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané sluzby sú pod?a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) ?. 1370/2007 zo d?a 23. októbra 2007 o sluzbách vo verejnom záujme v zelezni?nej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrusujú nariadenia Rady (EHS) ?. 1191/69 a (EHS) ?. 1170/70, pod?a zákona ?. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorsích predpisov a pod?a zákona ?. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorsích predpisov sluzbami vo verejnom záujme. Predmetom zákazky sú sluzby trolejbusovej mestskej hromadnej dopravy (?as 1 predmetu zákazky) a autobusovej mestskej hromadnej dopravy (?as 2 predmetu zákazky).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 129-316677

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Au lieu de:

Date: 03/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 31/08/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Au lieu de:

Date: 03/08/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 31/08/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier