Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bojnice: Électricité

2021/S 199-519100  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Slovaquie-Bojnice: Électricité

2021/S 199-519100

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 176-456653)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Obstarávacie trhovisko Slovenska
Numéro national d'identification: 45746168
Adresse postale: Podzámocká
Ville: Bojnice
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 97201
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. ?ubos Babarík
Courriel: babarik@well.sk
Téléphone: +421 903803306
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://i-sco.sk

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mesto Senica
Numéro national d'identification: 00309974
Adresse postale: Stefánikova 1408/56
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90525
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Mgr. Martin Dza?ovský
Courriel: primator@senica.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://senica.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum vo?ného ?asu "Stonozka" Senica
Numéro national d'identification: 00400106
Adresse postale: Sadová 646/8
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Silvia Krisáková
Courriel: cvc.senica@gmail.com
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://cvc-senica.webnode.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Materská skola
Numéro national d'identification: 37840550
Adresse postale: L. Novomeského 1209/2
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Renáta Rýzková
Courriel: materskaskola@mssenica.sk
Téléphone: +421 905579546
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mssenica.webnode.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Základná skola
Numéro national d'identification: 34028218
Adresse postale: V. Paulínyho - Tótha 32
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Vladimír Svá?ek
Courriel: zs1senica@gmail.com
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zs1senica.edupage.org/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Základná umelecká skola Senica
Numéro national d'identification: 37838563
Adresse postale: Vajanského 27/4
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Mirka Gáfriková
Courriel: mirka.gafrikova@zus-senica.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zus-senica.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mestské kultúrne stredisko Senica
Numéro national d'identification: 00514071
Adresse postale: Námestie oslobodenia 11/17
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Margaréta Ivanová, PhD.
Courriel: riaditel.msks@senica.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.msks.senica.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mestský podnik sluzieb spol. s r.o. Senica
Numéro national d'identification: 31424287
Adresse postale: Hviezdoslavova 477
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Ján Bachura
Courriel: mpssenica@mpssenica.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mpssenica.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Poliklinika Senica n.o.
Numéro national d'identification: 36084212
Adresse postale: Sotinská 1588
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Jozef Mikus
Courriel: riaditel@poliklinikase.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.poliklinikase.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Rekrea?né sluzby mesta Senica
Numéro national d'identification: 44525371
Adresse postale: Tehelná 1152/53
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. ?ubomír Stvrtecký
Courriel: sprava@rsms.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rsms.sk/nova/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Základná skola
Numéro national d'identification: 34028226
Adresse postale: Komenského 959
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: PaedDr. Krzysztof Siwiec
Courriel: riaditel@dvojka.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dvojkasenica.edupage.org/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Základná skola s materskou skolou
Numéro national d'identification: 42399769
Adresse postale: J. Mudrocha 1343/19
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: RNDr. Anna Parízková
Courriel: zssmssenica@4zs.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zsmudrochova.edupage.org/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Základná skola
Numéro national d'identification: 31827705
Adresse postale: Sadová 620
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Svetlana Chábelová
Courriel: info@zs3senica.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zs3senica.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zariadenie sociálnych sluzieb Senica, n.o.
Numéro national d'identification: 36084603
Adresse postale: Stefánikova 1598/11B
Ville: Senica
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 90501
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Slavomíra Jurovatá
Courriel: riaditelka@zsssenica.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zsssenica.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Obec ?anová
Numéro national d'identification: 00316644
Adresse postale: ?anová 22
Ville: ?anová
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 03842
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Miroslav ?anovský
Courriel: danova@danova.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.danova.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Obec Likavka
Numéro national d'identification: 00315362
Adresse postale: Likavka 815
Ville: Likavka
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 03495
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Marián Javorka
Courriel: obec@likavka.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.likavka.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Obec Stará Lesná
Numéro national d'identification: 00326577
Adresse postale: Hlavná 29/9
Ville: Stará Lesná
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 05952
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: ?ubomír Lauf
Courriel: starosta@staralesna.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.staralesna.sk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Stúrovo
Numéro national d'identification: 17336139
Adresse postale: Jesenského 105/85
Ville: Stúrovo
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 94301
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Ondrej Czékus
Courriel: sekretariat@pksturovo.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://poliklinikansksturovo.sk/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpe?ením distribu?ných sluzieb - CVO 121

Numéro de référence: CVO 121

II.1.2)
Code CPV principal
09310000 Électricité

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpe?ením distribúcie do jednotlivých odberných miest obstarávate?ov, resp. ich právnych subjektov.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 176-456653

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo ziadostí o ú?as

Au lieu de:

Date: 11/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 11/10/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:

   1.  Obstarávate poskytuje k sú?azným podkladom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov. Z tohto dôvodu verejný obstarávate sú?azné podklady neodosiela. Sú?azné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávate a na adrese systému pre VO Josephinehttps://josephine.proebiz.com/
   2.  Komunikácia medzi obstarávate?om a záujemcom/uchádza?om bude uskuto??ovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO Josephine (?alej aj "Josephine"). Záujemca/uchádza je povinný predklada obstarávate?ovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine. Vsetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia ziadostí o nápravu, bude obstarávate uverej?ova v systéme Josephine. Obstarávate bude doru?ova ziadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádza?ov rovnako prostredníctvom systému Josephine.
   3.  Pravidlá pre doru?ovanie: zásielka sa povazuje za doru?enú záujemcovi/uchádza?ovi ak jej adresát bude ma objektívnu moznos oboznámi sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doru?enia sa v systéme Josephine povazuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.

https://josephine.proebiz.com/
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité