Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Services d'ingénierie autoroutičre

2022/S 52-136214  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Slovaquie-Bratislava: Services d'ingénierie autoroutičre 2022/S 052-136214 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Národná dia?ni?ná spolo?nos?, a.s.
Numéro national d'identification: 35919001 Adresse postale: Dúbravská cesta 14 Ville: Bratislava - mestská ?as? Karlova Ves Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 84104 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Monika Szabóová Courriel: monika.szaboova@ndsas.sk Téléphone: +421 258311034 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ndsas.sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská ?up?a, DSP, Oznámenie 8a, DP, AD, KD Numéro de référence: 60302/6/2017
II.1.2) Code CPV principal 71311220 Services d'ingénierie autoroutičre
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská ?up?a, DSP, Oznámenie 8a, DP, AD, KD
Lot nş: 0
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311220 Services d'ingénierie autoroutičre
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Národná dia?ni?ná spolo?nos?, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej ?innosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská ?up?a v d?zke cca 7,3 km. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických specifikácií, tvorí ?as? B.1 Opis predmetu zákazky, ?as? B.2 Spôsob ur?enia ceny a ?as? B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú?azných podkladov.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 210
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 246-565146
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: ZM/2018/0443
Lot nş: DZM/2018/0443/0004 Intitulé:
Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenie 8a po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská ?up?a
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
13/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Numéro national d'identification: 31322000 Adresse postale: Kominárska 141/2,4 Ville: Bratislava - mestská ?as? Nové Mesto Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 83203 Pays: Slovaquie Courriel: molnar@dopravoprojekt.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 773 996.10 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
1/ k bodu II.2.7) D?zka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie: DSP - do 210 dní odo d?a nadobudnutia ú?innosti Zmluvy, Oznámenie 8a - do 90 dní odo d?a doru?enia písomnej výzvy verejného obstarávate?a ako objednávate?a zhotovite?ovi, DP - do 150 dní odo d?a doru?enia písomnej výzvy verejného obstarávate?a ako objednávate?a zhotovite?ovi, AD - do 24 mesiacov odo d?a doru?enia písomnej výzvy verejného obstarávate?a ako objednávate?a zhotovite?ovi na poskytovanie ?innosti AD, KD - do 24 mesiacov odo d?a doru?enia písomnej výzvy verejného obstarávate?a ako objednávate?a zhotovite?ovi na poskytovanie ?innosti KD. 2/ k bodu VII.1.5) D?zka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie: DSP - do 10.10.2019, Oznámenie 8a - do 90 dní odo d?a doru?enia písomnej výzvy verejného obstarávate?a ako objednávate?a zhotovite?ovi, DP - do 10.11.2019 DP I. etapa - do 140 dní odo d?a nadobudnutia ú?innosti Dodatku ?. 4 AD - do 24 mesiacov odo d?a doru?enia písomnej výzvy verejného obstarávate?a ako objednávate?a zhotovite?ovi na poskytovanie ?innosti AD, KD - do 24 mesiacov odo d?a doru?enia písomnej výzvy verejného obstarávate?a ako objednávate?a zhotovite?ovi na poskytovanie ?innosti KD.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71311220 Services d'ingénierie autoroutičre
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Národná dia?ni?ná spolo?nos?, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava
VII.1.4) Description des prestations:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej ?innosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská ?up?a v d?zke cca 7,3 km. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických specifikácií, tvorí ?as? B.1 Opis predmetu zákazky, ?as? B.2 Spôsob ur?enia ceny a ?as? B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú?azných podkladov.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 24
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 808 523.10 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Numéro national d'identification: 31322000 Adresse postale: Kominárska 141/2,4 Ville: Bratislava - mestská ?as? Nové Mesto Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 83203 Pays: Slovaquie Courriel: molnar@dopravoprojekt.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Predmetom Dodatku ?. 4 k Zmluve je rozdelenie dokumentácie na ponuku na základe vyhodnotenia MDV SR a MF SR - Útvar hodnoty za peniaze. Útvar hodnoty za peniaze odporú?a skrátenie trasy rýchlostnej cesty R1 (alternatíva III.C) od km 0,000 (za?iatok úseku) po km 2,900 (MÚK Salková) a k nej prislúchajúce stavebné objekty z dôvodu úspory finan?ných prostriedkov a zabezpe?enia efektívnosti a návratnosti tejto investície pri zachovaní spolo?enského prínosu, resp. pomeru medzi spolo?enskými prínosmi a nákladmi. Predmetom Dodatku ?. 4 je aj navýsenie zmluvnej ceny o 168 436,50 EUR bez DPH.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Dodatok ?. 4 bol uzatvorený z dôvodu, ze vzh?adom na nedostatok finan?ných prostriedkov, MDV SR a MF SR - Útvar ÚHP vzniesli poziadavku na zoptimalizovanie riesenia stavby rýchlostnej cesty R1 v úseku Banská Bystrica - Slovenská ?up?a najmä z h?adiska ekonomického a rozdeli? projektovú dokumentáciu na ponuku (dielo ?.3) na I. etapu výstavby. Na pripravovanom úseku cesty sa nachádzajú 3 existujúce mosty, ktorých technický stav Slovenská správa ciest ako vlastník a správca týchto objektov vyhodnotila v roku 2021 ako "zlý stavebno-technický stav", pri?om so sanáciou a opravou týchto mostov SSC neuvazuje, nako?ko sa predpokladá, ze vybudovaním rýchlostnej cesty R1 v polohe existujúcej cesty I. triedy v doh?adnom ?ase dôjde k nahradeniu existujúcich mostov novými.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 3 640 086.60 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 3 808 523.10 EUR Slovaquie-Bratislava: Services d'ingénierie autoroutičreType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 15/03/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
71311220 - Services d'ingénierie autoroutičre