Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 28/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Services de dÈveloppement de logiciels

2020/S 129-317292  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Slovaquie-Bratislava: Services de dÈveloppement de logiciels

2020/S 129-317292

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 124-304029)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Bactor & Wirney, s.r.o.
NumÈro national d'identification: 46771182
Adresse postale: Gr^sslingov·
Ville: Bratislava-mestsk· ?as StarÈ Mesto
Code NUTS: SK SLOVENSKO
Code postal: 811 09
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Marek Havas
Courriel: klient@tenders.sk
TÈlÈphone: +421 221025897 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://b-w.sk/ Adresse du profil díacheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426969

http://b-w.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426969
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
InteraktÌvno-prezenta?n· online platforma na predaj reklamnÈho priestoru s prvkami umelej inteligencie

NumÈro de rÈfÈrence: BW_06_2020

II.1.2)
Code CPV principal
72262000 Services de dÈveloppement de logiciels

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom projektu je inovatÌvna online platforma na prezent·ciu liter·rnych diel, rukopisov a publik·cii s dedikovan m priestorom na öpecializovanÈ reklamnÈ kampane pre partnerov a podporovate?ov dom·cej umeleckej tvorby. Z·kladnou v bavou webovej aplik·cie je interaktÌvna ?Ìta?ka, ktor· n·vötevnÌkom poskytne z·ûitkovÈ ?Ìtanie novej gener·cie s prevratnou moûnos?ou vyjadrova emÛcie rÙznych typov, intenzity a moûnos?ou priamo komunikova s autormi. S ?as?ou webovej aplik·cie s algoritmy na b·ze umelej inteligencie, ktorÈ vyhodnocuj spr·vanie ?itate?a a pom·haj maximalizova v konnos reklamn ch plÙch. ?alöou s ?as?ou je jasn , transparentn a automatizovan systÈm honorovania. Hlavnou ambÌciou platformy je zabezpe?i modern ekosystÈm s vyv·ûen m prÌspevkom autorov, ?itate?ov, partnerov a inzerentov. Rozsah a öpecifik·cia poskytnutej sluûby tvorÌ samostatn prÌlohu SP ?.6 Rozsah a öpecifik·cia poskytnutej sluûby (z·rove PrÌloha c.1 ZoD).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 124-304029

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Celkova odhadovana hodnota

Au lieu de:

234 000.00

Lire:

233 999.67

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72262000 - Services de développement de logiciels