Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Véhicules ŕ moteur

2020/S 200-484279  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Slovaquie-Bratislava: Véhicules 14/10/2020 S200 Slovaquie-Bratislava: Véhicules ŕ moteur 2020/S 200-484279 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Slovenská inova?ná a energetická agentúra Numéro national d'identification: 00002801 Adresse postale: Bajkalská 27 Ville: Bratislava-Ruzinov Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj Code postal: 827 99 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Bc. Martina Ková?ová Courriel: martina.kovacova@siea.gov.sk Téléphone: +421 258248248 Fax: +421 253421019 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.siea.sk
I.3) Communication Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accčs direct non restreint et complet ŕ ces outils et dispositifs est possible gratuitement ŕ l'adresse: http://www.ezakazky.sk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpe?enie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslusnej palivovej infrastruktúry Numéro de référence: PTK 0120
II.1.2) Code CPV principal 34100000 Véhicules ŕ moteur
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpe?enie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslusnej palivovej infrastruktúry. Verejný obstarávate pripravuje prípravné trhové konzultácie (?alej len "PTK") a predbezné zapojenie relevantných hospodárskych subjektov za ú?elom prípravy následného verejného obstarávania, informovania hospodárskych subjektov a odborných konzultácií k pozadovanému rozsahu a predmetu následného verejného obstarávania, overenia si realizovate?nosti a nastavenia primeranosti poziadaviek na plnenie predmetu PTK u relevantných hospodárskych subjektov.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vodíkové vozidlá
Lot nş:
   1. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34100000 Véhicules ŕ moteur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
II.2.4) Description des prestations:
PTK - Zabezpe?enie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslusnej palivovej infrastruktúry - ?as
   1.  vodíkové vozidlá.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?erpacie stanice pre vodíkový pohon
Lot nş:
   2. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44610000 Citernes, réservoirs, conteneurs et cuves sous pression
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj
II.2.4) Description des prestations:
PTK - Zabezpe?enie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslusnej palivovej infrastruktúry - ?as
   2.  ?erpacie stanice pre vodíkový pohon.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
20/11/2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Poziadavky verejného obstarávate?a na hospodársky subjekt, ktorý sa chce zú?astni PTK:
   1. PTK sa môze zú?astni len hospodársky subjekt, ktorý je oprávnený dodáva predmet PTK, ktoré budú predmetom verejného obstarávania v súlade s § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
   2. Ú?as na PTK musí by slobodné a vázne rozhodnutie kazdého hospodárskeho subjektu.
   3. Zú?astnená osoba sa na PTK preukáze výpisom z OR SR alebo obdobným dokladom z iného státu a v prípade, ze sa PTK zú?astní/zú?astnia zástupca/zástupcovia hospodárskeho subjektu, tak aj poverením/povereniami od osoby oprávnenej kona za hospodársky subjekt.
   4. Predlozenie ziadosti o ú?as na PTK: Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem na PTK elektronicky zaslaním ziadosti o ú?as na PTK prostredníctvom komunika?ného systému eZákazky spolu s vyplneným formulárom k PTK na predmet zákazky, ktorý tvorí Prílohu ?. 1 tohto Oznámenia a príslusným dotazníkom k PTK, ktorý tvorí Prílohu ?. 2 tohto Oznámenia (Príloha ?. 2A Dotazník k vodíkovým vozidlám a Príloha ?. 2B Dotazník k ?erpacej stanici na vodík). Hospodársky subjekt pre ú?ely PTK vyplní Dotazník k vodíkovým vozidlám alebo Dotazník k ?erpacej stanici na vodík, prípadne oba dotazníky, ak je z jeho strany mozné poskytnú relevantné informácie aj k vodíkovým vozidlám a aj k ?erpacej stanici na vodík. Jazyk komunikácie po?as PTK: Komunikácia po?as riadeného dialógu so subjektami bude prebieha v slovenskom jazyku (verejný obstarávate pripús?a aj komunikáciu v ?eskom jazyku zo strany hospodárskeho subjektu) Verejný obstarávate vo svojom profile zverejní vsetky informácie a dokumenty potrebné na oboznámenie sa s danou problematikou a informáciu o ú?asti v prípade, ze hospodársky subjekt prejaví záujem o ú?as na PTK. Informácie sprístup?uje na nasledovnom webovom linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12 https://www.ezakazky.sk/siea/index.cfm?module=customer&page=showProfile https://www.siea.sk/o-siea/verejne-obstaravanie/pripravne-trhove-konzultacie/ https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12 https://www.ezakazky.sk/siea/index.cfm?module=customer&page=showProfile https://www.siea.sk/o-siea/verejne-obstaravanie/pripravne-trhove-konzultacie/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34100000 - Véhicules ŕ moteur 
44610000 - Citernes, réservoirs, conteneurs et cuves sous pression