01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/12/2018
Date de péremption : 22/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Services de publicité et de marketing

2018/S 243-555784 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
18/12/2018 S243  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Bratislava: Services de publicité et de marketing 2018/S 243-555784 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Tipos, národná lotériová spolo?nos?, a. s.
31340822 Bre?tanová 1 Bratislava 830 07 Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Leopold Dugovi Téléphone: +421 904152661 Courriel: dugovic@tipos.sk Code NUTS: SK010 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tipos.sk http://www.tipos.sk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 18/12/2018 S243  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Bratislava: Services de publicité et de marketing 2018/S 243-555784 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Tipos, národná lotériová spolo?nos?, a. s.
31340822 Bre?tanová 1 Bratislava 830 07 Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Leopold Dugovi Téléphone: +421 904152661 Courriel: dugovic@tipos.sk Code NUTS: SK010 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tipos.sk http://www.tipos.sk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/418747 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Obchodná spolo?nos prevádzkujúca ?íselné lotérie a internetové hry tvoriace státnu lotériu a iné hazardné hry
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sluzby mediálnej agentúry Numéro de référence: 032/2018
II.1.2) Code CPV principal 79340000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Spolo?nos Tipos predstavuje lídra na trhu hazardných hier na území SR v mnohých oblastiach a pôsobí na trhu hazardných hier uz 25 rokov. V sú?asnosti Tipos prevádzkuje státnu lotériu, ktorú tvoria ?íselné lotérie, lotériu dokladov o prijatí trzby vyhotovených elektronickou registra?nou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu, okamzité lotérie a ?alsie lotérie a stávkové hry pod?a zákona ?. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov.Za ú?elmi prezentácie vsetkých svojich produktov sirokej hrá?skej verejnosti spolo?nos pravidelne uskuto??uje rôzne marketingové a komunika?né aktivity vo forme nadlinkových aj podlinkových kampaní. Primárnym cie?om daného predmetu zákazky je zabezpe?i nákup mediálneho priestoru na pokrytie vsetkých marketingových aktivít vrátane plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva v mediálnej sfére.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 15 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79341000 79341100 79341200 79341400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK0 Lieu principal d'exécution:
Tipos, národná lotériová spolo?nos?, a. s., Bre?tanová 1, 830 07 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
II.2.4) Description des prestations:
Spolo?nos Tipos predstavuje lídra na trhu hazardných hier na území SR v mnohých oblastiach a pôsobí na trhu hazardných hier uz 25 rokov. V sú?asnosti Tipos prevádzkuje státnu lotériu, ktorú tvoria ?íselné lotérie, lotériu dokladov o prijatí trzby vyhotovených elektronickou registra?nou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu, okamzité lotérie a ?alsie lotérie a stávkové hry pod?a zákona ?. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov.Za ú?elmi prezentácie vsetkých svojich produktov sirokej hrá?skej verejnosti spolo?nos pravidelne uskuto??uje rôzne marketingové a komunika?né aktivity vo forme nadlinkových aj podlinkových kampaní. Primárnym cie?om daného predmetu zákazky je zabezpe?i nákup mediálneho priestoru na pokrytie vsetkých marketingových aktivít vrátane plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva v mediálnej sfére.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 15 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Uchádza musí sp??a podmienky ú?asti uvedené v § 32 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (?alej len zákon"). Ich splnenie preukáze pod?a § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je ú?inný vo?i kazdému verejnému obstarávate?ovi a údaje v ?om uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overova?. Verejný obstarávate pri vyhodnocovaní splnenia podmienok ú?asti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádza nepredlozil doklady pod?a § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise pod?a § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis v zozname podnikate?ov vykonaný pod?a zákona o verejnom obstarávaní ú?inného do 17.4.2016 (zákon ?. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skuto?ností. Uchádza môze predbezne nahradi doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predlozeného jednotného európskeho dokumentu musia jednozna?ne vyplýva informácie o splnení vsetkých ur?ených podmienok ú?asti a informácie o spôsobe preukázania ur?ených podmienok ú?asti pod?a § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je mozné nájs na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Verejný obstarávate neumoz?uje vyplni iba globálny údaj. Skupina dodávate?ov preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne. Ak má uchádza alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a stát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok ú?asti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, mozno ich nahradi ?estným vyhlásením pod?a predpisov platných v státe jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
III.1.2) Capacité économique et financičre Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative ŕ la profession
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Na zabezpe?enie ponuky sa vyzaduje zlozenie zábezpeky vo výske 200 000 EUR (slovom dvestotisíc EUR). Verejný obstarávate je oprávnený za ú?elom zabezpe?enia riadneho a v?asného dodania Produktov pozadova od Dodávate?a predlozenie záru?nej listiny pod?a § 313 a nasl. Obchodného zákonníka (banková záruka), suma zabezpe?ená záru?nou listinou musí by najmenej vo výske 150 000 EUR.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/02/2019 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 8 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/02/2019 Heure locale: 10:30 Lieu:
TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a. s., Bre?tanová 1, 830 07 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Verejný obstarávate pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18) https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Záujemca/uchádza?, musí by registrovaný v IS ÚVO pre hospodársky subjekt, v mene ktorého predkladá podanie do zákazky, ktorá je zverejnená v Profile organizácie Tipos, národná lotériová spolo?nos?, a. s.na portáli ÚVO (https://uvo.gov.sk). Lehota na registráciu je uvedená v bode IV.2.2) tohto oznámenia.
   2.  Akéko?vek vysvet?ovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlu?ne prostredníctvom systému EVO.
   3.  V prípade potreby môzu záujemcovia alebo uchádza?i elektronicky poziada o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
   4.  Hospodársky subjekt môze predbezne nahradi doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti Jednotným európskym dokumentom pod?a § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok ú?asti predkladajú uchádza?i verejnému obstarávate?ovi pod?a § 55 ods. 1 zákona v ?ase a spôsobom, ur?eným verejným obstarávate?om.
   5.  V prípade, ak v mene podnikate?a sú v zmysle dokladu pod?a § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní oprávnené na konanie viaceré osoby sú?asne (vyzadujú sa podpisy viac ako 1 osoby statutárneho orgánu) alebo ziados o ú?as predkladá skupina dodávate?ov v zmysle § 37 zákona, vyzaduje sa v tejto sú?azi aj predlozenie splnomocnenia na konanie v mene uchádza?a/skupiny dodávate?ov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto sú?azi koná (registrácia v systéme EVO a predkladanie ponúk).
   6.  Verejný obstarávate vylú?i z verejného obstarávania uchádza?a, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, ze uchádza uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúsajúcu hospodársku sú?az. Podrobnejsie informácie sú v sú?azných podkladoch.
   7.  Uchádza nemôze by zárove ?lenom skupiny dodávate?ov, ktorá predkladá inú ponuku, ani subdodávate?om iného uchádza?a.
   8.  Vsetky pozadované podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia, finan?ného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v sú?azných podkladoch v ?asti III. Splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní. https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html https://uvo.gov.sk helpdesk_evo@uvo.gov.sk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Úrad pre verejné obstarávanie Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Bratislava 820 05 Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Úrad pre verejné obstarávanie Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Bratislava 820 05 Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
79340000 - Services de publicité et de marketing 
79341000 - Services de publicité 
79341100 - Services de conseils en publicité 
79341200 - Services de gestion publicitaire 
79341400 - Services de campagne publicitaire