Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Services de traitement de données

2020/S 99-238125  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Slovaquie-Bratislava: Services de traitement de données 2020/S 099-238125 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statistický úrad Slovenskej republiky Numéro national d'identification: 00166197 Adresse postale: Mileti?ova 3 Ville: Bratislava-mestská ?as Ruzinov Code NUTS: SK010 Code postal: 824 67 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Petra Sz?keová Courriel: petra.szokeova@statistics.sk Téléphone: +421 250236352 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://slovak.statistics.sk https://slovak.statistics.sk
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Príprava, zber, statistické spracovanie a diseminácia cenzových dát s?ítania obyvate?ov, domov a bytov 2021 Numéro de référence: SUSR_SODB
II.1.2) Code CPV principal 72310000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Príprava, zber, statistické spracovanie a diseminácia cenzových dát s?ítania obyvate?ov, domov a bytov 2021
Lot nş: Zákazka nie rozdelená na ?asti
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48614000 72312100 72314000 72319000 72316000 72212000 72262000 72212463
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Lieu principal d'exécution:
Obec: Bratislava mestská ?as Ruzinov, okres: Bratislava II Mileti?ova 3, 824 67 Bratislava, SLOVENSKO
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Je uvedené v ?asti B.1 sú?azných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 55
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
Verejný obstarávate pozadoval sluzby úplnej prevádzky ES SODB 2021 ako aj Sluzby podpory prevádzky. Na riadne zabezpe?enie realizácie diela spolu s následnou podporou je potrebných 55 mesiacov.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 218-535653
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: SUSR_SODB
Lot nş: Zákazka nie rozdelená na ?asti
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
29/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BSP Softwaredistribution a.s.
Numéro national d'identification: 00685399 Adresse postale: K Zeleznej studienke 27 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Code postal: 811 04 Pays: Slovaquie Courriel: martin.pauliny@bsp.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 11 157 533.33 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 72310000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48614000 72312100 72314000 72319000 72316000 72212000 72262000 72212463
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Lieu principal d'exécution:
Obec: Bratislava mestská ?as Ruzinov, okres: Bratislava II Mileti?ova 3, 824 67 Bratislava, SLOVENSKO
VII.1.4) Description des prestations:
Je uvedené v ?asti B.1 sú?azných podkladov - Opis predmetu zákazky.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 55
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:
Verejný obstarávate pozadoval sluzby úplnej prevádzky ES SODB 2021 ako aj Sluzby podpory prevádzky. Na riadne zabezpe?enie realizácie diela spolu s následnou podporou je potrebných 55 mesiacov.
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 11 241 708.33 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BSP Softwaredistribution a.s.
Numéro national d'identification: 00685399 Adresse postale: K Zeleznej studienke 27 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Code postal: 811 04 Pays: Slovaquie Courriel: martin.pauliny@bsp.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Je potrebné posunú z dôvodu mimoriadnej situácie termín odovzdania ?asti diela pod?a bodu
   2. 1.1. zmluvy, ako aj rozsíri predmet zmluvy o sluzby e-learningu definované v tomto dodatku ?. 1, vzh?adom na preventívne opatrenia, ktoré neumoz?ujú najmä s oh?adom na zákaz zhromaz?ovania sa viacerých osôb, realizova skolenia potrebné pre SODB ako boli pôvodne plánované; pôvodným východiskom pre skolenia bol princíp realizácie metódou Train the Trainee, pri ktorej sa vychádza z premisy, ze zhotovite spolu s objednávate?om vyskolí interných zamestnancov objednávate?a pre Role IS, ktoré sa týkajú ESDB (pracovníci SUSR, pracoviská SUSR a zamestnanci obcí zodpovedných za SODB) a títo následne vyskolia v onsite skoleniach jednotlivých poverených pracovníkov obcí. Vzh?adom na mimoriadnu situáciu a predpokladaný po?et ú?astníkov skolení (cca 6000), nieje mozné zrealizova skolenia pôvodne plánovaným spôsobom, preto sa dodatkom ?.1 rozsiruje predmet zmluvy o formu distan?ného vzdelávania specifikovaného v prílohe dodatku zverejneného na adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4283357&l=sk https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4283357&l=sk
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Doslo k vyhláseniu mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stup?a Z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky uznesením vlády SR ?. 111 z 11. marca 2020 s ú?innos?ou od 12. marca 2020 od 06.00 hod (?alej "mimoriadna situácia"), ktorým bol okrem iného obmedzený rezim chodu obcí, ktoré sú zapojené do Pilotu ESDB. Krízový stáb Statistického úradu Slovenskej republiky d?a 12. marca 2020 prijal ako jedno z opatrení uznesenie o obmedzení a prísnom zvazovaní pracovných porád, a o zákaze skupinových a hromadných akcií Statistického úradu SR a uzatvorení priestorov vyuzívaných Statistickým úradom SR pre verejnos a pre tretie osoby okrem zamestnancov stráznych bezpe?nostných sluzieb a osôb, ktoré vykonávajú nevyhnutnú kontrolu, údrzbu alebo opravu technických zariadení v priestoroch pracovísk Statistického úradu SR.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 11 157 533.33 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 11 241 708.33 EUR
 
 
C L A S S E    C P V
48614000 - Systčme de saisie de données 
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application 
72212463 - Services de développement de logiciels statistiques 
72262000 - Services de développement de logiciels 
72310000 - Services de traitement de données 
72312100 - Services de préparation de données 
72314000 - Services de collecte et de collation de données 
72316000 - Services d'analyse de données 
72319000 - Services de fourniture de données