Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 11/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Garnitures de frein

2021/S 86-223626  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Slovaquie-Bratislava: Garnitures de frein

2021/S 086-223626

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 065-168955)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zelezni?ná spolo?nos Slovensko, a.s.
Numéro national d'identification: 35914939
Adresse postale: Roz?avská
Ville: Bratislava-mestská ?as Nové Mesto
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Code postal: 832 72
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Michal Ma?as, CSc.
Courriel: matas.michal@slovakrail.sk
Téléphone: +421 20294405
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/9090

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Brzdové oblozenie a kovo-keramické klátiky pre ZKV

Numéro de référence: 27585-S4183/2021-SeOL

II.1.2)
Code CPV principal
34322300 Garnitures de frein - MA08

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Brzdové oblozenie pod?a Vyhlásky UIC 541-3 pre zelezni?né ko?ajové vozidlá (?alej len ZKV) vybavené kotú?ovou brzdou: 175 cm2 (oblozenie - pár 350 cm2) hrúbka oblozenia 35 mm a b)200 cm2 (oblozenie - pár 400 cm2) hrúbka oblozenia 35 mm a 24 mm a ?alej brzdový kovo - keramický klátik zlozený z trecieho brzdového materiálu, tenkou zabiehacou vrstvou a s nosného plechu stredný koeficient trenia musí by v predpísanom rozsahu t. .j. od 0,38 do 0,52.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 065-168955

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations
04/05/2021
S86
Slovaquie-Bratislava: Garnitures de frein

2021/S 086-223626

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 065-168955)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: éelezni?n· spolo?nos Slovensko, a.s.
NumÈro national d'identification: 35914939
Adresse postale: Roû?avsk·
Ville: Bratislava-mestsk· ?as NovÈ Mesto
Code NUTS: SK010 Bratislavsk kraj
Code postal: 832 72
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Michal Ma?aö, CSc.
Courriel: matas.michal@slovakrail.sk
TÈlÈphone: +421 20294405
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/9090

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
BrzdovÈ obloûenie a kovo-keramickÈ kl·tiky pre éKV

NumÈro de rÈfÈrence: 27585-S4183/2021-SeOL

II.1.2)
Code CPV principal
34322300 Garnitures de frein - MA08

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
BrzdovÈ obloûenie pod?a Vyhl·öky UIC 541-3 pre ûelezni?nÈ ko?ajovÈ vozidl· (?alej len éKV) vybavenÈ kot ?ovou brzdou: 175 cm2 (obloûenie - p·r 350 cm2) hr bka obloûenia 35 mm a b)200 cm2 (obloûenie - p·r 400 cm2) hr bka obloûenia 35 mm a 24 mm a ?alej brzdov kovo - keramick kl·tik zloûen z trecieho brzdovÈho materi·lu, tenkou zabiehacou vrstvou a s nosnÈho plechu stredn koeficient trenia musÌ by v predpÌsanom rozsahu t. .j. od 0,38 do 0,52.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 065-168955

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lehota na predkladanie pon k alebo ûiadostÌ o ?as

Au lieu de:

Date: 30/04/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 11/05/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Podmienky na otv·ranie pon k

Au lieu de:

Date: 30/04/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 11/05/2021

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: II.2.4)

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis obstar·vania:

Au lieu de:

e) musÌ vyhovova v s ?innosti s brzdov mi kot ?mi zo sivej liatiny na éKV obstar·vate?a. Predpokladan po?et kusov: typ 200 cm2x35mm a priemer brzdovÈho kot ?a 610 mm: 7 400 ks; typ 200 cm2x3mm 24 a priemer brzdovÈho kot ?a 610 mm: 600 ks: typ 275 cm2x35mm a priemer brzdovÈho kot ?a 590 mm: 7 700 ks. Podrobnosti s uvedenÈ v s ?aûn ch podkladoch.

