Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Élagage des arbres et taille des haies

2023/S 195-609851  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Slovaquie-Bratislava: Élagage des arbres et taille des haies 2023/S 195-609851 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Numéro national d'identification: 17330190 Adresse postale: Safárikovo námestie 3 Ville: Bratislava - Staré Mesto Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 81102 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Jana Vare?ková ?ániová Courriel: jana.caniova@marianum.sk Téléphone: +421 948277319 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://marianum.sk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DNS Starostlivos? a údrzba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM Numéro de référence: MAR 11/2022
II.1.2) Code CPV principal 77340000 Élagage des arbres et taille des haies
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Predmetom je zriadenie Dynamického nákupného systému (DNS) pre zabezpe?enie starostlivosti o stromy a zele? na cintorínoch a iných plochách v správe organizácie MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy. (?alej ako MARIANUM) na území Hlavného mesta Bratislava. DNS je zriadený na 36 mesiacov. Verejný obstarávate? predpokladá vyhlasovanie samostatných zákaziek na obdobie 2-6 mesiacov a mimoriadnych zákaziek v skrátenom konaní. Plnenie zah??a vsetky práce materiály a iné súvisiace náklady vynalozené na vykonanie sluzieb: - Orezávanie a výrub stromov horolezeckým spôsobom - Orezávanie a výrub stromov plosina MP 20 m - Orezávanie a výrub stromov plosina MP 27 m - Orezávanie a výrub stromov plosina MP 42 m - Orezávanie a výrub stromov speciálna pásová plosina - Stabilizácia koruny stromu - Stabilizácia koruny - Rez kríkových porastov - Odstránenie p?a do 50cm priemeru v s?azených podmienkach - Odstránenie p?a nad 50cm priemeru v s?azených podmienkach - ?ahová skúska - Prístrojové vysetrenie stromu rezistografom. - Prístrojové vysetrenie stromu akustickým tomografom - Zabezpe?enie a instalácia prenosného dopravného zna?enia - Manipulácia, odvoz a likvidácia vzniknutej drevnej hmoty - Vypracovanie arboristického posudku Legislatívne, právne a technické normy dodrziavané pri realizácii výsadby: - Zákon ?. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s vyhláskou 170/2021, ktorou sa zákon vykonáva - Vseobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ?. 12/2001 z
   8.  novembra 2001o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Vseobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ?. 17/2012 z 13. decembra 2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Vseobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ?. 5/2018 z 07.septembra 2018 o starostlivosti o verejnú zele? a ochrane drevín, ktoré sú sú?as?ou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - STN 83 7019 Rozvojová a udrziavacia starostlivos? o vegeta?né plochy. - STN 83 7018 Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu - STN 83 7010 Ochrana prírody, osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetácie
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 750 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77341000 Élagage des arbres 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90513000 Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
Prevádzky verejného obstarávate?a v zmysle Výzvy.
II.2.4) Description des prestations:
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná specifikácia jednotlivých zloziek predmetu obstarávania, ako aj ostatné dopl?ujúce informácie budú sú?as?ou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané vsetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DNS je zriadený na 36 mesiacov.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 098-270016
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: MAR 11/2022-004 Intitulé:
Komplexná starostlivos? a údrzba drevín v objektoch v správe Marianum na obdobie 8/2023-12/2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROarbor s. r. o.
Numéro national d'identification: 50531212 Adresse postale: Budatínska 3230/16 Ville: Bratislava - mestská ?as? Petrzalka Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 85106 Pays: Slovaquie Courriel: michal@proarbor.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 750 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 202 100.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: MAR 11/2022-006 Intitulé:
Základná starostlivos? a údrzba drevín v objektoch v správe organizácie od 8/2023 do 12/2023_2.opakovanie zadávania
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROarbor s. r. o.
Numéro national d'identification: 50531212 Adresse postale: Budatínska 3230/16 Ville: Bratislava - mestská ?as? Petrzalka Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 85106 Pays: Slovaquie Courriel: michal@proarbor.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 750 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 196.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 DNS Starostlivos? a údrzba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM 10/10/2023 SVK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
77340000 - Élagage des arbres et taille des haies 
77341000 - Élagage des arbres 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux