Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 11/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Services de photogrammétrie

2021/S 37-093311  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Slovaquie-Bratislava: Services de photogrammétrie

2021/S 037-093311

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 018-041848)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hlavné mesto SR Bratislava
Numéro national d'identification: 00603481
Adresse postale: Primaciálne námestie
Ville: Bratislava-mestská ?as Staré Mesto
Code NUTS: SK0 SLOVENSKO
Code postal: 814 99
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Andrea Jasková
Courriel: andrea.jaskova@bratislava.sk
Téléphone: +421 259356194
Fax: +421 259356194
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bratislava.sk

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Fotogrametrické ur?enie polohy stromov na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Numéro de référence: MAGS OVO 43577/202

II.1.2)
Code CPV principal
71355100 Services de photogrammétrie

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky je dodanie bodovej vrstvy polôh stromov v systéme S-JTSK s polohovou presnos?ou v
   3.  triede presnosti s autorizáciou autorizovaného geodeta so spôsobilos?ou na vybrané geodetické a kartografické ?innosti v rozsahu § 6 písmena a) az e) zákona NR SR ?. 215/1995 Z. z. pre potrebu spracovania týchto dát ako vklad do DTM (digitálna technická mapa) Hlavného mesta Bratislavy. Výstup bude obsahova tieto atribúty a grafiku: - Polohy a výsky terénu (t.j. spolu 3D súradnice) v mieste kme?a stromu na úrovni terénu, - Polohy a výsky v mieste najvyssieho bodu koruny stromu (spravidla v inej polohe ako kme na teréne), z ktorých bude odvodená výska stromu nad terénom, - Priemer koruny stromu vypo?ítaný z maximálneho obvodu koruny, bez uvedenia výsky maximálneho obvodu; v prípade zlú?ených korún pozadujeme aj polygón obvodu zlú?enej koruny viacerých stromov.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 018-041848

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lehota na predkladanie ponúk alebo ziadostí o ú?as

Au lieu de:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 11/03/2021

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 11/03/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71355100 - Services de photogrammétrie