Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation

2020/S 129-317044  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Slovaquie-Bratislava: Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation 2020/S 129-317044 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: HlavnÈ mesto SR Bratislava NumÈro national d'identification: 00603481 Adresse postale: Primaci·lne n·mestie 1 Ville: Bratislava-mestsk· ?as StarÈ Mesto Code NUTS: SK010 Bratislavsk kraj Code postal: 814 99 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Zuzana ätanclov· Courriel: zuzana.stanclova@bratislava.sk TÈlÈphone: +421 259356511 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bratislava.sk Adresse du profil díacheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563/ http://www.bratislava.sk https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
V kon deratiz·cie, dezinsekcie a dezinfekcie v podmienkach hlavnÈho mesta SR Bratislavy NumÈro de rÈfÈrence: 36597/2020 -378994
II.1.2) Code CPV principal 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Predmetom z·kazky je riadne vykon·vanie deratiza?n ch, dezinsek?n ch a dezinfek?n ch pr·c na pozemkoch a v objektoch vo vlastnÌctve a spr·ve hlavnÈho mesta Slovenskej republiky Bratislavy na obdobie 48 mesiacov.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 600 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90922000 Services de lutte contre les parasites 90923000 Services de dÈratisation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SK01 Bratislavsk kraj Lieu principal d'exÈcution:
Pozemky a objekty vo vlastnÌctve a spr·ve hl. mesta SR Bratislavy.
II.2.4) Description des prestations:
V kon DDD sa vyûaduje vykon·va v ur?en ch ?asov ch intervaloch v s lade so z·konom ?. 355/2007 Z. z. a pod?a poûiadaviek verejnÈho obstar·vate?a ako komplexn preventÌvno-represÌvnu sluûbu. Pr·ce je potrebnÈ vykon·va so zabezpe?enÌm vöetk ch ?innostÌ potrebn ch pre bezpe?n realiz·ciu. Dod·vate sa zav zuje vykon·va deratiza?nÈ sluûby v lu?ne osobami odborne spÙsobil mi na t to ?innos?, reöpektuj c platn pr·vnu legislatÌvu SR a E v kategÛrii nebezpe?n odpad podliehaj cu osobitn m poûiadavk·m z h?adiska prevencie n·kazy predch·dza vzniku a öÌreniu prenosn ch ochorenÌ v s lade: a) so Z·konom ?. 39/2007 Z. z. o veterin·rnej starostlivosti v znenÌ neskoröÌch predpisov, b) s Vyhl·ökou MéP SR ?. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje KatalÛg odpadov v znenÌ neskoröÌch predpisov, c) so Z·konom ?. 335/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnÈho zdravia a o zmene a doplnenÌ niektor ch z·konov v znenÌ neskoröÌch predpisov, d) s NariadenÌm vl·dy SR ?. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami s visiacimi s expozÌciou chemick m faktorom pri pr·ci v znenÌ neskoröÌch predpisov, e) so Z·konom ?. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemick ch l·tok a chemick ch zmesÌ na trh a o zmene a doplnenÌ niektor ch z·konov v znenÌ neskoröÌch predpisov. Predmet z·kazky tvoria nasledovnÈ sluûby vr·tane dopravn ch n·kladov: a) Deratiz·cia B)Dezinsekcia c) Dezinfekcia d) Jednor·zov v jazd do 8 hodÌn od nahl·senia e) Jednor·zov v jazd do 24 hodÌn od nahl·senia
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 235-575946
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zmluva o vykonanÌ deratiza?n ch, dezinsek?n ch a dezinfek?n ch pr·c
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Chemix-D, spol. s r. o.
NumÈro national d'identification: 31406840 Adresse postale: Pri vinohradoch 172 Ville: Bratislava 35 Code NUTS: SK01 Bratislavsk kraj Code postal: 831 06 Pays: Slovaquie Courriel: ddd@chemix-d.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 600 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 600 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: rad pre verejnÈ obstar·vanie Adresse postale: Ruûov· dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie TÈlÈphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: rad pre verejnÈ obstar·vanie Adresse postale: Ruûov· dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie TÈlÈphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90921000 - Services de désinfection et de désinfestation 
90922000 - Services de lutte contre les parasites 
90923000 - Services de dératisation