Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 15/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Ouvrages pour le tramway

2021/S 8-013236  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Slovaquie-Bratislava: Ouvrages pour le tramway

2021/S 008-013236

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 204-495174)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: HlavnÈ mesto SR Bratislava
NumÈro national d'identification: 00603481
Adresse postale: Primaci·lne n·mestie
Ville: Bratislava-mestsk· ?as StarÈ Mesto
Code NUTS: SK0 SLOVENSKO
Code postal: 814 99
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Zuzana Jamnick·
Courriel: zuzana.jamnicka@bratislava.sk
TÈlÈphone: +421 259356295
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bratislava.sk

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Nosn systÈm MHD
   2.  ?as Bos·kova ñ JanÌkov dvor

NumÈro de rÈfÈrence: MAGS OVO 61482/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45234121 Ouvrages pour le tramway

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom z·kazky je uskuto?nenie stavebn ch pr·c vr·tane dodania a zabudovania materi·lov, ktor ch v sledkom bude vybudovanie dvojko?ajnej elektri?kovej trate Nosn systÈm MHD, prev·dzkov sek JanÌkov dvor äaf·rikovo n·mestie v Bratislave,
   2.  ?as Bos·kova ulica - JanÌkov dvor. Elektri?kov· tra s rozchodom 1000 mm je umiestnen· v intravil·ne mesta a prech·dza jedn m katastr·lnym zemÌm Mestskej ?asti Bratislava Petrûalka. Trasa je situovan· v koridore pÙvodne pl·novanej stavby r chlodr·hy v d?ûke cca 4,2 km. sek trate sa za?Ìna za Bos·kovou ulicou a kon?Ì v lokalite JanÌkov Dvor v priestoroch b valÈho ro?nÌckeho druûstva. Trasa je situovan· sever-juûn m smerom. Je navrhovan· na samostatnom telese, z v ?öej ?asti lemovan· zelen m p·som a cyklotrasou. S ?as?ou predmetu z·kazky je aj spracovanie dokument·cie a inûinierska ?innos v rozsahu poûiadaviek verejnÈho obstar·vate?a uveden ch v s ?aûn ch podkladoch a v ich prÌloh·ch. pln opis predmetu z·kazky je uveden v s ?aûn ch podkladoch a v ich prÌloh·ch.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 204-495174

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lehota na predkladanie pon k alebo ûiadostÌ o ?as

Au lieu de:

Date: 15/01/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 15/02/2021

Heure locale: 13:00

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Podmienky na otv·ranie pon k

Au lieu de:

Date: 15/01/2021

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 15/02/2021

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34941300 - Rails de tramway 
45000000 - Travaux de construction 
45111100 - Travaux de démolition 
45112400 - Travaux d'excavation 
45231113 - Travaux de remplacement de pipelines 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées 
45233251 - Travaux de resurfaçage 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45233292 - Installation de dispositifs de sécurité 
45233293 - Installation de mobilier urbain 
45233294 - Installation de signalisation routière 
45234121 - Ouvrages pour le tramway 
45234126 - Travaux de construction de lignes de tramway 
45234128 - Travaux de construction d'arrêts de tramway 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45262310 - Travaux de mise en œuvre de béton armé 
45262400 - Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45316000 - Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 
45316200 - Installation de matériel de signalisation 
45316212 - Installation de feux de circulation 
45332300 - Travaux de pose de conduits d'évacuation 
45442120 - Travaux de peinture et de revêtement de protection de structures 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 
71300000 - Services d'ingénierie