Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 25/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Clôtures

2022/S 119-334605  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Slovaquie-Bratislava: Clôtures 2022/S 119-334605 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Numéro national d'identification: 00151866 Adresse postale: Pribinova 2 Ville: Bratislava - Staré Mesto Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 81272 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Miroslav Skvarka Courriel: miroslav.skvarka@minv.sk Téléphone: +421 250944527 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.minv.sk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440280 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/23153/summary
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zábrany a oplotenie
II.1.2) Code CPV principal 34928200 Clôtures
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je dodávka plotov, pletiva, mobilných zábran, zábran a st?pikov pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 184 074.50 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zábrany
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928320 Garde-corps 44231000 Panneaux de clôture pręts ŕ poser 34928310 Clôtures de protection 34996300 Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation de parking
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK0 Slovensko Lieu principal d'exécution:
V zmysle sú?azných podkladov.
II.2.4) Description des prestations:

   1. Mobilná zábrana kovová
   2. Oblúková zábrana pevná
   3. Roz?ahovacia mobilná zábrana
   4. Bezpe?nostný st?pik
   5. Mobilný plot rám
   6. Spona dielov na mobilný plot
   7. Vzpera pre mobilný plot
   8. Parkovacia zábrana
   9. Plastová zábrana 10.Plastový st?pik 11.Pásková zábrana
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 90 487.30 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Lehota dodania predmetu zákazky je 24 mesiacov odo d?a nadobudnutia ú?innosti Rámcovej dohody s opciou, resp. s moznos?ou pred?zenia rámcovej dohody o jeden rok v súlade s bodmi ?.
   7. 7 az
   7. 12 prílohy ?. 2 sú?azných podkladov - Návrh rámcovej dohody.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Oplotenie
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44312000 Fil de fer pour clôture 34928200 Clôtures 44312300 Fil de fer barbelé 34928220 Éléments de clôture 44313000 Filet en métal
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK0 Slovensko Lieu principal d'exécution:
V zmysle sú?azných podkladov.
II.2.4) Description des prestations:

   1. Pletivo oce?ové 1 m
   2. St?pik oce?ový
   3. Bo?ná vzpera oce?ová
   4. Napínací drôt oce?ový
   5. Napinák oce?ový
   6. Ostnatý drôt - 1 m
   7. Bavolet
   8. Viazací drôt oce?ový 1 m
   9. Pletivo plast 1m 10.St?pik plast 11.Bo?ná vzpera plast 12.Napínací drôt plast 13.Napína? lana plast 14.Viazací drôt plast 1m 15.Ochranné hroty proti holubom
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 93 587.20 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Lehota dodania predmetu zákazky je 24 mesiacov odo d?a nadobudnutia ú?innosti Rámcovej dohody s opciou, resp. s moznos?ou pred?zenia rámcovej dohody o jeden rok v súlade s bodmi ?.
   7. 7 az
   7. 12 prílohy ?. 2 sú?azných podkladov Návrh rámcovej dohody.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zoznam a krátky opis podmienok: Úplne znenie podmienok ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (?alej len "zákon") je uvedené v prílohe ?. 5 sú?azných podkladov - Podmienky ú?asti.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Neaplikuje sa
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávate? pozaduje predlozi? zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberate?ov; dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejný obstarávate? alebo obstarávate? pod?a zákona. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Splnenie vyssie uvedeného uchádza? preukáze:
   1. Pre ?as? 1 predlozením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je pozadovaný predmet zákazky (Zábrany) v celkovej súhrnnej hodnote min. 10 000 eur bez DPH,
   2. Pre ?as? 2 predlozením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je pozadovaný predmet zákazky (Oplotenie) v celkovej súhrnnej hodnote min. 10 000 eur bez DPH. Ak odberate?om bol verejný obstarávate? alebo obstarávate? pod?a tohto zákona, sú?as?ou zoznamu poskytnutých sluzieb musia by? referencia/referencie alebo ekvivalentný/ekvivalentné doklad/doklady v súlade so zákonom. Uchádza? môze na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti vyuzi? technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez oh?adu na ich právny vz?ah v ?ase podania ponuky. V takom prípade musí uchádza? verejnému obstarávate?ovi preukáza?, ze pri plnení zmluvy bude skuto?ne pouzíva? kapacity osoby, ktorej spôsobilos? vyuzíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skuto?nos? preukáze uchádza? písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukáza? svoju technickú spôsobilos? alebo odbornú spôsobilos?. Z písomnej zmluvy musí vyplýva? záväzok osoby, ze poskytne svoje kapacity po?as celého trvania zmluvného vz?ahu. Osoba, ktorej kapacity majú by? pouzité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukáza? splnenie podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existova? dôvody na vylú?enie pod?a § 40 ods. 6 písm. a) az g) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodáva? tovar preukazuje vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádza?ovi poskytnuté. Verejný obstarávate? môze u osoby, ktorej kapacity majú by? pouzité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnoti? existenciu dôvodov na vylú?enie pod?a § 40 ods. 8 zákona. V prípade, ze sa verejného obstarávania zú?astní skupina dodávate?ov, pozaduje sa preukázanie splnenia podmienok ú?asti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za vsetkých ?lenov skupiny spolo?ne. Uchádza?om predkladané doklady musia by? v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme pod?a uvedenej poziadavky verejného obstarávate?a, pri?om z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilos? pod?a § 34 zákona musí by? zrejmé splnenie minimálnych úrovní pozadovaných verejným obstarávate?om a rovnako musí by? zrejmé, ze preukazovanie sa týka osoby uchádza?a.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/07/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 12 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 26/07/2022 Heure locale: 09:00 Lieu:
Informácie týkajúce sa otvárania ponúk sú uvedené v Sú?azných podkladoch, ?as? V., bod 21.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.V rámci tejto verejnej sú?aze sa uplat?ujú ustanovenia § 66 ods.7 druhej vety zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (?alej len "zákon"), teda ak verejný obstarávate? nepouzije elektronickú aukciu, môze rozhodnú?, ze vyhodnotenie splnenia podmienok ú?asti a vyhodnotenie ponúk z h?adiska splnenia poziadaviek na predmet zákazky sa uskuto?ní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
   2.  Vzh?adom na obmedzenú funk?nos? Informa?ného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávate? zverej?uje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je mozné v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejni? dopl?ujúce informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávate? zverej?uje v sú?azných podkladoch, ktoré sú vo?ne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávate?a.
   3.  Verejný obstarávate? poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k sú?azným podkladom a vsetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom ich zverejnenia v profile verejného obstarávate?a, ktorého webová adresa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia pod názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):"
   4.  Verejný obstarávate? bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupova? v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunika?ného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doru?ovanie zásielok: zásielka sa povazuje za doru?enú záujemcovi/uchádza?ovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa povazuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doru?enia sa v systéme JOSEPHINE sa preto povazuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
   5.  Komunikácia medzi obstarávate?om a záujemcom/uchádza?om bude uskuto??ovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE. Záujemca/uchádza? je povinný predklada? obstarávate?ovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vlozená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia. Vsetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia ziadostí o nápravu, bude obstarávate? uverej?ova? v profile verejného obstarávate?a. Verejný obstarávate? bude doru?ova? ziadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádza?ov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE.
   6.  Komunika?ným jazykom v tejto verejnej sú?azi je slovenský jazyk.
   7.  Pod?a ust, § 20 ods. 4 zákona: "Informa?ný systém zabezpe?uje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby," Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádza?ov sú uvedené v manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Kniznici manuálov a odkazov na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/. https://josephine.proebiz.com/sk/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Slovaquie-Bratislava: ClôturesType d'acheteur: Ministčre et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 25/07/2022 22/06/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
34928200 - Clôtures 
34928220 - Éléments de clôture 
34928310 - Clôtures de protection 
34928320 - Garde-corps 
34996300 - Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation de parking 
44231000 - Panneaux de clôture pręts ŕ poser 
44312000 - Fil de fer pour clôture 
44312300 - Fil de fer barbelé 
44313000 - Filet en métal