Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Services de géologie

2023/S 195-610852  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Slovaquie-Bratislava: Services de géologie 2023/S 195-610852 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky Numéro national d'identification: 42181810 Adresse postale: Námestie ?udovíta Stúra 1 Ville: Bratislava - mestská ?as? Staré Mesto Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 81235 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Miriam Brzá?ová Courriel: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk Téléphone: +421 259562113 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.minzp.sk
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sanácia environmentálnych zá?azí na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6) Numéro de référence: 269/2023/5.2.1
II.1.2) Code CPV principal 71351910 Services de géologie
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sanácia environmentálnej zá?aze na lokalite Bratislava Ruzinov ?ierny les (SK/EZ/B2/120)
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Nám. ?. Stúra 1, 812 35 Bratislava, SLOVENSKO a Bratislava - Ruzinov - ?ierny les
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cie?om geologickej úlohy je zabezpe?enie sanácie environmentálnej zá?aze B2 (004) /Bratislava Ruzinov ?ierny Les (SK/EZ/B2/120), ktorá predstavuje riziko pre ?udské zdravie a zivotné prostredie. Sana?né práce budú realizované v súlade so zákonom ?. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorsích predpisov a jeho vykonávacím predpisom vyhláskou MZP SR ?. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorsích predpisov a pod?a smernice MZP SR ?. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v geografickom informa?nom systéme (GIS). Analýza rizika zne?isteného územia bude vypracovaná v súlade s vyhláskou MZP SR ?. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorsích predpisov a smernicou MZP SR ?.1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika zne?isteného územia. Cie?om sanácie environmentálnej zá?aze je znízi? a obmedzi? zne?istenie na úrove? akceptovate?ného rizika, s oh?adom na sú?asné a budúce vyuzitie územia, a to najmä: zamedzi? ?alsiemu vylúhovaniu zne?is?ujúcich látok z odpadu zrázkovými vodami, zamedzi? síreniu zne?istenej vody do okolia environmentálnej zá?aze. Specifickými cie?mi geologickej úlohy sú: získa? dopl?ujúce údaje pre predsana?nú analýzu rizika zne?isteného územia, vypracova? predsana?nú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresni? projekt sanácie, obmedzi? plosné a priestorové sírenie sa zne?is?ujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, odstráni? kontamináciu alebo znízi? koncentrácie ne?is?ujúcich látok v zne?istenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úrove? akceptovate?ného rizika s oh?adom na sú?asné a budúce vyuzitie územia, zabezpe?i? environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými po?as sanácie, vybudova? monitorovací systém na pozorovanie ú?innosti sanácie, zabezpe?i? rekultiváciu sanovanej lokality. Environmentálna zá?az bude v procese predsana?nej analýzy rizika detailne posúdená. Sana?né práce sú navrhnuté a budú realizované s oh?adom na specifiká lokality, najmä s oh?adom na ve?kos? a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s oh?adom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Opera?ný program Kvalita zivotného prostredia
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 005-008537
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: Sanácia environmentálnych zá?azí na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)
Lot nş: 1 Intitulé:
Sanácia environmentálnej zá?aze na lokalite Bratislava Ruzinov ?ierny les (SK/EZ/B2/120)
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
22/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LO-BE Slovakia, s.r.o.
Numéro national d'identification: 48008923 Adresse postale: Drie?ová 34 Ville: Bratislava - mestská ?as? Ruzinov Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 82102 Pays: Slovaquie Courriel: lobe@lobe.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EBA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 31376134 Adresse postale: Rusovská cesta 1 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 85101 Pays: Slovaquie Courriel: manekova@eba.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "Centrum environmentálnych sluzieb, s.r.o.", v skrátenej forme obchodného mena s ozna?ením "CENVIS s.r.o." Numéro national d'identification: 35820551 Adresse postale: Kutlíkova 17 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 85250 Pays: Slovaquie Courriel: nagyova@cenvis.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 4 788 740.55 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71351910 Services de géologie
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Nám. ?. Stúra 1, 812 35 Bratislava, SLOVENSKO a Bratislava - Ruzinov - ?ierny les
VII.1.4) Description des prestations:
Cie?om geologickej úlohy je zabezpe?enie sanácie environmentálnej zá?aze B2 (004) /Bratislava Ruzinov ?ierny Les (SK/EZ/B2/120), ktorá predstavuje riziko pre ?udské zdravie a zivotné prostredie. Sana?né práce budú realizované v súlade so zákonom ?. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorsích predpisov a jeho vykonávacím predpisom vyhláskou MZP SR ?. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorsích predpisov a pod?a smernice MZP SR ?. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v geografickom informa?nom systéme (GIS). Analýza rizika zne?isteného územia bude vypracovaná v súlade s vyhláskou MZP SR ?. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorsích predpisov a smernicou MZP SR ?.1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika zne?isteného územia. Cie?om sanácie environmentálnej zá?aze je znízi? a obmedzi? zne?istenie na úrove? akceptovate?ného rizika, s oh?adom na sú?asné a budúce vyuzitie územia, a to najmä: zamedzi? ?alsiemu vylúhovaniu zne?is?ujúcich látok z odpadu zrázkovými vodami, zamedzi? síreniu zne?istenej vody do okolia environmentálnej zá?aze. Specifickými cie?mi geologickej úlohy sú: získa? dopl?ujúce údaje pre predsana?nú analýzu rizika zne?isteného územia, vypracova? predsana?nú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresni? projekt sanácie, obmedzi? plosné a priestorové sírenie sa zne?is?ujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, odstráni? kontamináciu alebo znízi? koncentrácie zne?is?ujúcich látok v zne?istenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úrove? akceptovate?ného rizika s oh?adom na sú?asné a budúce vyuzitie územia, zabezpe?i? environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými po?as sanácie, vybudova? monitorovací systém na pozorovanie ú?innosti sanácie, zabezpe?i? rekultiváciu sanovanej lokality. Environmentálna zá?az bude v procese predsana?nej analýzy rizika detailne posúdená. Sana?né práce sú navrhnuté a budú realizované s oh?adom na specifiká lokality, najmä s oh?adom na ve?kos? a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s oh?adom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 4 788 740.55 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LO-BE Slovakia, s.r.o.
Numéro national d'identification: 48008923 Adresse postale: Drie?ová 34 Ville: Bratislava - mestská ?as? Ruzinov Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 82102 Pays: Slovaquie Courriel: lobe@lobe.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EBA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 31376134 Adresse postale: Rusovská cesta 1 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 85101 Pays: Slovaquie Courriel: manekova@eba.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "Centrum environmentálnych sluzieb, s.r.o.", v skrátenej forme obchodného mena s ozna?ením "CENVIS s.r.o." Numéro national d'identification: 35820551 Adresse postale: Kutlíkova 17 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 85250 Pays: Slovaquie Courriel: nagyova@cenvis.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
V súvislosti s mimoriadnymi udalos?ami, ktoré nastali od roku 2019, kedy bolo vyhlásené verejné obstarávanie je predmetom Dodatku ?. 2 navýsenie rozpo?tu. Celkové navýsenie rozpo?tu o 568 899,60 Eur s DPH predstavuje navýsenie o 9,90 %. Nová zmluvná cena pre zmluvu 351/2022/5.2.1 je vo výske 6 315 388,26 Eur s DPH (5 262 823,55 Eur bez DPH).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Odborné posúdenie vypracoval kolektív interných a externých pracovníkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, pod vedením prof. Ing. Frantiska Janí?ka, PhD., pri?om vo svojich záveroch o.i. uvádza, ze vykonaná analýza a skúmania predlozených podkladov a verejne dostupných informácií je mozné konstatova?, ze realizácia diela zo strany dodávate?a bola zasiahnutá mimoriadnou okolnos?ou v podobe zna?ne nestabilného a turbulentného cenového vývoja smerujúceho k zvysovaniu cien. Podrobnosti sú popísané v ?asti 3 tohto odborného posudku. Poziadavka dodávate?a na navýsenie zmluvnej ceny vzh?adom na skuto?ný cenový vývoj na trhu v rozhodnom období je jednozna?ne ekonomicky zdôvodnite?ná. Cena diela sa mení vo výske 9,90 % pôvodnej ceny, ?o aj na základe odborného posúdenia predstavuje ekonomicky odôvodnenú zmenu. Podmienky stanovené po?as zadávania zákazky sa nedop??ajú ani nemenia podstatným spôsobom a boli známe uz vsetkým uchádza?om po?as trvania verejnej sú?aze.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 4 788 740.55 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 5 262 823.55 EUR Sanácia environmentálnych zá?azí na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6) 10/10/2023 SVK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71351200 - Services de conseil en géologie et en géophysique 
71351910 - Services de géologie