Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction

2021/S 179-465240  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction 2021/S 179-465240 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Národná dia?ni?ná spolo?nos?, a.s.
Numéro national d'identification: 35919001 Adresse postale: Dúbravská cesta 14 Ville: Bratislava - mestská ?as Karlova Ves Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 84104 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Barbora Lajková Courriel: barbora.lajkova@ndsas.sk Téléphone: +421 258311042 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ndsas.sk
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rýchlostná cesta R2 Krivá - Mýtna Numéro de référence: DZM/2020/0077/0001
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rýchlostná cesta R2 Krivá - Mýtna
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj Lieu principal d'exécution:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Predmetná líniová stavba je umiestnená v Banskobystrickom kraji, okres Detva a Lu?enec, katastrálne územia Krivá?, Podkrivá?, Píla, Mýtna.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Ú?elom stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty v kategórii R24,5/100 v optimálnej trase z h?adiska plynulej a bezpe?nej dopravy, ako aj z h?adiska vplyvu výstavby a prevádzky na obyvate?stvo a prírodné prostredie. Hlavným ú?elom je výstavba kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej rýchlostnej cesty, ktorá preberie vsetku tranzitnú dopravu, ako aj funkciu medzinárodného cestného ?ahu. Existujúca cesta I/16 po od?ah?ení od tranzitnej dopravy bude prevádza dopravu medzi sídelnými útvarmi na danej dopravnej osi a plni funkciu komunikácie vedenej v súbehu s rýchlostnou cestou, t.j. bude slúzi pre premávku vozidiel vylú?ených z premávky po rýchlostnej ceste. Základným cie?om stavby je vybudovanie modernej a kapacitnej pozemnej komunikácie rýchlostnej cesty, pre bezpe?né a plynulé vedenie prevazne tranzitnej automobilovej dopravy v riesenom území. Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 bude predstavova významné pred?zenie súvislej siete rýchlostných ciest v smere na východ od Zvolena v polohe juzného rýchlostného cestného ?ahu na východné Slovensko. Záujmové územie úseku rýchlostnej cesty R2 je obmedzené daným geomorfologickým usporiadaním okolitej krajiny. Rýchlostná cesta R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenské Rudohorie, Po?ana a Javorím, ktoré tvoria pomerne nepriestupnú bariéru v severojuznom smere.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 1460
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 054-127591
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Rýchlostná cesta R2 Krivá - Mýtna
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
13/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Doprastav, a.s.
Numéro national d'identification: 31333320 Adresse postale: Drie?ová 27 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 82656 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: STRABAG s.r.o.
Numéro national d'identification: 17317282 Adresse postale: Mlynské Nivy 61/A Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 82518 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA SK, a.s.
Numéro national d'identification: 31651518 Adresse postale: Oslobodite?ov 66 Ville: Kosice Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 04017 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: Národní 138/10, Nové M?sto Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 232 146 454.18 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj Lieu principal d'exécution:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Predmetná líniová stavba je umiestnená v Banskobystrickom kraji, okres Detva a Lu?enec, katastrálne územia Krivá?, Podkrivá?, Píla, Mýtna.
VII.1.4) Description des prestations:
Ú?elom stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty v kategórii R24,5/100 v optimálnej trase z h?adiska plynulej a bezpe?nej dopravy, ako aj z h?adiska vplyvu výstavby a prevádzky na obyvate?stvo a prírodné prostredie. Hlavným ú?elom je výstavba kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej rýchlostnej cesty, ktorá preberie vsetku tranzitnú dopravu, ako aj funkciu medzinárodného cestného ?ahu. Existujúca cesta I/16 po od?ah?ení od tranzitnej dopravy bude prevádza dopravu medzi sídelnými útvarmi na danej dopravnej osi a plni funkciu komunikácie vedenej v súbehu s rýchlostnou cestou, t.j. bude slúzi pre premávku vozidiel vylú?ených z premávky po rýchlostnej ceste. Základným cie?om stavby je vybudovanie modernej a kapacitnej pozemnej komunikácie rýchlostnej cesty, pre bezpe?né a plynulé vedenie prevazne tranzitnej automobilovej dopravy v riesenom území. Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 bude predstavova významné pred?zenie súvislej siete rýchlostných ciest v smere na východ od Zvolena v polohe juzného rýchlostného cestného ?ahu na východné Slovensko. Záujmové územie úseku rýchlostnej cesty R2 je obmedzené daným geomorfologickým usporiadaním okolitej krajiny. Rýchlostná cesta R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenské Rudohorie, Po?ana a Javorím, ktoré tvoria pomerne nepriestupnú bariéru v severojuznom smere.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 1460
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 232 146 454.18 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Doprastav, a.s.
Numéro national d'identification: 31333320 Adresse postale: Drie?ová 27 Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 82656 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: STRABAG s.r.o.
Numéro national d'identification: 17317282 Adresse postale: Mlynské Nivy 61/A Ville: Bratislava Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 82518 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA SK, a.s.
Numéro national d'identification: 31651518 Adresse postale: Oslobodite?ov 66 Ville: Kosice Code NUTS: SK042 Kosický kraj Code postal: 04017 Pays: Slovaquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EUROVIA CS, a.s.
Numéro national d'identification: 45274924 Adresse postale: Národní 138/10, Nové M?sto Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Dodatok ?. 1 k ZM/2020/0077 Dodatkom ?. 1 sa zazmluv?uje valorizácia a posun zmluvného Mí?nika ?. 2 a 3 z dôvodu poziadavky tretej strany Lesov SR,s.p. na trvalé vy?atie lesných porastov na vsetkých pozemkoch v ochrannom pásme cesty R2 Krivá?-Mýtna. Vplyv na zmluvnú cenu má valorizácia : 3 974,46,- EUR Predchádzajúce zmeny: bez zmien
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Zhotovite v zmysle ZoD a v sú?azných podmienkach ziadal o do?asné vy?atie lesného pôdneho fondu na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú medzi budúcou R2 a cestou I/16, avsak od státneho podniku LESY SR dostal nesúhlasné stanovisko. LESY SR pozadovali trvalé vy?atie na týchto parcelách z dôvodu, ze po vybudovaní cesty R2 bude pre nich nemozné sa o tento pás lesa stara resp. ho udrziava?. Nako?ko v tomto prípade by dochádzalo aj k ohrozeniu dopravy na ceste I/16 ako aj na ceste R2, na pracovnom stretnutí za ú?asti Zhotovite?a, LESOV SR a NDS bolo dohodnuté, ze na predmetných parcelách bude zrealizované trvalé vy?atie z LPF a predmetná ?as lesa sa vyrúbe a odovzdá LESOM SR, s.p. Nako?ko v tomto prípade doslo k nepredvídate?nej skuto?nosti lísiacej sa od sú?azných podmienok vydal STD pokyn na trvalé vy?atie lesného pôdneho fondu na do?asných záberoch stavby a zárove poziadal o vypracovanie návrhu Dodatku ?. 1 , ktorého predmetom je posun Mí?nika ?. 2 a
   3. 
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 232 146 454.18 EUR Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 232 150 428.64 EUR
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes