Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Équipements de protection

2020/S 69-163967  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence Slovaquie-Bratislava: Équipements de protection 2020/S 069-163967 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hlavné mesto SR Bratislava Numéro national d'identification: 00603481 Adresse postale: Primaciálne námestie 1 Ville: Bratislava - mestská ?as Staré Mesto Code NUTS: SK010 Code postal: 814 99 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Petra Hritzová Courriel: petra.hritzova@bratislava.sk Téléphone: +421 259356544 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bratislava.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.ovo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563 http://www.bratislava.sk http://www.ovo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zabezpe?enie respirátorov Numéro de référence: MAG 110025/2020
II.1.2) Code CPV principal 18143000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zabezpe?enie dodania respirátorov pre osobnú ochranu z dôvodu síriaceho sa vírusu COVID-19. Nákupom týchto pomôcok verejný obstarávate chce zabezpe?i znízenie rizika nákazy na minimum, ako i zvýsenie bezpe?nosti nie len zamestnancov, ale aj verejnosti. Druh postupu: Priame rokovacie konanie v dôsledku mimoriadnej udalosti. Odôvodnenie pouzitia postupu: V nadväznosti na neustále sa zvysujúcu hrozbu ochorení a úmrtí obyvate?stva na COVID-19 vo svete a v rámci státov Európskej únie, SSHR SR iniciatívne pristúpila v sú?innosti najmä s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k predlozeniu návrhu opatrenia na zabezpe?enie riesenia moznej pandémie s dôrazom na epidémiu spôsobenú COVID-19. Verejný obstarávate zadáva zákazku pod?a § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky ?. 96 z 27. februára 2020 a uznesenia vlády Slovenskej republiky ?. 99 z
   3.  marca 2020. Sú?asne d?a 11.3.2020 Vláda SR oznámila, ze od nasledovného d?a bude na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. Verejný obstarávate sa rozhodol pristúpi k priamemu rokovaciemu konaniu po oslovení mnozstva relevantných dodávate?ov, berúc do úvahy dramaticky a kazdým d?om sa znizujúce zásoby respirátorov. Verejný obstarávate musí vykonáva opatrenia na ochranu obyvate?ov mesta, ako aj tých obyvate?ov, ktorí vyuzívajú jeho sluzby napr. v domovoch pre seniorov, domovoch sociálnych sluzieb, ktorí patria medzi najohrozenejsie skupiny obyvate?ov. Mesto vníma ako svoju povinnos pomôc aj ?alsím poskytovate?om sociálnych sluzieb na jeho území (napr. ubytovne pre ?udí bez domova), ke?ze ide o miesta kde dochádza ku koncentrácii obyvate?ov s potenciálom rýchlejsieho sírenia vírusu. Pouzi riadne postupy VO v danom prípade neprichádzalo do úvahy aj vzh?adom na dátum potvrdenia vírusu u prvého pacienta na nasom území a priebeh vývoja v ostatných krajinách, v ktorých bol potvrdený rýchly nárast po?tu pacientov. Mesto sa preto rozhodlo vykona ?o najviac preventívnych opatrení v ?o najkratsom ?ase. Uvedené ma ve?ký význam aj v snahe predís panike a poskytnú pokia mozno ?o najviac istoty zamestnancom a obyvate?om mesta. Vzh?adom na túto mimoriadnu situáciu, kedy ziadna ponuka nie je záväzná viac ako pár hodín, verejný obstarávate v ?ase zasielania oznámenia nevie s ur?itos?ou, ?i dodávate bude schopný doda tovar v predpokladanom mnozstve. Oznámenie o zrusení verejného obstarávania: Verejný obstarávate v zmysle §57 ods. 2 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (?alej len zákon o verejnom obstarávaní) oznamuje, ze rusí verejné obstarávanie na predmet zákazky Zabezpe?enie respirátorov, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania (?alej len vestník) ?. 64/2020 pod ozna?ením 11829-ICT d?a 20.3.2020. Odôvodnenie zrusenia verejného obstarávania: Verejné obstarávanie bolo zrusené pod?a §57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nako?ko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo; dodávate priameho rokovacieho konania spolo?nos TRIPSY s.r.o., nebol schopný v termíne a pozadovanom type respirátorov plni predmet zákazky. V súlade s §57 ods. 4 verejný obstarávate oznamuje, ze zadávanie zákazky nebude predmetom opätovného uverejnenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010
II.2.4) Description des prestations:
Dodanie respirátorov typu FFP3 v celkovom mnozstve 10 000 ks.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel ŕ la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Odôvodnenie pouzitia zvoleného postupu sa nachádza v bode II.1.4.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: MAG 103443/2020 Intitulé:
Zabezpe?enie respirátorov
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Oznámenie o pouzití priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti zverejnené vo vestníku verejného obstarávania ?. 64/2020 z d?a 20.03.2020 pod zna?kou 11829-ICT.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O. box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O. box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
18143000 - Équipements de protection