Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Trolleybus

2022/S 56-147829  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Slovaquie-Bratislava: Trolleybus 2022/S 056-147829 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dopravný podnik Bratislava, akciová spolo?nos? Numéro national d'identification: 00492736 Adresse postale: Olejkárska 1 Ville: Bratislava - mestská ?as? Staré Mesto Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 81452 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Mgr. Tatiana Elanová Courriel: elanova.tatiana@dpb.sk Téléphone: +421 259501528 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dpb.sk
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 18m trolejbusov Numéro de référence: NL 7/2021
II.1.2) Code CPV principal 34622300 Trolleybus
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 23 ks nových plne nízkopodlazných trojnápravových k?bových trolejbusov d?zkovej kategórie 18 metrov s kapacitou aspo? 115 cestujúcich (pri 5 os./m2), ur?ených pre ?azkú mestskú pravostrannú prevádzku, napájaných z elektrickej trak?nej siete s menovitým napätím 600 V DC alebo 750 V DC, a z vlastnej trak?nej batérie dobíjanej z trak?nej siete.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 12 395 850.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50100000 Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes 30200000 Matériel et fournitures informatiques 30210000 Machines de traitement des données (matériel) 35125300 Caméras de sécurité 48000000 Logiciels et systčmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Lieu principal d'exécution:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto ur?ené obstarávate?skou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádza? na území hlavného mesta SR Bratislavy.
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 23 ks nových plne nízkopodlazných trojnápravových k?bových trolejbusov d?zkovej kategórie 18 metrov s kapacitou aspo? 115 cestujúcich (pri 5 os./m2), ur?ených pre ?azkú mestskú pravostrannú prevádzku, napájaných z elektrickej trak?nej siete s menovitým napätím 600 V DC alebo 750 V DC, a z vlastnej trak?nej batérie dobíjanej z trak?nej siete. Obstarávate?ská organizácia pozaduje doda? predmet zákazky (vrátane potvrdenia o schválení typu trolejbusu) za podmienok dohodnutých Zmluvou najneskôr do 18 (osemnástich) mesiacov od zadania objednávky.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zákazka bude financovaná z opera?ného programu Integrovaná infrastruktúra, zo specifického cie?a:
   3. 2 Zvýsenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 080-207008
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SKODA ELECTRIC a.s.
Numéro national d'identification: 47718579 Adresse postale: Pr?myslová 610/2a, Doudlevce Ville: Plze? Code NUTS: CZ ?esko Code postal: 30100 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 783 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 12 395 850.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Verejné obstarávanie sa uskuto??uje elektronickou formou prostredníctvom informa?ného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
   2.  V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej sú?azi uskuto??ova? výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom ur?eným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý sp??a vsetky poziadavky stanovené v ust. § 20 ZVO. Moment doru?enia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totozný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámi? s obsahom doru?ovanej informácie. Podrobnejsie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v sú?azných podkladoch.
   3.  Sú?azné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov v profile obstarávate?skej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430481). Obstarávate?ská organizácia neposkytne záujemcom sú?azné podklady v listinnej podobe.
   4.  Vsetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádza?ovi v súvislosti s jeho ú?as?ou v tejto verejnej sú?azi, znása záujemca alebo uchádza? v celom rozsahu, bez akýchko?vek nárokov pe?aznej a/alebo nepe?aznej povahy vo?i obstarávate?skej organizácii, bez oh?adu na výsledok verejnej sú?aze.
   5.  Obstarávate?ská organizácia je oprávnená vo výnimo?ných prípadoch doplni? informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok ú?asti, pri?om takéto doplnenie preukázate?ne oznámi (prostredníctvom príslusnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávate?skej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) sú?asne vsetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr ses? (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
   6.  ?alsie podmienky obstarávate?skej organizácie sú uvedené v sú?azných podkladoch. Obstarávate?ská organizácia v aktuálnom prípade aplikuje na toto verejné obstarávanie moznos? vylú?enia uchádza?a/ov v zmysle §40 ods.6 písm. g) ZVO. Obstarávate?ská organizácia v zmysle § 56 ods. 15 ZVO môze v aktuálnom prípade pristúpi? k uzavretiu zmluvy s úspesným uchádza?om aj v lehote dlhsej ako 10 pracovných dní. https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430481
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Slovaquie-Bratislava: TrolleybusType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 SK National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30210000 - Machines de traitement des données (matériel) 
34622300 - Trolleybus 
35125300 - Caméras de sécurité 
48000000 - Logiciels et systčmes d'information 
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes