01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Machines de terrassement et d'excavation et pièces détachées

2018/S 125-284888 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
03/07/2018 S125  - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Bratislava: Machines de terrassement et d'excavation et pièces détachées 2018/S 125-284888 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Vodohospodárska výstavba, státny podnik 00156752 Karloveská 2 Bratislava-Karlova Ves 842 04 Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Dana ?urajová Téléphone: +421 254653904 Courriel: tender@p-m.sk Code NUTS: SK Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.vvb.sk http://www.vvb.sk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Obstarávate postupujúci v zmysle § 8 ods. 5
I.5) Activité principale Autre activité: Elektrická energia
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures Numéro de référence: PM_353_VV
II.1.2) Code CPV principal 43200000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je dodanie a rekonstrukcia zariadení potrebných pri odstra?ovaní sedimentov v zdrzi Hrusov, kde vzh?adom na jemnozrnné dnové sedimenty je vyuzitie sacieho bagra s dehydrátorom najefektívnejsia technológia nako?ko nedochádza k naruseniu a odsávaniu strkovej vrstvy a narúsaniu vodnej fauny. Na odstra?ovanie hrubozrnných sedimentov, t.j. zrnitos nad 20 mm sa vyuzijú pásové rýpadlá a kor?ekový bager a v prípade potrieb prehlbovania dna viac ako 9 m je nevyhnutné pouzitie bagra s výlozníkom umiestneného na plávajúcej plosine. Odstránené sedimenty budú následne z miesta odstránenia transportované prostredníctvom tla?ných ?lnov na miesto depónie Tankovacie plavidlo bude zabezpe?ova zásobovanie jednotlivých zariadení PHM.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rekonstrukcia kor?ekového bagra - 1 ks
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50240000 34514500
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK0 Lieu principal d'exécution:
Závod Dunaj, Vl?ie hrdlo
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom tejto ?asti verejného obstarávania je rekonstrukcia kor?ekového bagra KDB 500 Podbansko.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: Danube Rehabilitation Measures - CEF Transport
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rekonstrukcia - prestavba tankovacieho plavidla - 1ks
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50240000 50241100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK0 Lieu principal d'exécution:
Závod Dunaj, Vl?ie hrdlo
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom tejto ?asti verejného obstarávania je rekonstrukcia plavidla MEP 120 (motorová elevátorová pramica výrobca SLK Komárno) na tankovacie plavidlo.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: Danube Rehabilitation Measures - CEF Transport
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 070-154574
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6 Intitulé:
Rekonstrukcia kor?ekového bagra - 1 ks
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7 Intitulé:
Rekonstrukcia - prestavba tankovacieho plavidla - 1 ks
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Verejný obstarávate rusí pouzitý postup zadávania zákazky pre ?as 6: Rekonstrukcia kor?ekového bagra a pre ?as 7: Rekonstrukcia prestavba tankovacieho plavidla v zmysle § 57 ods. 2 zákona, po tom, ?o sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zrete?a, pre ktoré nemozno od verejného obstarávate?a pozadova?, aby vo verejnom obstarávaní pokra?oval. V súlade s § 57 ods. 3 zákona verejný obstarávate zárove informuje, ze ?as 6 Rekonstrukcia kor?ekového bagra a ?as 7 Rekonstrukcia prestavba tankovacieho plavidla budú predmetom nového verejného obstarávania.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Úrad pre verejné obstarávanie Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Bratislava 820 05 Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Úrad pre verejné obstarávanie Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Bratislava 820 05 Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/06/2018
 
 
C L A S S E    C P V
34514500 - Installation de production flottante 
43200000 - Machines de terrassement et d'excavation et pièces détachées 
50240000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport maritime et à d'autres équipements 
50241100 - Services de réparation de navires