Lire:

e) musÌ vyhovova v s ?innosti s brzdov mi kot ?mi zo sivej liatiny na éKV obstar·vate?a. Predpokladan po?et kusov: typ 200 cm2x35mm a priemer brzdovÈho kot ?a 610 mm: 14 800 ks; typ 200 cm2x3mm 24 a priemer brzdovÈho kot ?a 610 mm: 1 200 ks: typ 275 cm2x35mm a priemer brzdovÈho kot ?a 590 mm: 15 400 ks. Podrobnosti s uvedenÈ v s ?aûn ch podkladoch.

NumÈro de section: II.2.11)

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Inform·cie o opci·ch

Au lieu de:

¡no speön uch·dza je opr·vnen uplatni si u pred·vaj ceho opciu na pred?ûenie ?innosti r·mcovej dohody v d?ûke trvania najviac 12 mesiacov. PredpokladanÈ mnoûstv· brzdovÈho obloûenia po?as trvania opcie r·mcovej dohody: BrzdovÈ obloûenie 200 cm2x35mm: 14 800 ks BrzdovÈ obloûenie 200 cm2x24mm: 1 200 ks BrzdovÈ obloûenie 175 cm2x35mm: 14 400 ks

Lire:

Nie

NumÈro de section: VI.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Dopl?uj ce inform·cie

Au lieu de:

VI.3.4) Za v?as doru?en ûiados o vysvetlenie podmienok uveden ch v tomto ozn·menÌ a SP sa povaûuje lehota do
   6.  decembra 2018, aby mal obstar·vate dostato?n ?asov priestor na poskytnutie kvalifikovanÈho vysvetlenia vöetk m zn·mym z·ujemcom najneskÙr 6 dnÌ pred uplynutÌm lehoty na predkladanie pon k. Obstar·vate poskytne vysvetlenie na ûiados aj po uvedenej lehote, ale v takom prÌpade zv·ûi pred?ûenie lehoty na predkladanie pon k.

Lire:

VI.3.4) Obstar·vate bezodkladne poskytne vysvetlenie inform·ciÌ potrebn ch na vypracovanie ponuky a na preuk·zanie splnenia podmienok ?asti z·ujemcom pod?a ß 48 z·kona o verejnom obstar·vanÌ. PotrebnÈ inform·cie pre vysvet?ovanie obstar·vate ur?il v bode 16 ?asti A.1 s ?aûn ch podkladov.

NumÈro de section: III.1.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Bod III.1.1.1.

Au lieu de:

PresnÈ vymedzenie, povolenÈ pravy a odch lky od t chto pravidiel s uvedenÈ v bodoch 4 aû 7 ß 32 z·kona o verejnom obstar·vanÌ.

Lire:

PresnÈ vymedzenie, povolenÈ pravy a odch lky od t chto pravidiel s uvedenÈ v bodoch 4 aû 7 ß 32 z·kona o verejnom obstar·vanÌ. Obstar·vate nie je org·n verejnej moci a nedisponuje prÌstupom do informa?n ch systÈmov verejnej spr·vy v zmysle ß 32 ods. 3 z·kona o verejnom obstar·vanÌ. Hospod·rsky subjekt vo verejnom obstar·vanÌ mÙûe preuk·za splnenie podmienok ?asti osobnÈho postavenia pod?a ß 152 ods. 1 z·kona o verejnom obstar·vanÌ z·pisom do zoznamu hospod·rskych subjektov. Obstar·vate uzn· rovnocenn z·pis alebo potvrdenie o z·pise pod?a ß 152 ods. 3 z·kona o verejnom obstar·vanÌ.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Obstar·vate rozhodol o prave termÌnu predkladania pon k a otv·rania pon k z administratÌvnych a technick ch dÙvodov.
Slovaquie-Bratislava: Garnitures de freinType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
11/05/2021
04/05/2021
SK
National

 
 
C L A S S E    C P V
34322300 - Garnitures de frein 
34322400 - Plaquettes de frein