Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 06/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Produits pharmaceutiques

2020/S 68-161130  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Bratislava: Produits pharmaceutiques 2020/S 068-161130 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Národný onkologický ústav Numéro national d'identification: 00165336 Adresse postale: Klenová 1 Ville: Bratislava-mestská ?as Nové Mesto Code NUTS: SK01 Code postal: 833 10 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: JUDr. Filip Barbari?, MPH Courriel: filip.barbaric@nou.sk Téléphone: +421 911930518 Fax: +421 254772008 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.nou.sk/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/627 https://www.nou.sk/ https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/627
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://nou.eranet.sk/#/tendersPublicDetails/116 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://nou.eranet.sk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lieky a lie?ivá ATC skupiny L01XC03 Numéro de référence: 01042020/LIEKY/NOU
II.1.2) Code CPV principal 33600000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je dodávka liekov a lie?iv pre potreby Národného onkologického ústavu na obdobie 24 mesiacov. Sú?as?ou dodávky liekov a lie?iv sú aj sluzby súvisiace s dopravou na miesto ur?enia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických specifikácií, je uvedené v prílohe ?. 1 sú?azných podkladov.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 952 199.12 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652000 60000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK01 Lieu principal d'exécution:
Národný onkologický ústav, Nemocni?ná lekáre?, Klenová 1, 833 10 Bratislava, SLOVENSKO
II.2.4) Description des prestations:
Stru?ný opis predmetu zákazky je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 952 199.12 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. 1 Uchádza musí sp??a podmienky ú?asti uvedené v § 32 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (?alej len zákon"). Uchádza preukáze splnenie podmienok ú?asti týkajúcich sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 1 zákona, dokladmi pod?a § 32 ods. 2, resp. pod?a § 32 ods. 4 a 5 zákona. Pod?a § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádza preukáza?, ze je oprávnený dodáva tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Sú?asne sa pozaduje trestná bezúhonnos právnickej osoby, pod?a zákona ?. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   1. 2 Doklad pod?a § 32 ods. 2 písm. e) zákona sa z dôvodu pouzitia údajov z informa?ných systémov verejnej správy pod?a osobitného predpisu (zákon ?. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znizovanie administratívnej zá?aze vyuzívaním informa?ných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) nemusí predklada?. V prípade podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 2 písm. e) zákona vyssie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona ?. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikate?ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je záujemca na?alej povinný predlozi doklad preukazujúci splnenie podmienky ú?asti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo zivnostenského registra).
   1. 3 Uchádza zapísaný v zozname hospodárskych subjektov pod?a zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predklada doklady pod?a § 32 ods. 2 zákona.
   1. 4 Verejný obstarávate uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov pod?a zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslusným orgánom iného ?lenského státu, ktorým uchádza preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávate príjme aj iný rovnocenný doklad predlozený uchádza?om.
   1. 5 Uchádza môze predbezne nahradi doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Preukazovanie podmienok ú?asti je vo?i verejnému obstarávate?ovi ú?inné aj spôsobom pod?a § 152 ods. 4 zákona.
   1. 6 Skupina dodávate?ov preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe?i?.
   1. 7 Uchádza preukáze osobné postavenie za kazdú inú osobu pod?a § 33 ods. 2 zákona a pod?a § 34 ods. 3 zákona a za kazdého subdodávate?a, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Podmienky ú?asti vo verejnom obstarávaní pod?a § 33 zákona týkajúce sa finan?ného a ekonomického postavenia:
   2. 1 § 33 ods. 1 písm. d) zákona - preh?ad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo za?atia prevádzkovania ?innosti. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Minimálna pozadovaná úrove standardov je uvedená v sú?azných podkladoch (Príloha ?. 5 - Podmienky ú?asti).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Podmienky ú?asti vo verejnom obstarávaní pod?a § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
   3. 1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona,
   3. 2 § 34 ods. 1 písm. m) bod
   2.  zákona. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Minimálna pozadovaná úrove standardov je uvedená v sú?azných podkladoch (Príloha ?. 5 - Podmienky ú?asti).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Úspesný uchádza pred podpisom rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný: a) uvies údaje o vsetkých známych subdodávate?och, údaj o osobe oprávnenej kona za subdodávate?a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, ze uchádza zabezpe?uje realizáciu predmetu zákazky subdodávate?mi, b) ma v registri partnerov verejného sektora zapísaných kone?ných uzívate?ov výhod v súlade so zákonom.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v sú?azných podkladoch.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 06/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/12/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 06/05/2020 Heure locale: 10:30 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Z dôvodu pouzitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Verejný obstarávate (VO) pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje pod?a § 20 ods. 1 a nasl. zákona.
   2.  VO poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok ú?asti a to na internetovej adrese: https://nou.eranet.sk/#/tendersPublicDetails/116
   3.  Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiez zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
   4.  VO záujemcom odporú?a, aby si sú?azné podklady (SP) stiahli az po registrovaní sa do systému Eranet. O záujemcoch, ktorí si prevezmú sú?azné podklady bez registrácie verejný obstarávate nemá evidenciu - o zverejnení dopl?ujúcich informácií a vysvetlení sú?azných podkladov nebudú informovaní.
   5. Pre potreby elektronickej komunikácie je kazdý záujemca/uchádza povinný zaregistrova sa do systému Eranet na URL: https://nou.eranet.sk. Uchádza je oprávnený predlozi ponuku az po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá pouzívania systému Eranet sú uvedené na: https://nou.eranet.sk v ?asti Podmienky a Manuál.
   6.  Minimálne technické poziadavky na pouzívanie informa?ného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyssie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliada?ov: IE 10 a vyssie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyssie, Chrome 35 a vyssie; ?alsie poziadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
   7.  Predkladanie ponúk sa realizuje výlu?ne elektronicky, prostredníctvom systému Eranet dostupnom na webovej adrese: https://nou.eranet.sk.
   8. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok ú?asti, VO bezodkladne oznámi najneskôr ses dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, ze o vysvetlenie záujemca poziada dostato?ne vopred.
   9.  Podmienky ú?asti pod?a oznámenia, bodu III.1.1) Osobné postavenie, III.1.2) Ekonomické a finan?né postavenie a bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilos a spôsob ich preukazovania sú uvedené v prílohe ?. 5 SP. Vzor jednotného európskeho dokumentu je v prílohe ?. 3 SP. 10. Zábezpeka ponuky sa vyzaduje vo výske 40 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zlozenia zábezpeky sú stanovené pod?a zákona a podrobne rozpísané v bode 11 SP. Zlozenie zábezpeky budú uchádza?i preukazova v ponukách. Zábezpeka musí by pripísaná na ur?ený ú?et VO alebo predlozená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádza?a najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. VO bude nesplnenie tejto poziadavky klasifikova ako nesplnenie podmienok stanovených VO a takéhoto uchádza?a vylú?i. ?íslo ú?tu a bankový ústav na zlozenie zábezpeky sú uvedené v príslusnej ?asti SP (bod 11.5 písm. a)). V prípade zlozenia zábezpeky bankovým prevodom odporú?ame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skuto?nos sú?as?ou ponuky. V prípade zlozenia zábezpeky formou bankovej záruky, príp. vo forme poistenia záruky, musí by uvedený dokument sú?as?ou ponuky a jeho platnos preukázate?ná po?as celej lehoty viazanosti ponúk. 11.Náklady spojené s ú?as?ou v tejto nadlimitnej zákazke znásajú uchádza?i v plnej výske bez akéhoko?vek nároku vo?i VO. 12.Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na ?asti: Zákazka nie je rozdelená na ?asti vzh?adom na to, ze predmet zákazky je homogénny z funk?ného, ?asového, miestneho h?adiska, taktiez z h?adiska technických specifikácií a typu uzavretej zmluvy. 13. Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií - d) ziadne z uvedených. https://nou.eranet.sk/#/tendersPublicDetails/116 https://nou.eranet.sk https://nou.eranet.sk https://nou.eranet.sk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33652000 - Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
60000000 - Services de transport (ŕ l'exclusion du transport des déchets)