Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 233-669374  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Slovaquie-Bratislava: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2022/S 233-669374 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Numéro national d'identification: 00151491 Adresse postale: Námestie Alexandra Dub?eka 1 Ville: Bratislava - mestská ?as? Staré Mesto Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 81280 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Martin ?urech Courriel: martin.durech@nrsr.sk Téléphone: +421 259722368 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nrsr.sk Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/443452
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Informa?ný systém verejnej správy Digitálny konferen?ný systém.
Numéro de référence: k CRD - 1568/2022
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na poskytnutie sluzby je/bolo vytvorenie, dodanie a implementácia informa?ného systému verejnej správy Digitálny konferen?ný systém (?alej aj ako len ISVS DKS), ktorý bude slúzi? primárne pod?a poziadaviek zákona ?. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorsích predpisov ako nástroj na riadenie schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetom zákazky je/bolo aj zabezpe?enie sluzieb technickej podpory prevádzky, údrzby a rozvoja ISVS DKS z dôvodu zabezpe?enia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla by? zabezpe?ená interoperabilita so vsetkými informa?nými systémami, s ktorými bude ISVS DKS integrovaný. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí/tvorilo oddiel IV. s názvom Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 601 452.50 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels 72222300 Services de technologies de l'information 72250000 Services de maintenance des systčmes et services d'assistance 72253200 Services d'assistance relative aux systčmes 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels 51612000 Services d'installation de matériel de traitement de l'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Námestie Alexandra Dub?eka 1 812 80 Bratislava Slovenská republika
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na poskytnutie sluzby je/bolo vytvorenie, dodanie a implementácia informa?ného systému verejnej správy Digitálny konferen?ný systém (?alej aj ako len ISVS DKS), ktorý bude slúzi? primárne pod?a poziadaviek zákona ?. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorsích predpisov ako nástroj na riadenie schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetom zákazky je/bolo aj zabezpe?enie sluzieb technickej podpory prevádzky, údrzby a rozvoja ISVS DKS z dôvodu zabezpe?enia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla by? zabezpe?ená interoperabilita so vsetkými informa?nými systémami, s ktorými bude ISVS DKS integrovaný. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí/tvorilo oddiel IV. s názvom Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov. Taktiez v súlade s uzatvorenou zmluvou ?. 249/2022 K NR SR, ?. 250/2022 K NR SR, ?. 251/2022 K NR SR a zmluvou ?. 252/2022 K NR SR (Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela; Zmluva o podpore prevádzky, údrzbe a rozvoji informa?ného systému; Zmluva o zabezpe?ení plnenia bezpe?nostných opatrení a notifika?ných povinností; Sprostredkovate?ská zmluva - Zmluva o spracúvaní osobných údajov).
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Verejný obstarávate? (Objednávate?) si vyhradzuje právo uplatni? si u úspesného uchádza?a (Dodávate?a) právo opcie (Opcia I., Opcia II.) na rozsírenie predmetu Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela a to výlu?ne o zhotovenie a dodanie etapy: a) Opcia I. - APLIKÁCIA PRE VZDIALENÉ ROKOVANIE - On-Line, Off-Line rezim, b) Opcia II. - APLIKÁCIA PRE VZDIALENÉ ROKOVANIE- Rezim vzdialené rokovanie v súlade so specifikáciou uvedenou v Prílohe ?. 1 Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela ako aj v ?alsej zadávacej dokumentácii. Pre odstránenie pochybností platí, ze verejný obstarávate? (Objednávate?) je právo opcie oprávnený vyuzi? a ziadne z ustanovení Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela nemozno vyklada? tak, ze verejný obstarávate? (Objednávate?) má aj povinnos? právo opcie vyuzi?. Verejný obstarávate? (Objednávate?) je oprávnený uplatni? právo opcie v lehote dohodnutej v bode
   5. 3 Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela - najneskôr do uplynutia (konca) 54 mesiaca od odovzdania tretej etapy Diela bez vád. Verejný obstarávate? (Objednávate?) si vyhradzuje právo uplatni? si u úspesného uchádza?a (Poskytovate?a) právo opcie na pred?zenie doby platnosti Zmluvy o podpore prevádzky, údrzbe a rozvoji informa?ného systému (?alej len opcia) v cykloch (2 roky + 2 roky), teda spolu najviac o 4 roky, t. j. verejný obstarávate? (Objednávate?) je oprávnený vyuzi? opciu aj ?iasto?ne alebo na viackrát. V zmysle uvedeného bola dohodnutá maximálna doba trvania Zmluvy o podpore prevádzky, údrzbe a rozvoji informa?ného systému na 9 rokov za predpokladu vyuzitia opcie verejným obstarávate?om (Objednávate?om) v maximálnom moznom rozsahu 4 roky. Pre odstránenie pochybností platí, ze verejný obstarávate? (Objednávate) je právo opcie oprávnený vyuzi? a ziadne z ustanovení Zmluvy o podpore prevádzky, údrzbe a rozvoji informa?ného systému nemozno vyklada? tak, ze verejný obstarávate? (Objednávate?) má aj povinnos? právo opcie vyuzi?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 132-376488
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: Informa?ný systém verejnej správy Digitálny konferen?ný systém.
