Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 23/06/2020
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Services de réparation et d'entretien de locomotives

2020/S 99-238366  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis de marché - Procédure négociée Slovaquie-Bratislava: Services de réparation et d'entretien de locomotives 2020/S 099-238366 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zelezni?ná spolo?nos Slovensko, a.s.
Numéro national d'identification: 35914939 Adresse postale: Roz?avská 1 Ville: Bratislava-mestská ?as Nové Mesto Code NUTS: SK010 Code postal: 832 72 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ján Lipták Courriel: liptak.jan@slovakrail.sk Téléphone: +421 220295481 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.slovakrail.sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090 http://www.slovakrail.sk https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 22/05/2020 S99 Services - Avis de marché - Procédure négociée Slovaquie-Bratislava: Services de réparation et d'entretien de locomotives 2020/S 099-238366 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zelezni?ná spolo?nos Slovensko, a.s.
Numéro national d'identification: 35914939 Adresse postale: Roz?avská 1 Ville: Bratislava-mestská ?as Nové Mesto Code NUTS: SK010 Code postal: 832 72 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ján Lipták Courriel: liptak.jan@slovakrail.sk Téléphone: +421 220295481 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.slovakrail.sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090 http://www.slovakrail.sk https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426403 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: http://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oprava motorového voz?a 812 040-8 Numéro de référence: 29605 - S 4049/2020-SeON
II.1.2) Code CPV principal 50221000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Vykonanie opravy zelezni?ného motorového voz?a 812 040-8, ktorý je po dopravnej nehode (zrázke s nákladným motorovým vozidlom).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50221000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: 00 Lieu principal d'exécution:
Sídlo zhotovite?a
II.2.4) Description des prestations:
Vykonanie opravy zelezni?ného motorového voz?a 812 040-8, ktorý je po dopravnej nehode (zrázke s nákladným motorovým vozidlom).
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités ŕ participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Verejného obstarávania sa môze zú?astni len ten, kto sp??a podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (?alej zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáze pod?a § 32 ods. 2, resp. pod?a ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. III.1.1.1) V prípade, ze záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym ú?inkom, alebo sa na doklad nevz?ahuje ú?innos pod?a osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov pod?a § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávate odporú?a, aby záujemca predlozil v ziadosti o ú?as doklady po zaru?enej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predlozenia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávate odporú?a, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou kona za záujemcu. III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môze preukáza splnenie podmienok ú?asti osobného postavenia pod?a § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávate uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise pod?a § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. III.1.1.3) Skupina dodávate?ov preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytova sluzbu preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe?i?. III.1.1.4) V zmysle § 32 ods.3 ZoVO Obstarávate nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informa?ných systémov verejnej správy.
III.1.2) Capacité économique et financičre
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Obstarávate pozaduje preukáza technickú alebo odbornú spôsobilos dolozením: - zoznamu poskytnutých sluzieb, pod?a § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberate?ov; dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejný obstarávate alebo obstarávate pod?a tohto zákona. III.1.3.1) Zoznam poskytnutých sluzieb vypracuje záujemca. Obstarávate odporú?a, aby bol zoznam poskytnutých sluzieb podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou kona za záujemcu. Evidencia referencií je upravená v § 12 zákona o verejnom obstarávaní. III.1.3.2) Záujemca môze na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyuzi technické a odborné kapacity inej osoby, bez oh?adu na ich právny vz?ah. V takomto prípade sa postupuje pod?a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. III.1.3.3) Skupina dodávate?ov preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spolo?ne. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
V zozname poskytnutých sluzieb obstarávate pozaduje preukáza?, ze záujemca realizoval opravy zelezni?ných motorových voz?ov/ motorových lokomotív v sumárnej cene minimálne 300 000,00 EUR bez DPH. V prípade poskytnutých sluzieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepo?ítanie tejto meny na EUR pouzi kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný de v príslusného kalendárneho roku, v ktorom doslo ku skuto?nosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky ú?asti, t.j. v ktorom sa sluzba realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepo?ítanie inej meny na EUR pouzi kurz ECB aktuálny v de vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky ú?asti, poskytnutím sluzieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých sluzieb v pôvodnej mene a prepo?et do meny EUR. Odôvodnenie zaradenie podmienky ú?asti: Podmienka ú?asti je primeraná na preukázanie technickej spôsobilosti záujemcu realizova predmet zákazky.
