Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 23/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465183  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465183

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 119-311834)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Slovenská správa ciest
Numéro national d'identification: 00003328
Adresse postale: Mileti?ova
Ville: Bratislava-Ruzinov
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 82619
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Maros Ka?ala, Ing. Jaroslav Stelmák
Courriel: stefan.ungrady@ssc.sk
Téléphone: +421 557277200
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zabezpe?enie zvýsenia bezpe?nosti a plynulosti premávky na cestách I.triedy v PO a KE kraji

Numéro de référence: VS-01/21

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Predmetom zákazky je rekonstrukcia vybraných úsekov ciest I.triedy v Presovskom a Kosickom kraji z komplexného h?adiska za ú?elom zvýsenia bezpe?nosti a plynulosti cestnej dopravy, znízenia negatívneho dopadu cestnej dopravy na zivotné prostredie, znízenie hlukovej zá?aze.. Stabilizácia zosuvov. Zvýsenie únosnosti vozovky. Povrchové a h?bkové odvodnenie cestného telesa. Nové dopravné zna?enie s prvkami pre zvýsenie bezpe?nosti cestnej premávky. Verejný obstarávate rozdelil predmet zákazky na 4 ?asti: ?as I.I/67 Nizná Slaná zosuv ?as II.I/68 Mnísek nad Popradom-Hrani?né zosuvy ?as III. I/74 Ub?a zosuv ?as IV. I/67 Dobsinský kopec zosuv

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 119-311834

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo ziadostí o ú?as

Au lieu de:

Date: 13/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 23/09/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 13/09/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 23/09/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Aktualizácia sú?azných podkladov bude zverejnené v profile verejného obstarávate?a na web stránke ÚVO. Aktualizuje sa Zväzok 1, ?as A1, ?as
   1. 1 Pokyny pre záujemcov/uchádza?ov, bod 17.1: 17.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie d?om: 23.09.2021 do 10.00 hod. (miestneho ?asu) a Zväzok 1, ?as A4 Výber zmluvného partnera, bod
   1. 1:
   1. 1 Otváranie ponúk sa uskuto?ní elektronicky d?a 23.09.2021 o 11.30 hod. na adrese: Názov: Slovenská správa ciest, IVSC Kosice Obec (mesto): Kosice Ulica: Kasárenské námestie 4 Poschodie: zasada?ka
   2.  poschodie. Komisia otvorí kazdú ponuku prístupnú pre verejného obstarávate?a v lehote na otváranie ponúk. V prípade zasifrovanej ponuky heslom je uchádza povinný najneskôr do lehoty na otváranie ponúk poskytnú verejnému obstarávate?ovi heslo. V opa?nom prípade bude ponuka pre verejného obstarávate?a v ?ase otvárania ponúk neprístupná, ?o je dôvodom na vylú?enie ponuky.

 
 
C L A S S E    C P V
45221220 - Ponceaux 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revętement d'autoroutes, de routes 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45233292 - Installation de dispositifs de sécurité 
45262620 - Murs de soutčnement