Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 21/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction

2021/S 228-599327  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction

2021/S 228-599327

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 204-531957)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum vedecko-technick ch inform·ciÌ SR
NumÈro national d'identification: 00151882
Adresse postale: Lama?sk· cesta
Ville: Bratislava - mestsk· ?as StarÈ Mesto
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 81104
Pays: Slovaquie
Courriel: vo@cvtisr.sk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cvtisr.sk
Adresse du profil díacheteur: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/240

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostavba a obnova budovy ÑAì Hurbanova ul. ?.15, éilina

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom z·kazky je dostavba a obnova budovy A Hurbanova ul. ?.15, éilina za ?elom vybudovania Centra vedy. Predmetom z·kazky s stavebnÈ pr·ce na prave a celkovej renov·cii budovy A, éilinskej univerzity v éiline na ulici J. M. Hurbana ?. 15 v éiline. Jedn· sa o samostatn objekt, ktor je zapÌsan v strednom zozname pamiatkovÈho fondu SR pod ?Ìslom 1438/1. lohou realiz·cie projektu je vytvorenie nov ch priestorov pre potreby éilinskej univerzity, ktorÈ bud sl ûi na propag·ciu vedy, vzdel·vania a usporad vanie kongresov ch a kult rnospolo?ensk ch podujatÌ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 204-531957

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.2)Lehota na predkladanie pon k alebo ûiadostÌ o ?as

Au lieu de:

Date: 07/12/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/12/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.7)Podmienky na otv·ranie pon k

Au lieu de:

Date: 07/12/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/12/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Slovaquie-Bratislava: Travaux de constructionType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
21/12/2021
24/11/2021
SK
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45212310 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions 
45212314 - Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux