Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Services de conception de réseaux d'énergie électrique

2022/S 89-245063  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Slovaquie-Bratislava: Services de conception de réseaux d'énergie électrique 2022/S 089-245063 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Slovenská elektriza?ná prenosová sústava, a.s.
Numéro national d'identification: 35829141 Adresse postale: Mlynské nivy 59/A Ville: Bratislava - mestská ?as? Ruzinov Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 82484 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Blazena Porubská Courriel: blazena.porubska@sepsas.sk Téléphone: +421 250692206 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sepsas.sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladanie-profilov/detail/2644
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Výmena transformátora T402 a instalácia kompenza?ných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice" - inzinierska ?innos? a vypracovanie projektu pre stavbu Numéro de référence: 11_2022_Po
II.1.2) Code CPV principal 71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
,,Výmena transformátora T402 a instalácia kompenza?ných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice" - inzinierska ?innos? a vypracovanie projektu pre stavbu
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingénierie 71320000 Services de conception technique 71332000 Services d'ingénierie géotechnique 71351730 Services de prospection géologique 71355200 Services d'arpentage cadastral
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Slovenská elektriza?ná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Predmetom zákazky je zabezpe?enie vstupných podkladov - bod
   3. 3.1.1 Sadzobníka UNIKA 2019 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inzinierskych ?inností. Vykona? inziniersko-geologický a hydrogeologický prieskum a sluzby v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie. Aplikova? ?innosti archeologického posúdenia predmetu stavby v súvislosti so zabezpe?ovaním inzinierskej a projektovej ?innosti. Zabezpe?i? výkon geodetických a kartografických sluzieb, vypracovanie geodetickej dokumentácie stavby pre výstavbu diela, v priebehu realizácie stavby a po jej ukon?ení, v zmysle Vyhlásky ?. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ?. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorsích predpisov. Vypracovanie dokumentácie na odstránenie ?astí stavby a zabezpe?enie potrebných rozhodnutí. Zabezpe?i? projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie pod?a bodu
   3. 3.1.3 Sadzobníka, vydanie príslusných vyjadrení, súhlasov pod?a zákona ?. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorsích predpisov, súhlas a podmienky správcov inzinierskych sietí, za ktorých je mozné vykonáva? stavbu, zabezpe?i? rozhodnutia resp. výnimky z ochranného pásma, súhlasy a právoplatné rozhodnutia o povolení stavby, alebo jej ?astí príslusným stavebným úradom a Okresným úradom odborom starostlivosti o zivotné prostredie. Vypracova? Dokumentáciu pre stavebné povolenie (?alej len DSP) v rozsahu prílohy ?. 2 Sadzobníka a s tým súvisiace inzinierske ?innosti. DSP vypracova? v súlade s platnými technickými normami a v súlade s interným standardom IS 15 Spracovanie projektových dokumentácií elektrických staníc SEPS. Pre objednávate?a budú vyhotovené a odovzdané dve vyhotovenia v papierovej forme, z ktorých jedno bude osved?ené stavebným úradom. DSP bude odovzdaná objednávate?ovi v jednom vyhotovení v digitálnej forme na CD nosi?i. Vypracova? projekt organizácie výstavby (?alej len POV) pre vsetky etapy realizácie stavby v zmysle Sadzobníka, prílohy ?. 3 ?asti F, pre spolo?ne realizované práce vrátane odhadovanej doby uvo?nenia jednotlivých zariadení z prevádzky. V POV zoh?adni? obmedzenie prác po?as zimnej prevádzky prenosovej sústavy. Vypracova? projekt protipoziarnej ochrany celej elektrickej stanice v zmysle § 4 a 9 zákona ?. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v znení neskorsích predpisov, vrátane výkresovej dokumentácie, v súlade s jestvujúcim stavom ESt a zabezpe?ovaným rozsahom prác, ktorý zoh?ad?uje rozsírenie elektrickej stanice. Projekt treba konzultova? so sekciou 2400 a s odborom 1220 SEPS a musí by? odsúhlasený miestne príslusným riadite?stvom hasi?ského a záchranného zboru. Vypracova? plán bezpe?nosti a ochrany zdravia pri práci a vykonáva? jeho úpravy po?as prípravy a realizácie stavby, v súlade s NV SR ?. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpe?nostných a zdravotných poziadavkách na stavenisko v znení neskorsích predpisov a zabezpe?i? výkon koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 5 uvedeného NV. Zabezpe?i? schválenie DSP Technickou inspekciou SR, alebo inou oprávnenou organizáciou. Vypracova? technickú ?as? sú?azných podkladov pre výber zhotovite?a (dodávate?a) diela - Technické poziadavky, na základe DSP v podrobnostiach realiza?nej dokumentácie, vrátane prípravy podkladov pre vypracovanie ponúk a ich vyhodnotenie v zmysle zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov. Dokumentáciu vypracova? v súlade s platnými technickými normami a v súlade s interným standardom IS 15 Spracovanie projektových dokumentácií elektrických staníc SEPS. Blizsie informácie sú uvedené v sú?azných podkladoch a v ZoD vrátane jej príloh, ktoré sú uverejnené v profile obstarávate?a a na SEPS PORTAL VO.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 45
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 176-459902
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: ZoD ?. 2020-0234-1180530 Intitulé:
,,Výmena transformátora T402 a instalácia kompenza?ných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice" - inzinierska ?innos? a vypracovanie projektu pre stavbu
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
26/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EGEM, s. r. o.
