Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Mobilier

2022/S 224-644105  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Slovaquie-Bratislava: Mobilier 2022/S 224-644105 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstvo investÌciÌ, region·lneho rozvoja a informatiz·cie Slovenskej republiky NumÈro national d'identification: 50349287 Adresse postale: Pribinova 4195/25 Ville: Bratislava Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 81109 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Branislav Hudec Courriel: branislav.hudec@mirri.gov.sk TÈlÈphone: +421 220928102 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://mirri.gov.sk Adresse du profil díacheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18008
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obstar·vanie kancel·rskeho n·bytku NumÈro de rÈfÈrence: 19/2021/NLZ-DNS
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
16
Lot n : N·kup a dodanie rokovacÌch stoli?iek - 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39113000 SiËges et chaises divers 39112000 Chaises 45255400 Travaux de montage 90510000 ...limination et traitement des ordures 60000000 Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exÈcution:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Predmetom z·kazky je n·kup rokovacÌch stoli?iek s fixn mi podr ?kami v po?te 243 ks a dodanie do miesta plnenia. Verejn obstar·vate? poûaduje doda? predmet z·kazky v troch etap·ch. V mieste dodania verejn obstar·vate? poûaduje zabezpe?i? vykl·dku, vybalenie a mont·û, ?Ìm sa rozumie inötal·cia predmetu z·kazky na ur?enÈ miesta plnenia. Verejn obstar·vate? z·rove? poûaduje zabezpe?i? likvid·ciu obalov ch a transportn ch materi·lov z miesta plnenia. Nav·ûanie n·bytku do objektu bude moûnÈ zo strany speönÈho uch·dza?a realizova? po?as pracovn ch dnÌ, iba medzi 16.00 -
   7. 00 hod. a cez vÌkendy neobmedzene. To sa t ka vyloûenie tovaru do medzi priestoru za nakladaciu rampu a n·slednÈho vyvezenia priamo na miesto mont·ûe. V mieste plnenia nie je moûnÈ vytv·ra? skl·dky kdeko?vek po trase. KonkrÈtny termÌn a ?as trvania vykl·dky je potrebnÈ vopred dohodn ?, t.j. min. 4 pracovnÈ dni pred za?iatkom poûadovan ch termÌnov dodania jednotliv ch et·p. Samotn· mont·û n·bytku v mieste plnenia bude moûn·, za dodrûania podmienok pre neruöen pr·cu ostatn ch uûÌvate?ov objektu, aj v pracovnÈ dni cez de?.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 27/10/2022 Fin: 13/02/2023
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durÈe dÈpassant quatre ans:
nejde o r·mcov dohodu
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 221-635861
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 16 IntitulÈ:
N·kup a dodanie rokovacÌch stoli?iek - 16
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
27/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EKOMA - design, a.s.
NumÈro national d'identification: 47131705 Adresse postale: DlhÈ diely I 3454/6 Ville: Bratislava - mestsk· ?as? Karlova Ves Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 84104 Pays: Slovaquie Courriel: tomanova@bmt.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 53 581.50 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pre doplnenie uv·dzame, ûe v II.2.7) D?ûka trvania z·kazky, r·mcovej dohody, dynamickÈho n·kupnÈho systÈmu alebo koncesie v kolÛnke s ozna?enÌm "D·tum za?atia (dd/mm/rrrr)" je uveden d·tum uzatvorenia K pnej zmluvy, od ktorej sa po?Ìta lehota plnenia prvej a n·sledne aj ?alöÌch et·p.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: rad pre verejnÈ obstar·vanie Adresse postale: Ruûov· dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie TÈlÈphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: rad pre verejnÈ obstar·vanie Adresse postale: Ruûov· dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie TÈlÈphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 39100000 Mobilier
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exÈcution:
Bratislava
VII.1.4) Description des prestations:
Predmetom z·kazky je n·kup rokovacÌch stoli?iek s fixn mi podr ?kami v po?te 243 ks a dodanie do miesta plnenia. Verejn obstar·vate? poûaduje doda? predmet z·kazky v troch etap·ch. V mieste dodania verejn obstar·vate? poûaduje zabezpe?i? vykl·dku, vybalenie a mont·û, ?Ìm sa rozumie inötal·cia predmetu z·kazky na ur?enÈ miesta plnenia. Verejn obstar·vate? z·rove? poûaduje zabezpe?i? likvid·ciu obalov ch a transportn ch materi·lov z miesta plnenia. Nav·ûanie n·bytku do objektu bude moûnÈ zo strany speönÈho uch·dza?a realizova? po?as pracovn ch dnÌ, iba medzi 16.00 -
   7. 00 hod. a cez vÌkendy neobmedzene. To sa t ka vyloûenie tovaru do medzi priestoru za nakladaciu rampu a n·slednÈho vyvezenia priamo na miesto mont·ûe. V mieste plnenia nie je moûnÈ vytv·ra? skl·dky kdeko?vek po trase. KonkrÈtny termÌn a ?as trvania vykl·dky je potrebnÈ vopred dohodn ?, t.j. min. 4 pracovnÈ dni pred za?iatkom poûadovan ch termÌnov dodania jednotliv ch et·p. Samotn· mont·û n·bytku v mieste plnenia bude moûn·, za dodrûania podmienok pre neruöen pr·cu ostatn ch uûÌvate?ov objektu, aj v pracovnÈ dni cez de?.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 27/10/2022 Fin: 13/02/2023
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durÈe dÈpassant quatre ans:
nejde o r·mcov dohodu
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 53 581.50 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EKOMA - design, a.s.
NumÈro national d'identification: 47131705 Adresse postale: DlhÈ diely I 3454/6 Ville: Bratislava - mestsk· ?as? Karlova Ves Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 84104 Pays: Slovaquie Courriel: tomanova@bmt.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Predmetom Dodatku ?. 1 ku K pnej zmluve je posun fixne stanovenÈho termÌnu plnenia
   2.  etapy, ktor je uveden v ?l. III K pnej zmluvy. PÙvodne ur?en termÌn na plnenie
   2.  etapy od 03.10.-20.10.2022. Nov termÌn plnenia pre
   2.  etapu najviac do 8 t ûd?ov od nadobudnutia ?innosti dodatku ?.
   1. 
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
DÙvodom na uzatvorenie Dodatku ?. 1 ku K pnej zmluve pod?a ß 18 ods. 1 pÌsm. c) z·kona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstar·vanÌ a o zmene a doplnenÌ niektor ch z·konov v znenÌ neskoröÌch predpisov bolo, ûe verejn obstar·vate? nevedel predvÌda? neprimeranÈ pred?ûenie procesu vyhodnotenia ?iastkovej z·kazky ?. 16, a to z dÙvodu absencie zainteresovan ch osÙb verejnÈho obstar·vate?a pre ochorenie COVID-19 a z·rove? potrebe adresovania ûiadosti o vysvetlenie ponuky na speönÈho uch·dza?a z dÙvodu nedostatkov a nejasnostÌ v jeho ponuke.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 53 581.50 EUR Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 53 581.50 EUR Obstar·vanie kancel·rskeho n·bytku 21/11/2022 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier 
39112000 - Chaises 
39113000 - Sièges et chaises divers 
45255400 - Travaux de montage 
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
90510000 - Élimination et traitement des ordures