Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Banská Stiavnica: Ouvrages de protection contre les inondations

2021/S 8-013312  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Slovaquie-Banská Stiavnica: Ouvrages de protection contre les inondations 2021/S 008-013312 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Slovenský vodohospodársky podnik, státny podnik Numéro national d'identification: 36022047 Adresse postale: Radni?né námestie 8 Ville: Banská Stiavnica Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 969 55 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Zuzana Mrázová Courriel: zuzana.mrazova@svp.sk Téléphone: +421 456945157 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://svp.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod?ami Numéro de référence: 01 - SVP - SP BB
II.1.2) Code CPV principal 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod?ami
Lot n 13/01/2021 S8 Slovaquie-Banská Stiavnica: Ouvrages de protection contre les inondations 2021/S 008-013312 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Slovenský vodohospodársky podnik, státny podnik Numéro national d'identification: 36022047 Adresse postale: Radni?né námestie 8 Ville: Banská Stiavnica Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 969 55 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Zuzana Mrázová Courriel: zuzana.mrazova@svp.sk Téléphone: +421 456945157 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://svp.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod?ami Numéro de référence: 01 - SVP - SP BB
II.1.2) Code CPV principal 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod?ami
Lot nş: Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod?ami
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45247211 Travaux de construction de murs de barrage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj Lieu principal d'exécution:
Mesto Banská Bystrica, k. ú. Banská Bystrica, k. ú. Radva?, k. ú. Salková
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Stavba riesi úpravu brehov, ochranných hrádzí, nábrezných protipovod?ových múrov, mobilné hradenie a spôsob vypús?ania vnútorných vôd po?as prechodu návrhovej povodne v koryte Hrona a jeho doterajsieho inunda?ného územia cez intravilán mesta Banská Bystrica. Jediné územie inundácie v intraviláne mesta je ?avý breh Hrona a to: Medzi ulicou
   9. Mája, od podjazdu pod zelezni?ným telesom smer príjazd na most na ulici
   9. Mája, az po breh pod Malou zelezni?nou stanicou v sírke az po teleso zelezni?ného násypu. S týmto územím, ako inunda?ným územím pre vyuzitie prieto?nej kapacity koryta sa po?íta aj v tejto stavbe. ?avý a pravý breh rieky Hron, mimo toto inunda?né územie je chránený navrhovanou stavbou, ktorá pozostáva z vybudovania protipovod?ových nábrezných múrov a k ním prislúchajúcich ?astí mobilnej protipovod?ovej ochrany, nad hladinu návrhovej povodne 1,0 m. Úsek 4: Protipovod?ová línia na
   4.  úseku, potoku Bystrica v r. km 175,380 je navrhnutá tak, aby spätné vzdutie od Hrona pri návrhovej povodni Q100 v Hrone a prietoky Bystrice v koryte Bystrice neboli preliate do chráneného územia. Pre Bystricu je bezpe?nostné prevýsenie navrhnuté na výsku 1,5 m v celom úseku a pri zaústení Bystrice do Hrona az na 1,7-2,0 m. Pevná ?as protipovod?ovej ochrany, pokia sa nenachádza v mieste ciest a chodníkov, je navrhnutá do úrovne hladiny pri Qnávrhovom a viac. V mieste priechodov pre chodcov, prechodov cestných komunika?ných prepojení, vstupov do koryta a podobne sú otvory v nábreznom múre hradené mobilnými prvkami protipovod?ovej ochrany na plnú výsku od prahu hradenia, ktorý kopíruje sú?asný terén komunikácií a chodníkov. Banská Bystrica Majer, ochrana intravilánu pred povod?ami, rekonstrukcia: Technické riesenie stavby v lokalite medzi lávkou v Majeri (r. km 178,232) a cestným mostom do priemyselného parku v Salkovej cez Sel?iansky potok je funk?ným a stavebným pokra?ovaním ochranných opatrení, ktoré kon?ia pri lávke v Majeri (Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povod?ami,
   3.  úsek pravý breh). Navrhované technické riesenie protipovod?ových opatrení pozostáva: - z vybudovania nábrezného múru na pravom brehu Hrona a Sel?ianskeho potoka - z prevýsenia existujúcej pravostrannej zemnej ochrannej hrádze Sel?ianskeho potoka - z vybudovania objektu protipovod?ového hradenia otvoru v nábreznom múre v mieste schodov. Protipovod?ové ochranné opatrenia v riesenom úseku Hrona sú navrhnuté na zabezpe?enie ochrany územia na návrhový prietok Q100 = 503 m3.s-1 s prevýsením 1,0 m nad hladinu návrhového prietoku. Banská Bystrica, Ilias - Radva?, protipovod?ové opatrenia na Hrone r. km 172,000-173,564, rekonstrukcia: Ú?elom stavby je zabezpe?i protipovod?ovú ochranu územia na pravom a ?avom brehu Hrona a to od r. km 172,000 (cestný most do Iliasa) po r. km 173,564 (cestný most Krá?ová). Protipovod?ové opatrenia sú navrhnuté s prevýsením 1,0 m nad vypo?ítanú výsku hladiny v koryte a inundácii pri prietoku návrhovej povodne Q100 = 560 m3. s-1. Technické riesenie rekonstrukcie pozostáva zo zvýsenia kapacity ochrannej hrádze v d?zke 1011 m formou dobudovania nábrezného múrika max. výsky cca 1,0 m a zo samotnej rekonstrukcie existujúcich nábrezných múrov v d?zke 513 m. Prevádzkové otvory v nábrezných múroch po?as povod?ových prietokov budú ochránené mobilnými prvkami a ?avostranný zelezni?ný podchod bude ochránený do?asným vrecovaním. Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povod?ami -
   6.  Sklad mobilného hradenia: Navrhovaná stavba je skladom pre stavbu, v rozsahu areálu Skladu MH sú vymedzené plochy pre ?istenie, osetrovanie a údrzbu komponentov mobilného hradenia. Táto údrzba sa musí vykona vzdy pred ulozením komponentov na palety a uskladnením paliet s komponentami do skladu.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 28
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Opera?ný program Kvalita zivotného prostredia
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 220-502962
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod?ami
Lot nş: Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod?ami Intitulé:
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povod?ami
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
12/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Strabag Pozemné a inzinierske stavite?stvo s. r. o.
Numéro national d'identification: 31355161 Adresse postale: Mlynské nivy 61/A Ville: Bratislava Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 820 15 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Strabag s.r.o.
Numéro national d'identification: 17317282 Adresse postale: Mlynské Nivy 61/A Ville: Bratislava Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 825 18 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Inpek Holding, a.s.
Numéro national d'identification: 50085956 Adresse postale: Stefánikova trieda 81 Ville: Nitra Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 949 01 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 21 488 913.33 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45247211 Travaux de construction de murs de barrage
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj Lieu principal d'exécution:
Mesto Banská Bystrica, k. ú. Banská Bystrica, k. ú. Radva?, k. ú. Salková
VII.1.4) Description des prestations:
Stavba riesi úpravu brehov, ochranných hrádzí, nábrezných protipovod?ových múrov, mobilné hradenie a spôsob vypús?ania vnútorných vôd po?as prechodu návrhovej povodne v koryte Hrona a jeho doterajsieho inunda?ného územia cez intravilán mesta Banská Bystrica. Jediné územie inundácie v intraviláne mesta je ?avý breh Hrona a to: Medzi ulicou
   9. Mája, od podjazdu pod zelezni?ným telesom smer príjazd na most na ulici
   9. Mája, az po breh pod Malou zelezni?nou stanicou v sírke az po teleso zelezni?ného násypu. S týmto územím, ako inunda?ným územím pre vyuzitie prieto?nej kapacity koryta sa po?íta aj v tejto stavbe. ?avý a pravý breh rieky Hron, mimo toto inunda?né územie je chránený navrhovanou stavbou, ktorá pozostáva z vybudovania protipovod?ových nábrezných múrov a k ním prislúchajúcich ?astí mobilnej protipovod?ovej ochrany, nad hladinu návrhovej povodne 1,0 m. Úsek 4: Protipovod?ová línia na
   4.  úseku, potoku Bystrica v r. km 175,380 je navrhnutá tak, aby spätné vzdutie od Hrona pri návrhovej povodni Q100 v Hrone a prietoky Bystrice v koryte Bystrice neboli preliate do chráneného územia. Pre Bystricu je bezpe?nostné prevýsenie navrhnuté na výsku 1,5 m v celom úseku a pri zaústení Bystrice do Hrona az na 1,7-2,0 m. Pevná ?as protipovod?ovej ochrany, pokia sa nenachádza v mieste ciest a chodníkov, je navrhnutá do úrovne hladiny pri Qnávrhovom a viac. V mieste priechodov pre chodcov, prechodov cestných komunika?ných prepojení, vstupov do koryta a podobne sú otvory v nábreznom múre hradené mobilnými prvkami protipovod?ovej ochrany na plnú výsku od prahu hradenia, ktorý kopíruje sú?asný terén komunikácií a chodníkov. Banská Bystrica Majer, ochrana intravilánu pred povod?ami, rekonstrukcia: Technické riesenie stavby v lokalite medzi lávkou v Majeri (r. km 178,232) a cestným mostom do priemyselného parku v Salkovej cez Sel?iansky potok je funk?ným a stavebným pokra?ovaním ochranných opatrení, ktoré kon?ia pri lávke v Majeri (Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povod?ami,
   3.  úsek pravý breh). Navrhované technické riesenie protipovod?ových opatrení pozostáva: - z vybudovania nábrezného múru na pravom brehu Hrona a Sel?ianskeho potoka - z prevýsenia existujúcej pravostrannej zemnej ochrannej hrádze Sel?ianskeho potoka - z vybudovania objektu protipovod?ového hradenia otvoru v nábreznom múre v mieste schodov. Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povod?ami -
   6.  Sklad mobilného hradenia: Navrhovaná stavba je skladom pre stavbu, v rozsahu areálu Skladu MH sú vymedzené plochy pre ?istenie, osetrovanie a údrzbu komponentov mobilného hradenia. Táto údrzba sa musí vykona vzdy pred ulozením komponentov na palety a uskladnením paliet s komponentami do skladu.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 28
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 22 382 066.31 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Strabag Pozemné a inzinierske stavite?stvo s. r. o.
Numéro national d'identification: 31355161 Adresse postale: Mlynské nivy 61/A Ville: Bratislava Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 820 15 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Strabag s.r.o.
Numéro national d'identification: 17317282 Adresse postale: Mlynské Nivy 61/A Ville: Bratislava Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 825 18 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Inpek Holding, a.s.
Numéro national d'identification: 50085956 Adresse postale: Stefánikova trieda 81 Ville: Nitra Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 949 01 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Predmetom úpravy je - zmena v klasifikácii pôvodne navrhnutých betónov na
   1.  úseku dotknutej stavby, ktorej potreba vyplynula z vypracovania realiza?nej projektovej dokumentácie, - nedostupnos materiálovej polozky asfaltového koberca mastixový SMA 8 O jemnozrnný, ktorý bol nahradený polozkou asfaltového koberca mastixový SMA 11 O strednozrnný, bez zmeny ceny - nedostupnos a ukon?enie distribúcie plechov AQUAFIN-C5, ktoré boli navrhnuté na utesnenie pracovných skár betónových konstrukcií a ich nahradenie plnohodnotnou náhradou PT Proofflex Premium 150-aktiv, bez zmeny ceny - zmena d?zky pilót na SO 01 - 04 Protipovod?ový múr na pravom brehu z dôvodu geologických pomerov stavby
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Ziadny z dôvodov zmeny zmluvy verejný obstarávate nemohol predvída?, ke?ze zmena zmluvy vyplynula z vypracovania realiza?nej projektovej dokumentácie, geologických pomerov stavby a z nedostupnosti materiálov, ktoré sa uz nedistribuujú (plechy) resp. ktoré nie je mozné v technologickej vzdialenosti od stavby dovies na stavbu (asfalt - najblizsí spracovate pozadovaného asfaltu sa nachádza v takej vzdialenosti od stavby, ze by prevázaný asfalt za?al tuhnú a stratil by pozadované vlastnosti). Z ekonomických a technických dôvodov (zriadenie staveniska, budovanie líniovej stavby, koordinácia viacerých dodávate?ov, záruka) naviac práce zrealizuje pôvodný zhotovite diela.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 22 257 938.76 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 22 382 066.31 EUR
 
 
C L A S S E    C P V
45246400 - Ouvrages de protection contre les inondations 
45247211 - Travaux de construction de murs de barrage