Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 15/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées

2021/S 37-093596  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Slovaquie-Bratislava: Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées

2021/S 037-093596

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 023-056716)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dopravný podnik Bratislava, akciová spolo?nos
Numéro national d'identification: 00492736
Adresse postale: Olejkárska
Ville: Bratislava-mestská ?as Staré Mesto
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Code postal: 814 52
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: PhDr. Kristína Juhászová
Courriel: juhaszova.kristina@dpb.sk
Téléphone: +421 259501427
Fax: +421 259501300
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://dpb.sk
Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Konsigna?ný sklad - Náhradné diely elektri?iek typu 29T, 30T

II.1.2)
Code CPV principal
34600000 Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (?alej len zákon o verejnom obstarávaní v príslusnom gramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie tovaru náhradných dielov pre elektri?ky. Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie tovaru a zmluvy o zriadení konsigna?ného skladu s úspesným uchádza?om v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnom obstarávaní, predmetom ktorej bude záväzok úspesného uchádza?a ako predávajúceho zriadi u obstarávate?skej organizácii ako kupujúceho konsigna?ný sklad a s tým spojený záväzok dodáva do konsigna?ného skladu tovar náhradné diely v súlade so zmluvou. Blizsie informácie sú uvedené v sú?azných podkladoch.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 023-056716

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lehota na predkladanie ponúk alebo ziadostí o ú?as

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 15/03/2021

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 15/03/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34600000 - Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées