Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 09/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Construction de bâtiments universitaires

2022/S 18-042523  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Slovaquie-Bratislava: Construction de bâtiments universitaires 2022/S 018-042523 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerzita Komenského v Bratislave Numéro national d'identification: 00397865 Adresse postale: Safárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 81499 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Miroslav Janík - tender pro s.r.o.
Courriel: sutaz@tenderpro.sk Téléphone: +421 918660990 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uniba.sk Adresse du profil d'acheteur: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1045
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 26/01/2022 S18 Slovaquie-Bratislava: Construction de bâtiments universitaires 2022/S 018-042523 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerzita Komenského v Bratislave Numéro national d'identification: 00397865 Adresse postale: Safárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 81499 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Miroslav Janík - tender pro s.r.o.
Courriel: sutaz@tenderpro.sk Téléphone: +421 918660990 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uniba.sk Adresse du profil d'acheteur: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1045
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436538 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://tenderpro.eranet.sk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ACCORD - Zateplenie pavilónov - strechy Numéro de référence: SP52JP/2022/RUK
II.1.2) Code CPV principal 45214400 Construction de bâtiments universitaires
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Rekonstruk?né práce na zateplení striech spojené s manipuláciou s fotovoltaickými elektrár?ami umiestnenými na strechách rekonstruovaných objektov pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí ?as? B.1 Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 691 418.95 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45261410 Travaux d'isolation de toiture 45261900 Réparation et entretien de toiture 09331200 Modules solaires photovoltaďques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
a)Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v BA, Mlynská dolina, Ilkovi?ova 6, 842 15 BA b)Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v BA, Mlynská dolina, 842 48 BA
II.2.4) Description des prestations:
Sú?azné podklady - ?as?. B1 - Opis predmetu zákazky Podrobná specifikácia predmetu zákazky sa nachádza v popise jednotlivých ?asti v Technickej dokumentácii, ktorá tvorí samostatnú ?as? sú?azných podkladov. Verejný obstarávate? upozor?uje uchádza?ov, ze na strechách objektov FMFI UK Bratislava sa nachádzajú fotovoltaické elektrárne. Uchádza? musí pred samotnou realizáciou demontova? fotovoltaické elektrárne a to odborným spôsobom, na náklady zapo?ítané v cene realizácie diela a na vlastnú zodpovednos?. Uchádza? je finan?ne zodpovedný za poskodenie fotovoltaických panelov po?as demontáze, manipulácie, uskladnení a montáze. V prípade poskodenia je uchádza? povinný zfunk?ni? fotovoltaickú elektráre? na svoje náklady, pri dostiahnutí rovnakých výkonových parametrov ako pred odpojením z prevádzky, resp. ako pred poskodením. Verejný obstarávate? nepreberie dielo bez preskúsania funk?nosti fotovoltaických elektrární po opätovnom zapojení do prevádzky.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 10 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
313021X329
II.2.14) Informations complémentaires Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Uchádza? musí sp??a? podmienku ú?asti týkajúcu sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (?alej len ZVO). Splnenie podmienok ú?asti uchádza? preukáze pod?a § 32 ods. 2, prípadne pod?a § 32 ods. 4 az 5, § 39, alebo § 152 ZVO. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádza? zapísaný v Obchodnom alebo Zivnostenskom registre Slovenskej republiky nemusí predlozi? doklad pod?a § 32 ods. 2 písm. e). Verejný obstarávate? nemá moznos? vyziada? doklady pod?a § 32 ods. 1 písm. a) ZVO preto ak uchádza? túto podmienku ú?asti preukazuje dokladmi - dolozeným výpisom z registra trestov nie starsím ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predlozi? v ponuke. Ak je uchádza? zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad pod?a § 32 ods. 1 a) zákona ?. 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyzaduje. Verejný obstarávate? nemá moznos? vyziada? doklady pod?a § 32 ods. 1 písm. b) ZVO preto ak uchádza? túto podmienku ú?asti preukazuje dokladmi - dolozeným potvrdením zdravotnej pois?ovne a Sociálnej pois?ovne nie starsím ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predlozi? v ponuke. Ak je uchádza? zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad pod?a § 32 ods. 1 b) zákona ? 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyzaduje. Verejný obstarávate? nemá moznos? vyziada? doklady pod?a § 32 ods. 1 písm. c) ZVO preto ak uchádza? túto podmienku ú?asti preukazuje dokladmi - dolozeným potvrdením miestne príslusného da?ového úradu a miestne príslusného colného úradu nie starsím ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predlozi? v ponuke. Ak je uchádza? zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad pod?a § 32 ods. 1 c) zákona ? 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyzaduje. Verejný obstarávate? nemá moznos? vyziada? doklady pod?a § 32 ods. 1 písm. d) ZVO, preto ak uchádza? túto podmienku ú?asti preukazuje dokladmi dolozeným potvrdením príslusného súdu nie starsím ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predlozi? v ponuke. Ak je uchádza? zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad pod?a § 32 ods. 1 písm. d) ZVO sa nevyzaduje. V prípade uchádza?a, ktorého tvorí skupina dodávate?ov zú?astnená vo verejnom obstarávaní sa pozaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky ú?asti, týkajúcej sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe?i?. Ak uchádza? alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a stát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odsek 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, mozno ich nahradi? ?estným vyhlásením pod?a predpisov platných v státe jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo státu uchádza?a alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje institút ?estného vyhlásenia, môze ho nahradi? vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou institúciou alebo obchodnou institúciou pod?a predpisov platných v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádza?a alebo záujemcu. Uchádza? môze predbezne nahradi? doklady ur?ené verejným obstarávate?om na preukázanie splnenia podmienok ú?asti jednotným európskym dokumentom pod?a § 39 ZVO.
III.1.2) Capacité économique et financičre Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
uvedené v sú?azných podkladoch
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 09/03/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 30/12/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 09/03/2022 Heure locale: 13:00 Lieu:
https://tenderpro.eranet.sk https://tenderpro.eranet.sk Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
uvedené v sú?azných podkladoch
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.VO vykonáva predmetné verejné obstar. elektronicky v systéme elektronického verejného obstar. Komunikácia vrátane doru?ovania sa realizuje v systéme ERANET. Kazdý záujemca/uchádza?, ktorý nie je registrovaný v systéme ERANET sa zaregistruje do systému na adrese tenderpro.eranet.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre prihlásenie do systému ERANET za ú?elom komunikácie s VO, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk v systéme ERANET. Registrovaný uchádza? sa uz opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému pouzíva prístupové kódy, ktoré mu boli doru?ené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádza? po potvrdení ziadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku vsetkým údajom a pokynom, vrátane SP a príslusných príloh. Uchádza? bude svoju ponuku predklada? elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO. V prípade otázok, resp. ziadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádza? komunikova? s VO priamo v systéme ERANET cez komunika?né rozhranie v zmysle SP. Uchádza? bude svoju ponuku predklada? elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO. Blizsie informácie sú uvedené v SP.
   2.  V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú scany originálnych dokladov alebo úradne overených kópii.
   3.  Verejná sú?az sa realizuje postupom pod?a § 66 ods. 7 ZVO prvá veta.
   4.  VO si vyhradzuje právo zrusi? alebo aj neprija? ponuku úspesného uchádza?a v prípade, ze financovanie tejto zákazky nebude schválené RO.
   6.  Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na ?asti je uvedené v sú?azných podkladoch.
   7.  VO pozaduje zábezpeku na ponuku vo výske 30 000,00 EUR. Podrobné informácie spôsobu zlozenia zábezpeky sú uvedené v sú?azných podkladoch.
   8.  Pod?a § 39 ZVO môze uchádza? predbezne nahradi? vyssie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené VO Jednotným európskym dokumentom (JED). VO povo?uje, ze uchádza? môze vyplni? len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VSETKY PODMIENKY Ú?ASTI ?asti IV JED bez toho, aby musel vyplni? iné oddiely ?asti IV JED.
   9.  Úspesný uchádza? je povinný, v rozsahu a spôsobom pod?a návrhu zmluvy, najneskôr ku d?u podpisu Zmluvy o Dielo predlozi? VO elektronickú verziu originálu, resp. úradne overenej kópie potvrdenia pois?ovne o poistení zhotovite?a vydané príslusnou pois?ov?ou/pois?ov?ami, prípadne elektronickú verziu originálu, resp. úradne osved?enej kópie poistnej zmluvy/poistných zmlúv na poistenie zodpovednosti za skodu. Zhotovite? sa zaväzuje uzatvori? túto poistnú zmluvu minimálne pre prípad zodpovednosti za skodu spôsobenú zhotovite?om v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. jeho ?asti, vo výske poistnej sumy min.
   1. 000.000,- EUR minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovite?a vrátane subdodávate?ov zhotovite?a za skody spôsobené na majetku objednávate?a a tretích osôb. V prípade predlozenia ponuky skupinou dodávate?ov, preukazujú títo poistenie spolo?ne. 10. Úspesný uchádza? je povinný, v rozsahu a spôsobom pod?a návrhu zmluvy, najneskôr v de? podpisu zmluvy predlozi? VO na svoje náklady zábezpeku za riadne vykonanie prác vo forme záruky vystavenej bankou alebo pois?ov?ou s oprávnením podnika? v SR. Vystavená záruka bude abstraktná, nepodmienená, neodvolate?ná a institúcia ktorá ju vystavila z nej bude plni? na prvú výzvu VO. Obsahom bankovej záruky bude záväzok banky alebo pois?ovne uspokoji? budúceho Objednávate?a do výsky akejko?vek splatnej pe?aznej poh?adávky vo?i budúcemu Zhotovite?ovi na uspokojenie nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu skody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, iných nárokov vzniknutých po?as realizácie diela do uplynutia 10 dní od momentu protokolárneho odovzdania Diela, ktoré nebudú budúcim Zhotovite?om riadne a v?as v prospech budúceho Objednávate?a uspokojené. Banková záruka bude vystavená na sumu vo výske 5 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH a bude plati? do uplynutia 10 dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Slovaquie-Bratislava: Construction de bâtiments universitairesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 09/03/2022 26/01/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaďques 
45214400 - Construction de bâtiments universitaires 
45261410 - Travaux d'isolation de toiture 
45261900 - Réparation et entretien de toiture