Intitulé:
Informa?ný systém verejnej správy Digitálny konferen?ný systém.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nuaktiv s. r. o.
Numéro national d'identification: 35722533 Adresse postale: Zizkova 9 Ville: Bratislava - mestská ?as? Staré Mesto Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 81102 Pays: Slovaquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 769 061.92 EUR Valeur totale du marché/du lot: 1 601 452.50 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'ętre sous-traitée Valeur hors TVA: 800 726.25 EUR Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Hospodársky subjekt PCS spol. s r.o., so sídlom Na Dvorcích 18/122, 14000 Praha 4, ?eská republika, I?O: 005 71 024, Predmet subdodávky: SW a HW; %-podiel na zákazke: 40%. Hospodársky subjekt stengl a.s., so sídlom Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, I?O: 35 873 426, Predmet subdodávky: testovanie; %-ny podiel na zákazke: 10%.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávate?om a hosp. subjektom sa uskuto??ovala písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická komunikácia). Verejný obstarávate? oznamuje, ze verejné obstarávanie sa realizovalo prostredníctvom Elektronickej platformy s vyuzitím Informa?ného systému Elektronického verejného obstarávania verzia 18.0 (?alej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Vsetky písomné, procesné úkony vo verejnom obstarávaní súvisiace s komunikáciou medzi verejným obstarávate?om a hosp. subjektom boli uskuto??ované elektronicky prostredníctvom IS EVO na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/443452 Verejný obstarávate? pri elektronickej komunikácii prostredníctvom IS EVO ur?il, ze moment odoslania informácie sa povazuje za moment doru?enia informácie adresátovi, t. j. dátum odoslania = dátum doru?enia (tzn. doru?enie informácie nastáva odoslaním). Verejný obstarávate? zdôraz?uje, ze aplikoval pod?a § 34 ods. 2 zákona o VO a z dôvodu potreby zaistenia primeranej hosp. sú?aze dlhsiu dobu ako je doba pod?a § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO, t. j. aplikoval na preukázanie technickej spôsobilos? Zoznam poskytnutých sluzieb za predchádzajúcich 5 rokov (namiesto 3 rokov) od vyhlásenia verejného obstarávania. Verejné obstarávanie nie je zelené ver. obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie je zamerané na soc. aspekty - znízenie administratívnej zá?aze a minimálna úrove? podmienok ú?asti. Verejný obstarávate? uvádza, ze so zrete?om na zadávanie zákazky uskuto?nil PTK - informácie sú dostupné: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434703 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/443452 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434703
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 Informa?ný systém verejnej správy Digitálny konferen?ný systém. 02/12/2022 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
51612000 - Services d'installation de matériel de traitement de l'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72222300 - Services de technologies de l'information 
72250000 - Services de maintenance des systčmes et services d'assistance 
72253200 - Services d'assistance relative aux systčmes 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels