Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 02/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Services de programmation et de conseil en logiciels

2023/S 97-302685  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Slovaquie-Bratislava: Services de programmation et de conseil en logiciels

2023/S 097-302685

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 075-224721)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: éeleznice Slovenskej republiky
NumÈro national d'identification: 31364501
Adresse postale: Klemensova
Ville: Bratislava - mestsk· ?as? StarÈ Mesto
Code NUTS: SK010 Bratislavsk kraj
Code postal: 81361
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Peter Ml·dek
Courriel: mladek.peter@zsr.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zsr.sk/
Adresse du profil díacheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Podpora a rozvoj aplika?no-integra?nÈho prostredia éSR

II.1.2)
Code CPV principal
72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom z·kazky s licencie a sluûby nevyhnutnÈ na podpora a rozvoj aplika?no-integra?nÈho prostredia éSR, aj rozvoja IS v s lade s poûiadavkami prev·dzkovate?ov IS na zabezpe?enie poskytovania sluûieb dopravnej cesty. ?alöie inform·cie a poûiadavky na predmet z·kazky s s ?as?ou s ?aûn ch podkladov ako aj ostatnej zad·vacej dokument·cie poskytnutej obstar·vate?om prostrednÌctvom svojho profilu v lehote na predkladanie pon k.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 075-224721

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lehota na predkladanie pon k alebo ûiadostÌ o ?as?

Au lieu de:

Date: 22/05/2023

Heure locale: 23:59

Lire:

Date: 02/06/2023

Heure locale: 23:59

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier: Podmienky na otv·ranie pon k

Au lieu de:

Date: 23/05/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 05/06/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minim·lna lehota, po?as ktorej s ponuky uch·dza?ov viazanÈ

Au lieu de:

Date: 31/08/2023

Lire:

Date: 30/09/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Z dÙvodu vybavovania ûiadosti o vysvetlenie dokument·cie potrebnej k vypracovaniu ponuky, ktorÈ predloûili z·ujemcovia, ako aj z dÙvodu vybavovania doru?en ch ûiadostÌ o n·pravu, obstar·vate? predlûuje relevantnÈ lehoty tak, ako je uvedenÈ v tomto ozn·menÌ.
Podpora a rozvoj aplika?no-integra?nÈho prostredia éSR 02/06/2023 22/05/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels