Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Carreaux

2022/S 18-043003  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Slovaquie-Bratislava: Carreaux 2022/S 018-043003 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hlavné mesto SR Bratislava Numéro national d'identification: 00603481 Adresse postale: Primaciálne námestie 1 Ville: Bratislava - mestská ?as? Staré Mesto Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 81499 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Andrea Jasková Courriel: andrea.jaskova@bratislava.sk Téléphone: +421 259356194 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bratislava.sk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436292 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16808/summary
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Výroba a dodávka bratislavskej dlazby II.
Numéro de référence: MAGS OVO 44042/2022
II.1.2) Code CPV principal 44111700 Carreaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je nákup bratislavskej dlazby za ú?elom skvalitnenia verejných priestorov Hlavného mesta. Predmetom nie je pokládka dlazby. Zámerom projektu je zvýsenie estetického vzh?adu v uliciach Hlavného mesta s cie?om vytvori? funk?ný, prístupný a zjednotený verejný priestor. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v ?asti D. a v prílohe ?. 5 sú?azných podkladov.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 727 257.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ętre attribués ŕ un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Výroba a dodávka bratislavskej dlazby v objeme 3 500 m2
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113100 Matériaux de pavage 44111000 Matériaux de bâtiment
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
Sklady verejného obstarávate?a v areáli Stará Vajnorská 1366, 831 04 Bratislava.
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je nákup bratislavskej dlazby v objeme 3 500 m2, ale nie jej pokládka. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v ?asti D. a v prílohe ?. 5 sú?azných podkladov.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Lehota dodania ?iastkového plnenia / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 127 270.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Výroba a dodávka bratislavskej dlazby v objeme 16 500 m2
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113100 Matériaux de pavage 44111000 Matériaux de bâtiment
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
Sklady verejného obstarávate?a v areáli Stará Vajnorská 1366, 831 04 Bratislava.
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je nákup bratislavskej dlazby v objeme 16 500 m2, ale nie jej pokládka. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v ?asti D. a v prílohe ?. 5 sú?azných podkladov.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Lehota na vystavenie prvej objednávky / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom: Lehota dodania ?iastkového plnenia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 599 987.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tohto verejného obstarávania sa môze zú?astni? len ten, kto sp??a tieto podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia: A) nebol on ani jeho statutárny orgán, ani ?len statutárneho orgánu, ani ?len dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný ?in korupcie, trestný ?in poskodzovania finan?ných záujmov Európskych spolo?enstiev, trestný ?in legalizácie príjmu z trestnej ?innosti, trestný ?in zalozenia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny alebo za trestný ?in zalozenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný ?in terorizmu a niektorých foriem ú?asti na terorizme, trestný ?in obchodovania s ?u?mi, trestný ?in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný ?in machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej drazbe Doklad v zmysle zákona: Výpis z registra trestov Za koho: Právnická osoba, Konatelia, ?lenovia predstavenstva, ?lenovia dozornej rady, prokuristi Predlozenie v ponuke: áno, moznos? nahradi? JED B) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná pois?ov?a neeviduje vo?i nemu poh?adávky po splatnosti pod?a osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Doklad v zmysle zákona: Výpis zo zdravotnej pois?ovne, Výpis zo sociálnej pois?ovne Za koho: Právnická osoba Predlozenie v ponuke: nie (overuje verejný obstarávate? na základe I?O) C) nemá evidované da?ové nedoplatky vo?i da?ovému úradu a colnému úradu pod?a osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Doklad v zmysle zákona: Potvrdenie z finan?nej správy Za koho: Právnická osoba Predlozenie v ponuke: nie (overuje verejný obstarávate? na základe I?O) D) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v restrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrusený konkurz pre nedostatok majetku Doklad v zmysle zákona: Potvrdenie súdu Za koho: Právnická osoba Predlozenie v ponuke: áno, moznos? nahradi? JED E) je oprávnený realizova? predmet zákazky Výpis z ORSR Právnická osoba Predlozenie v ponuke: nie (overuje verejný obstarávate? na základe I?O) F) nemá ulozený zákaz ú?asti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone?ným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Doklad v zmysle zákona: Evidencia v Registri osôb so zákazom Za koho: Právnická osoba Predlozenie v ponuke: nie (overuje verejný obstarávate?)
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
nevyzaduje sa
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Verejný obstarávate? vyzaduje v rámci Podmienok ú?asti pod?a ustanovenia § 34 ZVO splni? a preukáza? nasledovné pre obe ?asti predmetu zákazky: Pod?a § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých sluzieb uskuto?nených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberate?ov; dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejný obstarávate? pod?a zákona o verejnom obstarávaní. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
: Zoznam musí obsahova? zákazky na poskytnutie sluzieb/dodávok tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (výroba a dodávka dlazby), ktorých sú?et zmluvných cien je rovnaký alebo vyssí ako 100 000 eur bez DPH kumulatívne za vsetky zákazky. Uvedená podmienka ú?asti sa vz?ahuje rovnako pre obe ?asti predmetu zákazky, t.j. uchádza? sa môze preukáza? jedným zoznamom dodávok tovaru/poskytnutých sluzieb pre obe ?asti predmetu zákazky. Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrená v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepo?ítava sa hodnota na EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku d?u podpisu predmetnej zmluvy o dodaní tovaru, t. j. s uvedením tohto dátumu). Uchádza? môze v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyuzi? technické a odborné kapacity inej osoby, bez oh?adu na ich právny vz?ah. Skupina dodávate?ov preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa splnenia podmienok ú?asti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spolo?ne.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 12 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otváranie ponúk sa uskuto?ní aj v priestoroch zasada?ky ?. 101 magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1 Bratislava. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Na otváranie majú prístup uchádza?i, ktorí predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávate? umozní ú?as? na otváraní osobám, ktoré preukázu, ze sú oprávneným zástupcom uchádza?a (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Splnenie podmienok ú?asti uchádza? preukazuje bu? dokladmi stanovenými verejným obstarávate?om, resp. ich môze do?asne nahradi? Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO. Verejný obstarávate? si stanovuje poziadavku pod?a § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, v zmysle ktorej vylú?i z verejného obstarávania uchádza?a, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, ze uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúsajúcu hospodársku sú?az. Verejný obstarávate? neuzavrie zmluvu s uchádza?om alebo uchádza?mi, ktorí majú povinnos? zapisova? sa do registra partnerov verejného sektora pod?a zákona ?. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia pod?a osobitného predpisu, ktorí majú povinnos? zapisova? sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Slovaquie-Bratislava: CarreauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
44111000 - Matériaux de bâtiment 
44111700 - Carreaux 
44113100 - Matériaux de pavage