Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Vêtements professionnels

2020/S 69-163910  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Slovaquie-Bratislava: Vêtements professionnels 2020/S 069-163910 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jadrová a vyra?ovacia spolo?nos?, a.s.
Numéro national d'identification: 35946024 Adresse postale: Tomásikova 22 Ville: Bratislava-mestská ?as Ruzinov Code NUTS: SK01 Code postal: 821 02 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Mgr. Bibiána Lovi?ová Courriel: lovicova.bibiana@javys.sk Téléphone: +421 335315364 Fax: +421 248262910 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.javys.sk Adresse du profil d'acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542 http://www.javys.sk http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pod?a §7 ods.1 písm. d)
I.5) Activité principale Autre activité: Vyra?ovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Osobné ochranné a pracovné prostriedky Numéro de référence: 424007
II.1.2) Code CPV principal 18110000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok na ochranu hlavy, trupu, horných a dolných kon?atín, dodávka spodného prádla a návlekov pre zabezpe?enie ochrany a bezpe?nosti práce zamestnancov JAVYS, a.s.. ?alsie informácie sú uvedené v sú?azných podkladoch.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18410000 18444111 18310000 35113430
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK021 Lieu principal d'exécution:
Jadrová a vyra?ovacia spolo?nos?, a.s., pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice, SLOVENSKO
II.2.4) Description des prestations:
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok na ochranu hlavy, trupu, horných a dolných kon?atín, dodávka spodného prádla a návlekov pre zabezpe?enie ochrany a bezpe?nosti práce zamestnancov JAVYS, a.s.. ?alsie informácie sú uvedené v sú?azných podkladoch.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zmluva bude uzavretá na dobu ur?itú a to odo d?a nadobudnutia jej ú?innosti na 24 mesiacov, s moznos?ou skrátenia trvania Zmluvy - V prípade, ak dôjde pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy k vy?erpaniu Ceny pod?a tejto Zmluvy, Zmluva skon?í uplynutím posledného d?a v mesiaci, v ktorom bola vy?erpaná suma pod?a tejto Zmluvy. Za vy?erpanie Ceny sa povazuje zostatok z Ceny, ktorý z matematických dôvodov neumoz?uje Objednávate?ovi vystavi ?iastkovú objednávku pod?a tejto Zmluvy, najviac vsak 1 000,- EUR bez DPH, alebo opakovaného pred?zenia pod?a tejto Zmluvy - Kupujúci má právo, ale nie povinnos pred?zi trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace, a to aj opakovane v prípade, ak cena pod?a tejto Zmluvy nebude vy?erpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Kupujúci si musí svoje právo na prvé pred?zenie platnosti Zmluvy uplatni najneskôr do uplynutia posledného d?a dohodnutej doby trvania Zmluvy, následné opakované pred?zenie platnosti Zmluvy o ?alsie tri (3) mesiace je automatické, pokia Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota za?ne plynú prvým d?om kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpove doru?ená druhej Zmluvnej strane, pri?om maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom pred?zení je najviac 36 mesiacov.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 230-563762
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Verejný obstarávate zrusil verejné obstarávanie v súlade s § 57 ods. 2) zákona z dôvodu, ze sú?azné podklady je nevyhnutné upravi vzh?adom na mimoriadne okolnosti v súvislosti so sírením nákazy spôsobenej novým koronavírusom, v dôsledku ktorých doslo na trhu k zmene cenových a dodacích podmienok. Verejné obstarávanie sa bude po aktualizácii podkladov opakova v súlade so zákonom. 2) ?lenovia komisie na vyhodnocovanie ponúk: Ing. Václav Blejstil, Ing. Peter Valovi?, Ján Sabo.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.Box 98 Ville: Bratislava Code postal: 820 05 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
18110000 - Vêtements professionnels 
18310000 - Sous-vêtements 
18410000 - Vêtements spéciaux 
18444111 - Casques antichoc 
35113430 - Gilets de protection