Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Services d'élimination des boues

2023/S 97-303083  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Slovaquie-Bratislava: Services d'élimination des boues

2023/S 097-303083

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 210-605334)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, STÁTNY PODNIK
Numéro national d'identification: 00156752
Adresse postale: Karloveská
Ville: Bratislava-Karlova Ves
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 84204
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Tomás Kova?, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Courriel: tender@p-m.sk
Téléphone: +421 917201411
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vvb.sk
Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/256

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Odstra?ovanie sedimentov z SVD G - N, ?as? II.

Numéro de référence: 0360220722

II.1.2)
Code CPV principal
90513600 Services d'élimination des boues

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky s názvom "Odstra?ovanie sedimentov z SVD G - N, ?as? II." je odstra?ovanie kalov a sedimentov (?alej spolo?ne ako "sedimenty" v príslusnom gramatickom tvare) z objektov Sústavy vodných diel Gab?íkovo - Nagymaros, Stupe? ?unovo, Zdrz Hrusov v celkovom objeme
   1. 200.000 m3 dnových sedimentov v rastlom stave, ich spracovanie, premiestnenie sedimentov v stave susiny, ich ulozenie a hutnenie po vrstvách na depónii ur?enej obstarávate?om, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Gab?íkovo, Obec Gab?íkovo, Okres Dunajská Streda, na pozemku parcely registra "C" ?. 6030/1 o celkovej výmere 404.395 m2, zapísanom na liste vlastníctva ?. 426 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor. Predpokladaná výska vrstvenia sedimentov v stave susiny na depónii ur?enej obstarávate?om je nad 11 m. Sú?as?ou predmetu zákazky je aj inzinierska ?innos?, predmetom ktorej bude zabezpe?enie vsetkých potrebných vyjadrení, stanovísk, súhlasov, povolení a rozhodnutí potrebných na poskytovanie predmetu zákazky v zmysle platných právnych predpisov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v sú?azných podkladoch (?alej aj len "SP").

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 210-605334

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimálna lehota, po?as ktorej sú ponuky uchádza?ov viazané; Ponuka musí plati? do

Au lieu de:

Date: 31/05/2023

Lire:

Date: 31/01/2024

VII.2)
Autres informations complémentaires: Odstra?ovanie sedimentov z SVD G - N, ?as? II. 22/05/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
71330000 - Services divers d'ingénierie 
90513600 - Services d'élimination des boues 
90513700 - Services de transport des boues 
90513800 - Services de traitement des boues