Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 30/07/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction de sous-stations

2020/S 124-304847  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure restreinte Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction de sous-stations 2020/S 124-304847 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Západoslovenská distribu?ná, a.s.
Numéro national d'identification: 36361518 Adresse postale: ?ulenova 6 Ville: Bratislava Code NUTS: SK SLOVENSKO Code postal: 816 47 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Krá?ovi Peter Courriel: peter.kralovic@zsdis.sk Téléphone: +421 917771891 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zsdis.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101 http://www.zsdis.sk http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/891 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/891
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
VVN ES Madunice - rekonstrukcia Numéro de référence: 2020-US-17-PK
II.1.2) Code CPV principal 45232220 Travaux de construction de sous-stations
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Predmetom obstarávania je rekonstrukcia elektrickej stanice v Maduniciach. Rozsah predmetu obstarávania je podrobne definovaný v sú?azných podkladoch a v prílohách sú?azných podkladov.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 11 500 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil 45232200 Ouvrages annexes pour lignes électriques 45232221 Sous-station de transformation 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK02 Západné Slovensko Lieu principal d'exécution:
ES Madunice, kat. územie Madunice, SLOVENSKO
II.2.4) Description des prestations:
Navrhované riesenie pozostáva z rekonstrukcie ES v plnom rozsahu. Vsetky zariadenia ES budú umiestnené na pozemku vo vlastníctve ZSD a.s. Rozvod?a 110 kV bude klasická vonkajsia s dvomi systémami prípojníc s pomocnou prípojnicou, so styrmi vstupnými portálmi v smere SZ, tromi vstupnými portálmi v smere JV, spína?om prípojníc, spína?om pomocnej prípojnice a tromi zaústeniami generátorov vodnej elektrárne Madunice. Treba zrealizova novú komunikáciu pre napojenie ES na verejnú komunikáciu. Napoji ES na inzinierske siete bude realizované vybudovaním vlastnej zumpy a studne. Je potrebné vybudova novú BSP, v ktorej budú umiestnené vsetky zariadenia potrebné pre Zaistenie krytia spotreby elektrickej energie výlu?ne zo zariadení v majetku ZSD a.s. vrátane novej R22 kV pre vlastnú spotrebu. Stavba Rekonstrukcia ES Madunice - R8137 pozostáva z dvoch ?astí: a) Zaústenie a úprava vedení 110 a 22 kV b) Rekonstrukcia ES Madunice
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 11 500 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 600 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités ŕ participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Existencia kvalifika?ného systému Komplexná rekonstrukcia v ES 110/22 kV - technologická ?as a stavebno-montázne práce. ZSD na obstaranie predmetu zákazky pouzije postup uzsej sú?aze pod?a zákona ?. 343/2015 Z.z. v znení neskorsích predpisov (?alej len zákon o VO) vyuzijúc ustanovenie § 90 ods. 3 zákona, t.j. uchádza?i na predmet zákazky sa vyberú len z kvalifikovaných dodávate?ov z kvalifika?ného systému Komplexná rekonstrukcia v ES 110/22 kV - technologická ?as a stavebno-montázne práce, ktorí predlozili do lehoty pod?a IV.2.2) písomnú ziados o ú?as?.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Splnenie podmienok ú?asti bolo riesené v Kvalifika?nom systéme Komplexná rekonstrukcia v ES 110/22 kV technologická ?as a stavebno-montázne práce Obnova 2016, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod ?. 2016/S 069-121112 zo d?a
   8.  apríla 2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO ?. 67/2016 zo d?a
   7.  apríla 2016 pod. ?. 6590 KSP. Obstarávate si pri obstarávaní zákazky uplatnil moznos pouzi ustanovenie § 92 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a znízil po?et záujemcov, ktorých vyzve na predlozenie ponuky na kvalifikovaných dodávate?ov, ktorí budú v ?ase zaslania výzvy na predlozenie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifika?nom systéme Západoslovenskej distribu?nej, a.s. 2016/S 069-121112
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Splnenie podmienok ú?asti bolo riesené v Kvalifika?nom systéme Komplexná rekonstrukcia v ES 110/22 kV technologická ?as a stavebno-montázne práce Obnova 2016, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod ?. 2016/S 069-121112 zo d?a
   8.  apríla 2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO ?. 67/2016 zo d?a
   7.  apríla 2016 pod. ?. 6590 KSP. Obstarávate si pri obstarávaní zákazky uplatnil moznos pouzi ustanovenie § 92 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a znízil po?et záujemcov, ktorých vyzve na predlozenie ponuky na kvalifikovaných dodávate?ov, ktorí budú v ?ase zaslania výzvy na predlozenie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifika?nom systéme Západoslovenskej distribu?nej, a.s. 2016/S 069-121112
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Splnenie podmienok ú?asti bolo riesené v Kvalifika?nom systéme Komplexná rekonstrukcia v ES 110/22 kV technologická ?as a stavebno-montázne práce Obnova 2016, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod ?. 2016/S 069-121112 zo d?a
   8.  apríla 2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO ?. 67/2016 zo d?a
   7.  apríla 2016 pod. ?. 6590 KSP. Obstarávate si pri obstarávaní zákazky uplatnil moznos pouzi ustanovenie § 92 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a znízil po?et záujemcov, ktorých vyzve na predlozenie ponuky na kvalifikovaných dodávate?ov, ktorí budú v ?ase zaslania výzvy na predlozenie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifika?nom systéme Západoslovenskej distribu?nej, a.s. 2016/S 069-121112
III.1.4) Rčgles et critčres objectifs de participation Liste et brčve description des rčgles et critčres:
Existencia Kvalifika?ného systému Komplexná rekonstrukcia v ES 110/22 kV technologická ?as a stavebno-montázne práce Obnova 2016, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod ?. 2016/S 069-121112 zo d?a
   8.  apríla 2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO ?. 67/2016 zo d?a
   7.  apríla 2016 pod. ?. 6590 KSP. Obstarávate si pri obstarávaní zákazky uplatnil moznos pouzi ustanovenie § 92 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a znízil po?et záujemcov, ktorých vyzve na predlozenie ponuky na kvalifikovaných dodávate?ov, ktorí budú v ?ase zaslania výzvy na predlozenie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifika?nom systéme Západoslovenskej distribu?nej, a.s. 2016/S 069-121112
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Obstarávate vyzaduje zábezpeku vo výske 100 000,00 EUR. Spôsob zlozenia zábezpeky je detailne popísaný v sú?azných podkladoch.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Vlastné finan?né prostriedky obstarávate?a
III.1.8) Forme juridique que devra revętir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Uchádza?om môze by aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich vo?i obstarávate?ovi spolo?ne. Skupina dodávate?ov nemusí vytvori právne vz?ahy, musí vsak stanovi vedúceho ?lena (?alej aj lídra) skupiny dodávate?ov. Vsetci ?lenovia takejto skupiny dodávate?ov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeli plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude kona v mene ostatných ?lenov skupiny v rámci tejto sú?aze ako napr. prijíma pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj kona v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávate?ov sa vyzaduje, aby skupina dodávate?ov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predlozila obstarávate?ovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzova zmluvné strany, aby ru?ili spolo?ne a nerozdielne za záväzky vo?i obstarávate?ovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
Informácie o elektronickej aukcii sú blizsie uvedené v sú?azných podkladoch
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/07/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés Date: 31/07/2020
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/03/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Vsetky podrobnejsie informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk, podmienok ú?asti, poziadaviek na predmet zákazky, spôsobu predkladania a nálezitosti ponuky a ?alsie informácie budú uvedené a blizsie specifikované v sú?azných podkladoch a prílohách k sú?azným podkladom.
   2.  Obstarávate si vyhradzuje právo moznosti zrusi pouzitý postup zadávania zákazky pod?a §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijate?né, prípadne ak presiahnu finan?nú ?iastku ur?enú obstarávate?om na predmet zákazky.
   3.  Obstarávate si vyhradzuje právo neprija ponuku, ak celková cena úspesného uchádza?a bude vyssia ako predpokladaná hodnota zákazky.
   4.  ZSD bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupova v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunika?ného rozhrania v systéme Eranet na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders. Pre potreby elektronickej komunikácie je kazdý záujemca/uchádza povinný zaregistrova sa pomocou tla?idla registrova cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Uchádza je oprávnený predlozi ponuku az po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá pouzívania systému Eranet sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v ?asti Podmienky. Minimálne technické poziadavky na pouzívanie informa?ného systému Eranet: - OS: MS Win 7 a vyssie, Android, iOS7, Linux, - aktuálne verzie prehliada?ov: IE 10 a vyssie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyssie, Chrome 35 a vyssie, - ?alsie poziadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
   5.  ZSD si vyhradzuje právo komunikova iba v slovenskom jazyku prípadne v ?eskom jazyku.
   6.  Riziko plynúce z oneskoreného doru?enia ponuky znása uchádza?.
   7.  Sú?azné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/891. O záujemcoch, ktorí si prevezmú sú?azné podklady bez prihlásenia obstarávate nemá evidenciu - o zverejnení dopl?ujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Obstarávate preto záujemcom odporú?a, aby si sú?azné podklady stiahli az po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
   8.  Obstarávate vylú?i z verejného obstarávania uchádza?a v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, ze uchádza alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúsajúcu hospodársku sú?az.
   9.  Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 10. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v sú?azných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní. https://zsdis.eranet.sk/tenders https://zsdis.eranet.sk https://zsdis.eranet.sk https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/891
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10 Ville: Bratislava Code postal: 821 09 Pays: Slovaquie
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45232200 - Ouvrages annexes pour lignes électriques 
45232220 - Travaux de construction de sous-stations 
45232221 - Sous-station de transformation 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques