Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie - Bicyclettes - N'kup mestsk'ch bicyklov a k nim prisl'chaj'cim n'hradn'ch dielov

2024/S 2024-350740  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350740-2024 - Résultats
Slovaquie – Bicyclettes – Nákup mestských bicyklov a k nim prislúchajúcim náhradných dielov
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Mesto Trnava
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Nákup mestských bicyklov a k nim prislúchajúcim náhradných dielov
Description: Predmetom zákazky je nákup mestských bicyklov a náhradných dielov, ktoré zodpovedajú požadovaným technickým špecifikáciám, a to v súlade s obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávatelom, vrátane dopravy na miesto urcenia, zloženia, odskúšania funkcnosti, zaškolenia obsluhy a poskytnutia zárucného servisu na bicykle a náhradné diely. Bližšie vid. v sútažných podkladoch.
Identifiant de la procédure: 5af9db22-8e91-461e-afe9-77254fa64a68
Identifiant interne: 1/NLZ_LB
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34430000 Bicyclettes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Trnavský kraj (SK021)
Pays: Slovaquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 304 578,50 EUR
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin à l’appel à la concurrence
Informations complémentaires: 1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému EVO.
   2.  Nakolko sa v tejto sútaži uskutocní on-line sprístupnenie ponúk, záujemcovia sú povinní pred odoslaním ponuky cez systém EVO vyplnit aj Štruktúru ponuky (štruktúrované kritériá), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií.
   3.  V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti skôr podla § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovat podmienky úcasti stanovené v tomto oznámení u uchádzaca, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
   4.  Pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk odporúcame uchádzacom oboznámit sa s príruckami, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil na odkaze https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzaci elektronicky požiadat o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk.
   5.  Ponuka predložená uchádzacom musí splnat náležitosti obsahu ponuky v zmysle bodu 16. sútažných podkladov.
   6.  Verejný obstarávatel môže odmietnut uzavriet zmluvu s uchádzacom, u ktorého existuje dôvod na vylúcenie podla § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.
   7.  Verejný obstarávatel požaduje zábezpeku vo výške 10 000 EUR.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Nákup mestských bicyklov a k nim prislúchajúcim náhradných dielov
Description: Predmetom zákazky je nákup mestských bicyklov a náhradných dielov, ktoré zodpovedajú požadovaným technickým špecifikáciám, a to v súlade s obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávatelom, vrátane dopravy na miesto urcenia, zloženia, odskúšania funkcnosti, zaškolenia obsluhy a poskytnutia zárucného servisu na bicykle a náhradné diely. Bližšie vid. v sútažných podkladoch.
Identifiant interne: 1/NLZ_LB
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34430000 Bicyclettes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Hlavná 1  
Ville: Trnava
Code postal: 91771
Subdivision pays (NUTS): Trnavský kraj (SK021)
Pays: Slovaquie
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
Description: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je podla § 44 ods. 3 písm. c) ZVO najnižšia cena. Verejný obstarávatel bude hodnotit celkovú cenu za celý predmet zákazky v EUR s DPH, ktorá predstavuje súcet jednotlivých položiek uvedených v NÁVRHU NA PLNENIE KRITÉRIÍ. Uchádzac uvedie pre kritérium kladný nenulový údaj, císlo s presnostou na dve desatinné miesta (zaokrúhluje sa matematicky). Úspešným uchádzacom bude ten uchádzac, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste, t. j. uchádzac s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a úcinný zákon o verejnom obstarávaní.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pre verejné obstarávanie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pre verejné obstarávanie

   6.  Résultats
Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure: 304 578,50 EUR
Valeur approximative des accords-cadres: 304 578,50 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 304 578,50 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 304 578,50 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: KENZEL s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 255 000,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 368/2024
Titre: Rámcová dohoda
Date de conclusion du marché: 11/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coût anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse255 000,00 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée271 171,00 EUR

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Numéro d’enregistrement: 31797903
Numéro d’enregistrement: 2021511008
Adresse postale: Ružová dolina 10 
Ville: Bratislava - mestská cast Ružinov
Code postal: 82109
Subdivision pays (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: info@uvo.gov.sk
Téléphone: +421250264111
Rôles de cette organisation
TED eSender
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Mesto Trnava
Numéro d’enregistrement: 00313114
Numéro d’enregistrement: 2021175728
Adresse postale: Ulica Hlavná 1 
Ville: Trnava
Code postal: 91771
Subdivision pays (NUTS): Trnavský kraj (SK021)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: lucia.burzalova@trnava.sk
Téléphone: +421333236268
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: KENZEL s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 36540404
Numéro d’enregistrement: 2020161792
Adresse postale: Novozámocká 182 
Ville: Hurbanovo
Code postal: 947 01
Subdivision pays (NUTS): Nitriansky kraj (SK023)
Pays: Slovaquie
Adresse électronique: kenzel@kenzel.sk
Téléphone: +421357610085
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: bf7615b6-cea4-419a-9e9a-b891b98be3f6 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 09:46:34 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: slovaque
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350740-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34430000 - Bicyclettes