01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption : 28/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Travaux de sondage et de forage de reconnaissance

2019/S 16-034435 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/01/2019
S16
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Slovaquie-Bratislava: Travaux de sondage et de forage de reconnaissance

2019/S 016-034435

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 241-550560)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
Jeséniova 17
Bratislava-mestská ?as Nové Mesto
833 15
Slovaquie
Point(s) de contact: Eva Senáriková
Téléphone: +421 904888427
Courriel: senarikova@aksenarikova.sk
Code NUTS: SK01 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.shmu.sk Adresse du profil d'acheteur: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/266

http://www.shmu.sk
http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/266
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rekonstrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)

II.1.2)
Code CPV principal
45120000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Realizácia 385 sond predstavujúcich rekonstrukciu 371 merných objektov státnej hydrologickej siete podzemných vôd SHMÚ (odv?tanie nových sond realizovaných na miestach pôvodných merných objektov) a odv?tanie 14 sond na nových lokalitách. Objekty podliehajúce rekonstrukcii (385 sond) pokrývajú celé územie Slovenska. H?bky sond sú od 20 m do 350 m. Sú?as?ou obnovy je zabezpe?enie súhlasov s vybudovaním, umiestnením a monitorovaním objektu. Blizsia specifikácia je uvedená v sú?azných podkladoch.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/01/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 241-550560

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2) Lehota na predkladnie ponúk alebo ziadostí o ú?as

Au lieu de:

Date: 21/01/2019

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/01/2019

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Au lieu de:

Date: 21/01/2019

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 28/01/2019

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45120000 - Travaux de sondage et de forage de reconnaissance 
71351000 - Services de prospection géologique et géophysique et autre prospection scientifique