Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Ouvrages ferroviaires

2020/S 124-304876  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Slovaquie-Bratislava: Ouvrages ferroviaires

2020/S 124-304876

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 155-383670)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zeleznice Slovenskej republiky
Numéro national d'identification: 31364501
Adresse postale: Klemensova
Ville: Bratislava-mestská ?as Staré Mesto
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Code postal: 813 61
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Michal Simek
Courriel: simek.michal@zsr.sk
Téléphone: +421 220292247 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zsr.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583

http://www.zsr.sk
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
ZST Kosice - rekonstrukcia nástupís ?. 1, 2, 3 a KRZZ ko?. ?. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1

Numéro de référence: 1224/2018

II.1.2)
Code CPV principal
45234100 Ouvrages ferroviaires

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky s názvom "ZST Kosice rekonstrukcia nástupís ?. 1, 2, 3 a KRZZ ko?. ?. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1" je: (i) zabezpe?enie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok vo vz?ahu k ?asti predmetu zákazky KRZZ ko?. ?. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 - SO 204a Zelezni?ný zvrsok - komplexná rekonstrukcia ko?ají ?. 1, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11; SO 204b Zelezni?ný spodok; (ii) uskuto?nenie stavebných prác pod?a dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (?alej len "DSPRS"), spracovanej projektovou organizáciou Reming Consult a.s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, I?O: 35 729 023, právoplatného stavebného povolenia pre stavbu ZST Kosice rekonstrukcia nástupís ?. 1, 2, 3, ktoré tvorí sú?as sú?azných podkladov, právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok pre stavbu KRZZ ko?. ?. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1, ktoré zabezpe?í úspesný uchádza?, v zmysle investi?ného zadania a poskytnutých výkazov výmer. Obstarávate uvádza, ze prevádzkový súbor PS 500 Úprava SZZ v ZST Kosice osobná stanica pre doplnenie vybavenia obvodu St. 3, ktorý je sú?as?ou DSPRS, nie je predmetom tejto verejnej sú?aze a uvedený prevádzkový súbor PS 500 Úprava SZZ v ZST Kosice osobná stanica pre doplnenie vybavenia obvodu St. 3 zrealizuje obstarávate sám vlastnými kapacitami, alebo prostredníctvom tretej osoby. Kolaudáciu stavby ako celku zabezpe?í obstarávate?. Po uskuto?není predmetu zákazky obstarávate pozaduje zabezpe?i vypracovanie dokumentácie skuto?ného vyhotovenia stavby. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v sú?azných podkladoch (?alej aj len "SP").

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 155-383670

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.6)

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Minimálna lehota, po?as ktorej sú ponuky uchádza?ov viazané; Ponuka musí plati do

Au lieu de:

Date: 30/06/2020

Lire:

Date: 30/09/2020

Heure locale: 00:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234116 - Travaux de construction de voies 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
71311230 - Services d'ingénierie ferroviaire