01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Société européenne
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: IMF Corporation SE

2018/S 208-476160 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/10/2018 S208  - - Sans objet - Société européenne - Sans objet Slovaquie-Bratislava: IMF Corporation SE 2018/S 208-476160 Société européenne R 27/10/2018 S208  - - Sans objet - Société européenne - Sans objet Slovaquie-Bratislava: IMF Corporation SE 2018/S 208-476160 Société européenne Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1) Immatriculation Dénomination sociale:
IMF Corporation SE, Bratislava, Slovaquie Date d'immatriculation:
31.10.2017 Lieu d'immatriculation:
Slovenská republika, Kosice Obchodný register Okresného súdu Kosice I, Oddiel: Po, Vlozka ?íslo: 796/V Numéro d'immatriculation:
51 156 172 Publication Date: 25.9.2018 Lieu: Obchodný vestník ?. 185/2018 - R069346 Titre:
Secteur d'activité:
 
1.sprostredkovate?ská ?innos v oblasti obchodu, sluzieb, výroby
 
2.kúpa tovaru na ú?ely jeho predaja kone?nému spotrebite?ovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovate?om zivnosti (ve?koobchod)
 
3.?innos podnikate?ských, organiza?ných a ekonomických poradcov
 
4.po?íta?ové sluzby a sluzby súvisiace s po?íta?ovým spracovaním údajov
 
5.vydavate?ská ?innos
 
6.faktoring a forfaiting
 
7.prenájom nehnute?ností spojený s poskytovaním iných nez základných sluzieb spojených s prenájmom
 
8.prenájom hnute?ných vecí
 
9.administratívne sluzby
 
10.organizovanie kultúrnych a iných spolo?enských podujatí,
 
11.?istiace a upratovacie sluzby
 
12.reklamné a marketingové sluzby
 
13.fotografické sluzby
 
14.sluzby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
 
15.priama výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov pod?a autorského zákona Siège statutaire:
Kop?ianska 8-10, 851 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 
 
C L A S S E    C P V
79100000 - Services juridiques