III.1.4) Rčgles et critčres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Nepozaduje sa.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávate?a. Zálohová platba sa neposkytuje. Splatnos faktúr do 60 kalendárnych dní odo d?a doru?enia.
III.1.8) Forme juridique que devra revętir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ak ponuku predlozí skupina dodávate?ov, obstarávate nevyzaduje vytvorenie pozadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávate vyzaduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Ob?ianskeho zákonníka, resp. pod?a právnych predpisov platných v krajine sídla ?lenov skupiny dodávate?ov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávate?ov bude obstarávate?om prijatá. Nevyzaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodrzania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvori?.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative ŕ la profession La prestation est réservée ŕ une profession déterminée
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Platné oprávnenie v zmysle §17, a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ?. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov minimálne v rozsahu: - UTZ elektrické v rozsahu E2,E6,E10, - UTZ tlakové v rozsahu K6 a K7, - Zváranie dráhových vozidiel a jeho sú?astí v rozsahu certifika?nej úrovne CL1 pod?a EN 15 085-2, - Nedestruktívne skúsanie dráhových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi. Alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie ur?ených ?inností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádza?a ak je krajina ?lenskou krajinou Európskej únie. Uchádza?, ktorého sídlom nie je ?lenská krajina Európskej únie, musí predlozi platné oprávnenia na vykonávanie ur?ených ?inností vydané pod?a platných predpisov v Slovenskej republike.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel ŕ la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/06/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.3.1)Obstarávate v zákazke uplat?uje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informa?ného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 ur?ených pre prácu záujemcu/uchádza?a s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príru?ky a v sekcií Videonávody. VI.3.2) Ziados o ú?as sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod ziados?ou o ú?as sa v tejto zákazke rozumie predlozenie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní alebo predlozenie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. Ziados o ú?as záujemcu musí by doru?ená v lehote pod?a bodu IV.2.2) tohto oznámenia. VI.3.3)Uchádza môze doklady na preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené obstarávate?om v ods. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia predbezne nahradi jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Uchádza vyplní ?asti I. az III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre vsetky podmienky ú?asti ?asti IV JED-u bez toho, aby musel vyplni iné oddiely ?asti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia sú?azných podkladov. VI.3.4) Ak záujemca pouzije JED, Obstarávate môze na zabezpe?enie riadneho priebehu verejného obstarávania kedyko?vek v jeho priebehu uchádza?a písomne poziada o predlozenie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Záujemca je následne povinný doru?i doklady obstarávate?ovi do piatich pracovných dní odo d?a doru?enia ziadosti, ak Obstarávate neur?il dlhsiu lehotu. V prípade, ak záujemca nepredlozí doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávate?om, obstarávate záujemcu vylú?i z verejného obstarávania. VI.3.5) Doru?ovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doru?enia povazuje odoslanie danej informácie (ziadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslusného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doru?enia. VI.3.6) Obstarávate ur?il na komunikáciu so záujemcami/uchádza?mi v tejto zákazke slovenský a ?eský jazyk, v ktorom musia by predlozené ziadosti o ú?as?, ponuky, prípadné ziadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy. VI.3.7) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, obstarávate posle záujemcom, ktorí sp??ajú podmienky ú?asti. VI.3.8) Obstarávate umoz?uje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k sú?azným podkladom a k prípadným vsetkým dopl?ujúcim podkladom. Sú?azné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava sú?azných podkladov alebo vysvetlenie poziadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným dopl?ujúcim podkladom budú obstarávate?om zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090. VI.3.9) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty. https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50221000 - Services de réparation et d'entretien de locomotives