Numéro national d'identification: 44193653 Adresse postale: Lama?ská cesta 3 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 84104 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 184 900.00 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Statistická informácia pre ÚVO-vzh?adom na podmienky ú?asti, technické specifikácie, kritériá a podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplat?ujú sociálne aspekty - písm. c) a to v bode
   7. 11 ZoD.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingénierie 71320000 Services de conception technique 71332000 Services d'ingénierie géotechnique 71351730 Services de prospection géologique 71355200 Services d'arpentage cadastral
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Slovenská elektriza?ná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
VII.1.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je zabezpe?enie vstupných podkladov - bod
   3. 3.1.1 Sadzobníka UNIKA 2019 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inzinierskych ?inností. Vykona? inziniersko-geologický a hydrogeologický prieskum a sluzby v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie. Aplikova? ?innosti archeologického posúdenia predmetu stavby v súvislosti so zabezpe?ovaním inzinierskej a projektovej ?innosti. Zabezpe?i? výkon geodetických a kartografických sluzieb, vypracovanie geodetickej dokumentácie stavby pre výstavbu diela, v priebehu realizácie stavby a po jej ukon?ení, v zmysle Vyhlásky ?. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ?. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorsích predpisov. Vypracovanie dokumentácie na odstránenie ?astí stavby a zabezpe?enie potrebných rozhodnutí. Zabezpe?i? projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie pod?a bodu
   3. 3.1.3 Sadzobníka, vydanie príslusných vyjadrení, súhlasov pod?a zákona ?. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorsích predpisov, súhlas a podmienky správcov inzinierskych sietí, za ktorých je mozné vykonáva? stavbu, zabezpe?i? rozhodnutia resp. výnimky z ochranného pásma, súhlasy a právoplatné rozhodnutia o povolení stavby, alebo jej ?astí príslusným stavebným úradom a Okresným úradom odborom starostlivosti o zivotné prostredie. Vypracova? Dokumentáciu pre stavebné povolenie (?alej len DSP) v rozsahu prílohy ?. 2 Sadzobníka a s tým súvisiace inzinierske ?innosti. DSP vypracova? v súlade s platnými technickými normami a v súlade s interným standardom IS 15 Spracovanie projektových dokumentácií elektrických staníc SEPS. Pre objednávate?a budú vyhotovené a odovzdané dve vyhotovenia v papierovej forme, z ktorých jedno bude osved?ené stavebným úradom. DSP bude odovzdaná objednávate?ovi v jednom vyhotovení v digitálnej forme na CD nosi?i. Vypracova? projekt organizácie výstavby (?alej len POV) pre vsetky etapy realizácie stavby v zmysle Sadzobníka, prílohy ?. 3 ?asti F, pre spolo?ne realizované práce vrátane odhadovanej doby uvo?nenia jednotlivých zariadení z prevádzky. V POV zoh?adni? obmedzenie prác po?as zimnej prevádzky prenosovej sústavy. Vypracova? projekt protipoziarnej ochrany celej elektrickej stanice v zmysle § 4 a 9 zákona ?. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v znení neskorsích predpisov, vrátane výkresovej dokumentácie, v súlade s jestvujúcim stavom ESt a zabezpe?ovaným rozsahom prác, ktorý zoh?ad?uje rozsírenie elektrickej stanice. Projekt treba konzultova? so sekciou 2400 a s odborom 1220 SEPS a musí by? odsúhlasený miestne príslusným riadite?stvom hasi?ského a záchranného zboru. Vypracova? plán bezpe?nosti a ochrany zdravia pri práci a vykonáva? jeho úpravy po?as prípravy a realizácie stavby, v súlade s NV SR ?. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpe?nostných a zdravotných poziadavkách na stavenisko v znení neskorsích predpisov a zabezpe?i? výkon koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 5 uvedeného NV. Zabezpe?i? schválenie DSP Technickou inspekciou SR, alebo inou oprávnenou organizáciou. Vypracova? technickú ?as? sú?azných podkladov pre výber zhotovite?a (dodávate?a) diela - Technické poziadavky, na základe DSP v podrobnostiach realiza?nej dokumentácie, vrátane prípravy podkladov pre vypracovanie ponúk a ich vyhodnotenie v zmysle zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov. Dokumentáciu vypracova? v súlade s platnými technickými normami a v súlade s interným standardom IS 15 Spracovanie projektových dokumentácií elektrických staníc SEPS. Blizsie informácie sú uvedené v sú?azných podkladoch a v ZoD vrátane jej príloh, ktoré sú uverejnené v profile obstarávate?a a na SEPS PORTAL VO.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 45
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 184 900.00 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EGEM, s. r. o.
Numéro national d'identification: 44193653 Adresse postale: Lama?ská cesta 3 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 84104 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Predmetom dodatku ?. 1 je zaradenie investi?ného projektu "Výmena transformátora T402 a instalácia kompenza?ných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice" do projektu spolo?ného záujmu Danube InGrid (Akcia ?. 10.7-0008-SKHU-W-M-20) spolufinancovaného Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy a z toho vyplývajúcich povinností, aktualizácia Prílohy ?. 4 Zmluvy - Zoznamu subdodávate?ov a zmena osoby oprávnenej kona? vo veciach technických Zhotovite?a. Dodatkom ?. 1 sa termín ukon?enia diela a celková hodnota zákazky nemenia.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Neuplat?uje sa.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 184 900.00 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 184 900.00 EUR Slovaquie-Bratislava: Services de conception de réseaux d'énergie électriqueType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 06/05/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique 
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique 
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique 
71351730 - Services de prospection géologique 
71355200 - Services d'arpentage cadastral