Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction

2020/S 200-484251  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction 2020/S 200-484251 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Národná dia?ni?ná spolo?nos?, a.s.
Numéro national d'identification: 35919001 Adresse postale: Mlynské nivy 45 Ville: Bratislava-Ruzinov Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 821 09 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Patrik Sihelský Courriel: patrik.sihelsky@ndsas.sk Téléphone: +421 258311618 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ndsas.sk
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
D3 ?adca, Bukov - Svr?inovec Numéro de référence: PZ/2016/0464/0036
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
D3 ?adca, Bukov - Svr?inovec
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Lieu principal d'exécution:
Predmetná líniová stavba je vedená Zilinským samosprávnym krajom, okres ?adca, katastrálnymi územiami ?adca, Svr?inovec.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inzinierske diela projektované Zhotovite?om, (Zltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzulta?ných inzinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Zilinským samosprávnym krajom, okres ?adca, katastrálnymi územiami ?adca, Svr?inovec. Ú?elom navrhovanej stavby dia?nice je zlepsi dopravnú situáciu v sirsom okolí nie len v momentálne dotknutom území. Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-juznom ?ahu na území Slovenska. Odstránia sa tým straty ?asu vodi?ov a cestujúcich, podstatne sa zlepsí dopravný komfort ú?astníkov premávky. Zárove sa pozitívne ovplyvní zivotné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 1461
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
OPII 2014-2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 238-433098
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
D3 ?adca, Bukov - Svr?inovec
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
23/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Strabag s.r.o.
Numéro national d'identification: 17317282 Adresse postale: Mlynské Nivy 61/A Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 825 18 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Porr s.r.o.
Numéro national d'identification: 36667102 Adresse postale: Plynárenská 1 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 821 09 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Hochtief CZ a.s., organiza?ná zlozka Slovensko Numéro national d'identification: 35918641 Adresse postale: Mileti?ova 23 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 821 09 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 239 112 849.53 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zákazku realizuje: Zdruzenie D3 ?adca, Bukov Vedúci ?len zdruzenia: Strabag s.r.o., I?O: 17317282, Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18 SLOVENSKO ?len 2: Porr s.r.o., I?O: 36667102, Plynárenská 1 Bratislava 821 09 SLOVENSKO ?len 3: Hochtief CZ a.s., organiza?ná zlozka Slovensko, I?O: 35918641 Mileti?ova 23 Bratislava 821 09 SLOVENSKO
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK031 Zilinský kraj Lieu principal d'exécution:
Predmetná líniová stavba je vedená Zilinským samosprávnym krajom, okres ?adca, katastrálnymi územiami ?adca, Svr?inovec.
VII.1.4) Description des prestations:
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inzinierske diela projektované Zhotovite?om, (Zltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzulta?ných inzinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Zilinským samosprávnym krajom, okres ?adca, katastrálnymi územiami ?adca, Svr?inovec. Ú?elom navrhovanej stavby dia?nice je zlepsi dopravnú situáciu v sirsom okolí nie len v momentálne dotknutom území. Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-juznom ?ahu na území Slovenska. Odstránia sa tým straty ?asu vodi?ov a cestujúcich, podstatne sa zlepsí dopravný komfort ú?astníkov premávky. Zárove sa pozitívne ovplyvní zivotné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 1461
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 239 112 849.53 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Strabag s.r.o.
Numéro national d'identification: 17317282 Adresse postale: Mlynské Nivy 61/A Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 825 18 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Porr s.r.o.
Numéro national d'identification: 36667102 Adresse postale: Plynárenská 1 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 821 09 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Hochtief CZ a.s., organiza?ná zlozka Slovensko Numéro national d'identification: 35918641 Adresse postale: Mileti?ova 23 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 821 09 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Pokyn na zmenu k zmluve ?. 36 k ZM/2016/0464. Predmetom Pokynu na zmenu je, ze pri demolácii múra SO 020-33 Demolácia múra v stanici ?adca boli po odkrytí celej konstrukcie oporného múra zistené rozdiely v materiálovom zlození konstrukcie oproti dokumentácii DSP. Skuto?ná konstrukcia múra bola zistená ako kamenná spojená cementobetónovou maltou. Lícna strana pozostávala z kamenársky opracovaného hrubolavicového andezitu a teleso múra z andezitových a zulových blokov. Po odkrytí celej konstrukcie múra boli zistené rozdiely v rozmeroch konstrukcie múra vo?i predpokladom uvedeným v DSP. Skuto?né rozmery demolovaného múra boli dokladované geodetom Zhotovite?a. ?iasto?ná demolácia oporného múra z dôvodu kolízie s SO 205-00 a SO 126-00. Navýsenie nákladov o 708 396,50 EUR bez DPH ?erpaných z Nepredvídate?ných nákladov. Navýsenie zmluvnej ceny a zárove ponízenie o rovnakú sumu prostriedkov na nepredvídané náklady. Predchádzajúce zmeny: Pokyny na zmenu ?. 1 - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 20, 9, 11, 16, 35, 23, 25, 29, 27, 30, 24, 26, 28, 32, 37, 38, Dodatok k zmluve ?. 5, Pokyny na zmenu ?. 31.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Nepredvídate?né fyzické podmienky (pod?lánok
   4. 12. Nepredvídate?né fyzické podmienky). Pri realizácii demola?ných prác na SO 020-33 Demolácia múra v stanici ?adca, zistil zvýsené mnozstvá vybúraného materiálu oproti predpokladom uvedeným v dokumentácii DSP a DRS. V zmysle dokumentácie pre stavebné povolenie mala by ?as?' múra pouzitá ako obklad pilótovej steny v stavebnom objekte SO 281-09. Na základe vyjadrenia gen. projektanta stavby bol po vykonanej obhliadke predmetný kamenný obklad posúdený ako nevyhovujúci a odvezený na skládku. Zhotovite pri realizácii stavebných prác na SO 205-00 a SO 126-00 v priestore trvalého záberu v mieste budúcej opory 161L a 17P dia?ni?ného mosta zistil prítomnos?' zel. betónového múra, ktorý nebol zaznamenaný v podkladoch Objednávate?a a ktorý bránil výstavbe stavebných objektov SO 205-00 a SO 126-00. Z dôvodu kolízie uvedeného múra s ostatnými ?as?ami stavby vyplynula potreba jeho ?iasto?nej demolácie s ?ím sa neuvazovalo.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 239 112 849.53 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 239 112 849.53 EUR
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes