Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Travaux d'équipement électrique

2022/S 10-021979  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Slovaquie-Bratislava: Travaux d'équipement électrique

2022/S 010-021979

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2017/S 041-075389)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Západoslovenská distribu?ná, a.s.
Numéro national d'identification: 36361518
Adresse postale: ?ulenova 6
Ville: Bratislava
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 81647
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Peter Krá?ovi
Courriel: peter.kralovic@zsdis.sk
Téléphone: +421 917771891
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zsdis.sk
Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Elektroinstala?né práce

Numéro de référence: ID-0050

II.1.2)
Code CPV principal
45310000 Travaux d'équipement électrique

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Elektromontázne práce na distribu?ných vzdusných a káblových sie?ach napä?ovej úrovne VN a NN.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 041-075389

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.

Lot nº:
   2. 4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis obstarávania

Au lieu de:

Elektromontázne práce na distribu?ných vzdusných a káblových sie?ach napä?ovej úrovne VN a NN.

Lire:


   1.  stupe?: Elektroinstala?né práce
   2.  stupe?: Elektromontázne práce v kombinácii s budovaním telekomunika?ných zariadení pre distribúciu
   3.  stupe?: Elektroinstala?né práce pre NN vedenia

VII.2)
Autres informations complémentaires:

   1.  Toto korigendum je oznámením o zriadení
   3.  stup?a KS na Elektroinstala?né práce, s názvom "Elektroinstala?né práce pre NN vedenia".
   2.  Toto korigendum nie je výzvou na sú?az.
   3.  Toto oznámenie o kvalifika?nom systéme slúzi len na ú?ely výberu záujemcov pri zadávaní zákazky na Elektroinstala?né práce.
   4.  Na kvalifikovaných dodávate?ov obstarávate uplatní pravidlá výberu uzsej sú?aze, ktorá bude vyhlásená samostatným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
Slovaquie-Bratislava: Travaux d'équipement électriqueType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Sans objetType de marché: Marché de travaux
14/01/2022
SK
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45310000 - Travaux d'équipement électrique