Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 01/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 226-649323  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/11/2022
S226
Slovaquie-Bratislava: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 226-649323

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 211-607927)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Numéro national d'identification: 50349287
Adresse postale: Pribinova
Ville: Bratislava
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 81109
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Branislav Hudec
Courriel: branislav.hudec@mirri.gov.sk
Téléphone: +421 220928102
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://mirri.gov.sk

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
E-learning platforma

Numéro de référence: 57/nadlimit/2022

II.1.2)
Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky je obstaranie e-learning platformy ako sluzby (Software as a Service) pre zabezpe?enie a zefektívnenie procesov vzdelávania zamestnancov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (?alej MIRRI, alebo ministerstvo). Obsahom e-learningovej platformy budú informácie o systéme vzdelávania a zozname kurzov, ktoré budú vo?ne dostupné pre zamestnancov ministerstva v rámci ponuky vzdelávacích aktivít alebo pridelené zo strany vedúceho zamestnanca v procese adapta?ného vzdelávania, ako aj databáza u?ebných materiálov v rôznej podobe. Platforma poskytne osobnému úradu a vedúcim zamestnancom kompletný preh?ad a statistické vyhodnotenie realizácie procesov vzdelávania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 211-607927

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations
23/11/2022
S226
Slovaquie-Bratislava: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 226-649323

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 211-607927)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Numéro national d'identification: 50349287
Adresse postale: Pribinova
Ville: Bratislava
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 81109
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Branislav Hudec
Courriel: branislav.hudec@mirri.gov.sk
Téléphone: +421 220928102
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://mirri.gov.sk

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
E-learning platforma

Numéro de référence: 57/nadlimit/2022

II.1.2)
Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky je obstaranie e-learning platformy ako sluzby (Software as a Service) pre zabezpe?enie a zefektívnenie procesov vzdelávania zamestnancov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (?alej MIRRI, alebo ministerstvo). Obsahom e-learningovej platformy budú informácie o systéme vzdelávania a zozname kurzov, ktoré budú vo?ne dostupné pre zamestnancov ministerstva v rámci ponuky vzdelávacích aktivít alebo pridelené zo strany vedúceho zamestnanca v procese adapta?ného vzdelávania, ako aj databáza u?ebných materiálov v rôznej podobe. Platforma poskytne osobnému úradu a vedúcim zamestnancom kompletný preh?ad a statistické vyhodnotenie realizácie procesov vzdelávania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 211-607927

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1)

Au lieu de:

Uchádza? musí sp??a? podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádza? preukazuje splnenie podmienok ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a § 32 ZVO: Uchádza? preukáze splnenie podmienok ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom pod?a § 32 ods. 2 ZVO alebo pod?a § 152 ZVO, okrem dokladov pod?a § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d) s výnimkou nie je v likvidácii a písm. e), ktoré uchádza? nemusí predklada?, nako?ko verejný obstarávate? je oprávnený pouzi? údaje z informa?ného systému verejnej správy pod?a osobitného predpisu (zákon ?. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znizovanie administratívnej zá?aze vyuzívaním informa?ných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). V prípade dokladov pod?a § 32 ods. 2 písm. d) ZVO je verejný obstarávate? oprávnený pouzi? údaje z informa?ného systému verejnej správy iba v prípade potvrdenia súdu, ze na majetok uchádza?a nebol vyhlásený konkurz, nie je v restrukturalizácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrusený konkurz pre nedostatok majetku, ale uchádza? na?alej predkladá potvrdenie súdu, ze nie je v likvidácii, nako?ko tento doklad verejný obstarávate? nevie zabezpe?i?. V prípade dokladu pod?a § 32 ods. 2 písm. e) ZVO pravidlo o vyuzití údajov z informa?ného systému verejnej správy platí pre hospodárske subjekty (uchádza?ov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona ?. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikate?ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádza? na?alej povinný predlozi? doklad preukazujúci splnenie podmienky ú?asti týkajúcej sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napríklad výpis z obchodného registra alebo zivnostenského registra). Ak uchádza? nepredlozí doklad, t.j. výpis z registra trestov uchádza?a, jeho statutárneho orgánu, ?lena statutárneho orgánu, ?lena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávate? zabezpe?il predmetný doklad, je povinný na uvedený ú?el preukázania podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnú? verejnému obstarávate?ovi údaje potrebné na vyziadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplni? formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov a podpísa? ich oprávnenou osobou, ktorý je mozné nájs? na nasledovnom odkaze, a to v ?asti Poskytnutie údajov na vyziadanie výpisu z registra trestov: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifika?nou kartou) oprávnenej osoby alebo zaru?enou konverziou musia by? sú?as?ou ponuky (platí pre podmienku ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak uchádza? má záujem, aby za neho verejný obstarávate? zabezpe?il doklad, ktorým sa predmetná podmienka ú?asti preukazuje). Ostatné dokumenty pod?a § 32 ZVO verejný obstarávate? nevie zabezpe?i?. ?alsie informácie sú uvedené v sú?azných podkladoch.

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Lire:

Uchádza? musí sp??a? podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádza? preukazuje splnenie podmienok ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a § 32 ZVO: Uchádza? preukáze splnenie podmienok ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom pod?a § 32 ods. 2 ZVO alebo pod?a § 152 ZVO, okrem dokladov pod?a § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d) a písm. e), ktoré uchádza? nemusí predklada?, nako?ko verejný obstarávate? je oprávnený pouzi? údaje z informa?ného systému verejnej správy pod?a osobitného predpisu (zákon ?. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znizovanie administratívnej zá?aze vyuzívaním informa?ných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). V prípade dokladu pod?a § 32 ods. 2 písm. e) ZVO pravidlo o vyuzití údajov z informa?ného systému verejnej správy platí pre hospodárske subjekty (uchádza?ov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona ?. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikate?ov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádza? na?alej povinný predlozi? doklad preukazujúci splnenie podmienky ú?asti týkajúcej sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napríklad výpis z obchodného registra alebo zivnostenského registra). Ak uchádza? nepredlozí doklad, t.j. výpis z registra trestov uchádza?a, jeho statutárneho orgánu, ?lena statutárneho orgánu, ?lena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávate? zabezpe?il predmetný doklad, je povinný na uvedený ú?el preukázania podmienky ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnú? verejnému obstarávate?ovi údaje potrebné na vyziadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplni? formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov a podpísa? ich oprávnenou osobou, ktorý je mozné nájs? na nasledovnom odkaze, a to v ?asti Poskytnutie údajov na vyziadanie výpisu z registra trestov: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifika?nou kartou) oprávnenej osoby alebo zaru?enou konverziou musia by? sú?as?ou ponuky (platí pre podmienku ú?asti pod?a § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak uchádza? má záujem, aby za neho verejný obstarávate? zabezpe?il doklad, ktorým sa predmetná podmienka ú?asti preukazuje). Ostatné dokumenty pod?a § 32 ZVO verejný obstarávate? nevie zabezpe?i?. ?alsie informácie sú uvedené v sú?azných podkladoch.

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
VII.2)
Autres informations complémentaires: E-learning platforma 01/12/2022 23/11/2022 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systčmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72243000 - Services de programmation 
72246000 - Services de conseil en systčmes informatiques 
72254000 - Services d'essais de logiciels 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72262000 - Services de développement de logiciels 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels 
72267100 - Maintenance de logiciels de technologies de l'information 
72268000 - Services de fourniture de logiciels 
72310000 - Services de traitement de données 
72320000 - Services de bases de données