Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 30/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Travaux de construction

2023/S 97-302923  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction

2023/S 097-302923

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 071-217797)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Slovenská správa ciest
Numéro national d'identification: 00003328
Adresse postale: Mileti?ova
Ville: Bratislava-Ruzinov
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 82619
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Viera Slaninová, Ing. Maros Ka?ala, Ing. Jaroslav Stelmák
Courriel: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk
Téléphone: +421 557277227
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
I/79 Hriadky - Trebisov, rekonstrukcia cesty

Numéro de référence: PL-VS-05/23

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Rekonstrukcia za?ína na ceste I/19 v obci Hriadky v km 38,191 a kon?í v obci Hriadky v km 38,668. Na uvedenom úseku je navrhnutá úprava okruznej krizovatky. Stavba ?alej riesi úsek na ceste I/79, ktorý za?ína v obci Hriadky v km 21,294 a kon?í na stvorpruhu na vjazde do mesta Trebisov v km 26,480 - pravá strana stvorpruhu, a v km 28,300 - ?avá strana stvorpruhu. V zmysle triedenia stavebných prác a pod?a klasifikácie stavieb, stavba pozostáva z 2 stavebných objektov: 101-00 Pozemná komunikácia I/19 102-00 Pozemná komunikácia I/79

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 071-217797

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
   2. 2) Lehota na predkladanie ponúk alebo ziadostí o ú?as?

Au lieu de:

Date: 23/05/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/05/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 23/05/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 30/05/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Aktualizuje sa Zväzok 1, ?as? A1, ?as?
   1. 1 Pokyny pre záujemcov/uchádza?ov, bod 17.1: 17.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie d?om: 30.05.2023 do 10:00 hod. (miestneho ?asu) a Zväzok 1, ?as? A4 Výber zmluvného partnera, bod
   1. 1:
   1. 1 Otváranie ponúk sa uskuto?ní elektronicky d?a 30.05.2023 o 10:30 hod. na adrese: Názov: Slovenská správa ciest, IVSC Kosice Obec (mesto): Kosice Ulica: Kasárenské námestie 4 Poschodie: zasada?ka
   2.  poschodie. Verejný obstarávate? umozní ú?as? na otváraní ponúk vsetkým uchádza?om, ktorí predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umoznením ú?asti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku (IS EVO) vsetkým uchádza?om, ktorí predlozili ponuku ur?eným spôsobom komunikácie (IS EVO). V prípade zasifrovanej ponuky heslom je uchádza? povinný najneskôr do lehoty na otváranie ponúk poskytnú? verejnému obstarávate?ovi heslo. V opa?nom prípade bude ponuka pre verejného obstarávate?a v ?ase otvárania ponúk neprístupná, ?o je dôvodom na vylú?enie ponuky.
I/79 Hriadky - Trebisov, rekonstrukcia cesty 30/05/2023 22/05/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45233120 - Travaux de construction de routes