Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 07/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie

2022/S 18-043006  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Slovaquie-Bratislava: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 2022/S 018-043006 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Národný ústav detských chorôb Numéro national d'identification: 00607231 Adresse postale: Limbová 1 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 83340 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Erik Zagyi Courriel: vo.nudch@gmail.com Téléphone: +421 259371732 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nudch.eu Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434753
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436395 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: www.obstaravanie.eranet.sk/#/tenders
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dodávka a distribúcia elektrickej energie a plynu rok 2022 Numéro de référence: NZ - 2/2022
II.1.2) Code CPV principal 09000000 Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Nákup energetických médií Elektrická energia a Zemný plyn
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 791 750.49 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ętre attribués ŕ un soumissionnaire: 2
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
Verejný obstarávate? si vyhradzuje právo prideli? zákazky kombináciou týchto ?astí alebo skupín ?astí: Uchádza? môze predlozi? ponuku na jednu alebo aj obidve ?asti.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Elektrická energia
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 Électricité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 984 382.34 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 10 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zemný plyn
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 807 368.15 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 10 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádza? preukazuje splnenie podmienok ú?asti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáze predlozením dokladov pod?a § 32 ods.
   2. , resp. ods.
   4.  a ods.
   5.  zákona o verejnom obstarávaní, § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do státneho jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v ?eskom jazyku. Doklady vyhotovené uchádza?om, musia by? podpísané uchádza?om alebo osobou oprávnenou kona? za uchádza?a. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádza? podpisova? nemusí. Uchádza? môze v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbezne nahradi? doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vyp??aniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk /jednotnyeuropskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej sluzby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príru?ke k elektronickej sluzbe na vyplnenie a opätovné pouzitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávate? stanovuje, ze uchádza? môze v ?asti IV. JED-u uvies? tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok ú?asti bez toho, aby musel vyplni? iné oddiely ?asti IV. Posta?uje, ke? uchádza? uvedie nasledovné: - " Sp??a pozadované podmienky ú?asti Áno". Uchádza?, ktorý má platný zápis v Zozname Hospodárskych subjektov nie je povinný predlozi? doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti týkajúce sa osobného postavenia. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie úradne overených fotokópií originálnych dokladov (napr. vo formáte .pdf). Ak nejde o vyh?adanie dokladov verejným obstarávate?om z informa?ného systému verejnej správy, doklady musia by? z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vlozené prostredníctvom elektronického portálu https://obstaravanie.eranet.sk/. V prípade, ze sú doklady, ktorými uchádza? preukazuje splnenie podmienok ú?asti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou institúciou) priamo v digitálnej podobe, môze uchádza? vlozi? do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádza? je oprávnený pouzi? aj doklady transformované zaru?enou konverziou pod?a zákona ?.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) v platnom znení. V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si verejný obstarávate? vyhradzuje právo pozadova? predlozenie dokladov vo forme zaru?enej konverzie. Verejný obstarávate? má v sú?asnosti prístup k nasledovným dokladom /pod?a § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní/: doklad pod?a § 32 ods.2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. https://www.uvo.gov.sk https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html https://obstaravanie.eranet.sk/
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nevyzaduje sa.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nevyzaduje sa.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Uchádza? v ponuke predlozí - pre dodávku elektrickej energie Platné povolenie na podnikanie v energetike - dodávke elektrickej energie, ktoré opráv?uje uchádza?a podnika? v oblasti elektroenergetiky v súlade so zákonom ?. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov. Uchádza? v ponuke predlozí - pre dodávku plynu Platné povolenie na podnikanie v plynárenskom priemysle s rozsahom podnikania v dodávaní plynu pod?a rozhodnutia URSO (Úrad pre reguláciu sie?ových odvetví) v znení zákona ?. 276/2001 Z. z o regulácií v sie?ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a pod?a zákona ?. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, platné minimálne po?as trvania zmluvy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Lehota na predkladanie ponúk je skrátená z toho dôvodu, ze verejný obstarávate? v roku 2021 zrealizoval verejnú sú?az, avsak neobdrzal ani jednu cenovú ponuku. Aktuálne platná a ú?inná zmluva o dodávke elektrickej energie a plynu je platná do konca februára 2022, nako?ko v rámci priameho rokovacieho konania v Decembri 2021, ktoré nasledovalo po neúspesnej verejnej sú?azi dodávate? súhlasil len s dvojmesa?nou lehotou plnenia. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné obstara? dodávate?a predmetných komodít v zrýchlenom konaní na zabezpe?enie nepretrzitej prevádzky NÚDCH.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/02/2022 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/07/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/02/2022 Heure locale: 14:30 Lieu:
Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika I Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
nformácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude uskuto?nené online a prístupné pre vsetkých uchádza?ov prostredníctvom systému eranet.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Toto obstarávanie nie je zelené, ani sa nejedná o obstaranie inovácií ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Slovaquie-Bratislava: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergieType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 07/02/2022 26/01/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09123000 - Gaz naturel 
09310000 - Électricité