Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2023/S 193-600960  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Slovaquie-Bratislava: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2023/S 193-600960 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: TIPOS, národná lotériová spolo?nos?, a.s.
Numéro national d'identification: 31340822 Adresse postale: Bre?tanová 1 Ville: Bratislava - mestská ?as? Nové Mesto Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 83007 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Patrícia Svr?ková, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Courriel: evotipos@process-management.sk Téléphone: +421 949885855 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tipos.sk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Obchodná spolo?nos? prevádzkujúca ?íselné lotérie, internetové hry a iné hazardné hry.
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Digitálne overenie identifikácie fyzickej osoby bez jej fyzickej prítomnosti Numéro de référence: 027/2023
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je komplexné poskytnutie sluzby na digitálne overenie identifikácie fyzickej osoby (FO) bez jej fyzickej prítomnosti pri vytvorení, resp. kazdej aktualizácii zmluvného vz?ahu - hrá?skeho ú?tu FO, ktorá bude v súlade s príslusnou platnou legislatívou, prostredníctvom digitálnych prostriedkov a technológie s vyuzitím OCR, vrátane vykonania súvisiacich implementa?ných prác spo?ívajúcich v integrácii tejto sluzby do platformy vyuzívanej verejným obstarávate?om a vykonávania prác nad rámec implementácie z dôvodu technologického vývoja a pokroku. Blizsie informácie sú uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés 72263000 Services d'implémentation de logiciels 72310000 Services de traitement de données 72212100 Services de développement de logiciels spécifiques ŕ l'industrie 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Poskytovanie sluzieb bude úspesný uchádza? zabezpe?ova? najmä v sídle verejného obstarávate?a alebo vzdialeným prístupom.
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je komplexné poskytnutie sluzby na digitálne overenie identifikácie fyzickej osoby (FO) bez jej fyzickej prítomnosti pri vytvorení, resp. kazdej aktualizácii zmluvného vz?ahu - hrá?skeho ú?tu FO, ktorá bude v súlade s príslusnou platnou legislatívou, prostredníctvom digitálnych prostriedkov a technológie s vyuzitím OCR, vrátane vykonania súvisiacich implementa?ných prác spo?ívajúcich v integrácii tejto sluzby do platformy vyuzívanej verejným obstarávate?om a vykonávania prác nad rámec implementácie z dôvodu technologického vývoja a pokroku. Blizsie informácie sú uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky sú?azných podkladov.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 163-513127
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
V súlade s ust. § 57 ods. 2 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov, verejný obstarávate? rozhodol o zrusení predmetnej verejnej sú?aze, nako?ko sa v priebehu zadávania verejnej sú?aze vyskytli dôvody hodné osobitného zrete?a, pre ktoré nemozno od verejného obstarávate?a pozadova?, aby vo verejnom obstarávaní pokra?oval. Verejný obstarávate? zárove? uvádza, ze na uvedený predmet zákazky v pôvodnom rozsahu neplánuje vyhlási? nové verejné obstarávanie. V prípade upraveného predmetu zákazky bude vyhlásené verejné obstarávanie v zmysle postupov zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/10/2023 Digitálne overenie identifikácie fyzickej osoby bez jej fyzickej prítomnosti 06/10/2023 SVK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72212100 - Services de développement de logiciels spécifiques ŕ l'industrie 
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72310000 - Services de traitement de données